Fampanjakana ny miralenta sy ny fampandrosoana ary famongorana ny herisetra


Date: May 31, 2019
 • SHARE:

Madagascar « Andao hifanome tanana amin’ny fampanjakana ny miralenta sy ny fampandrosoana ary famongorana ny herisetra mifototra amin’ny miralenta ho fampahefana ireo sokajin’olona rehetra ».

Lehiben’ny Sampandraharaha miadidy ny Mponina sy fiahiana ara-Sosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy Lalangina ny tenako sady tompon’andraikitra regionaly ny fanamariana olona ato amin’ny Faritra Matsiatra Ambony. Milomano anatin’ny fitolomana ny zon’ny olombelona no sady mpanentana matianina amin’ny serasera sy fandresehan-dahatra ary manana fahaiza-mihaino, fandravonana ny disadisa, fanentanana, fampiofanana. Napetraka ireo komity ny miralenta, tambazotra ny vevivavy sy tanora eny anivon’ny kaominina ahafahana mampiditra sy mampanjaka ny miralenta amin’ny sehatra rehetra, fanomezana fitaovam-pamokarana an’ireo fikambanana. Raisina an-tanana ireo hiaran’ny herisetra sy hijerevana ny maha olona mba hisitrahany tanteraka ny zony, fiahian’ireo sokajin’olona marefo mba tsy hiankinany tanteraka amin’ny hafa .

Fampandehan’ilay ivon-toerana fihainaona ireo olona manana olona mba hamongorana ny herisetra, hampanjakana ny miralenta

 • Fanohanana sy famporosihana an’ireo olona marefo izay tsapa fa maro an’isa ka tokony hitondra fampandrosoana hoan’ny faritra misy azy
 • Filaminana sy fandriam-pahalemana lavitry ny herisetra amin’ny alalan’ny andrimasom-pokonolona natrangana any amin’ny kaominina 16
 • Fanaparihana ny lalana velona sy fampahafantarina azy amin’ny alalan’ny haino aman-jery
 • Amafisina ireo asa ho fandresehan-dahatra, fifandraisana mba ho tombotsoan’ireo sokajin’olona marefo (zokiolona, sembana, ankizy, vehivavy)
 • Famerenana azy ireo eny anivon’ny fiaraha-monina nisy azy
 • Fanentanana ny vehivavy hiditra sy handraisana anjara eo amin’ny sehatrin’ny fitantanana ifotony (campagne 50/50), ary ny paik’ady ny serasera
 • Amoraina ny fahafahan’ireo vehivavy hanao asa mampidi-bola
 • Famerenana amin’ny laoniny ny fitokisan’ny vahoaka ny fanjakana sy ny fitondrana
 • Fanomezana lanja ny miralenta eo amin’ny asa atao ho an’ny vahoaka eo anivon’ny kaominina
 • Fananganana ireo tambazotra misahana ny fiahiana ara-tsosialy mba ahafahan’izy ireo misintraka ny zony (GTPS, PFG
 • Ampiroboroboana ny fitovian-jo sy ny fahaleovan-tenan’ny vehivavy
 • Fitaizana ara-tsaina ireo zatovo hanana tanjona matotra hitsinjovany ny ho avy
 • Hampihena ny tahan’ny herisetra mahazo ny vehivavy eo anivon’ny fiarahamonina amin’ny endriny rehetra
 • Fandraisana anjaran’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny fisorohana ady sy fametrahana fandriampahalemena

Ireto manaraka ireto ny asa nataoko :

1- Fiahiana ara-tsosialy:

 1. Asa fisorohana:
 • Famoriam-bahoaka hanaovana fanentanana, manao fandresen-dahatra an’ireo mpitondra sy ireo tompon’andraikitra ifotony, fampiofanana sy fifanakolazana traik’efa amin’ireo mpisehatra ara-sosialy momba ny vehivavy sy ny ankizivavy, ankizy, zokiolona ary ireo olona manana fahasembanana.
 • Fampandraisana andraikitra sy fanofanana ary fampahatongavan-tsaina ny olona rehetra tsy an-kanavaka
 1. Asa fitsaboana:
 • Fandraisana an-tanana an’ireo iharan’ny herisetra sy ireo mpanao herisetra sy izay rehetra voakasika mba ahafantarana ny tena fototry ny olana. Fandravonana ny ady
 • Fanadihadiana ara-tsosialy eny ifotony mba ahafahana manampy ireo olona manana olana ara-piarahamonina
 1. Asa fanarenana:
 • Famerenana eny anivon’ny fiaraha-monina miampy fanamafisana fahaiza-manao sy asa mampidi-bola izay eritreretinay ho mahomby (Ny fanamboarana tetikasam-piainana na firosoana amin’ny famahana ny olana).
 1. Hetsika fanentanana mba hahatonga saina ny olona
 • Fitaizana ny mponina mba hanao ny famongorana ny Herisetra ho vaindohandraharaha.
 • Andro iraisam-pirenena sy manera-tany hiraisan’ireo servisy rehetra (Hetsika isankarazany izay maneho ny firaisan-kina ny servisy rehetra).
 • Fampandrosoana ara-tsosialy

Fanomezana fanofanana sy fidirana amin’ny sehatr’asa madinika na ny Activité Génératrice de Revenu

 • Amin’ny lafiny fanohanana sy fanampiana miaraka amin’ireo mpiara miombona antoka
 • Fampiofanana ireo komitin’ny miralenta amin’ny kaominina 16 rehetra ao Lalangina
 • Fanofanana ireo mpisehatra ao amin’ny CECJ MISY MIHAINO ao amin’ny Kaominina Ambanivohitry Alakamisy Ambohimaha, Disitrikan’ny Lalangina
 • Fampahefana ny vehivavy, toe-karena sy famoronana asa:
 • NY FANDRAISAN’NY VEHIVAVY ANDRAIKITRA eo amin’ny SEHATRY NY FANAMPAHAN-KEVITRA (CAMPAGNE50/50) amin’ny FILANA FOTOTRA ANDAVAN’ANDRO sy ny FILANA MAHARITRA MILA MPAIK’ADY
 • Fampandraisana andraikitra, fanohanana, fiahiana, fampihariana an’ireo sokajy marefo
 • Fanaovana izay hisian’ny fitoviana eo amin’ny fahafahana mahazo fahalalana satria betsaka lavitra ny vehivavy tsy sahy mijoro na maneho hevitra hampandroso ny toerana misy azy
 • Fanentanana sy fampivondronana ny vehivavy tsy an’asa, omena fitaovam-pamokarana
 • Fampahafantarana ny lalana sy fanaparitahana amin’ny vahoaka ny laharana maintso

Ireto no tetika nataoko :

 1. Fanamafisana fahefana:
 • Ezaka isam-batan’olona
 • Hery ao anaty
 • Fahafahana manao zavatra avy amin’ny fanatsarana ny fanabeazana, ny fahasalamana , ny fahafahana miasa eo amin’ny sehatry ny toekarena
 • Ezaka hiarahana amin’ny hafa:
 • Mila hery iombonana

oh: Fanentanana ny olona momban’ny miralenta, hetsika 50-50

 • Fahefana amin’ny ny hafa eo amin’ny sehatra politika handraisana fanapahan-kevitra hampiharin’ny rehetra

2- Fanentanana ny ministera rehetra, sehatra tsy miankina mba hanome tombodahiny ny fomba miralenta.

3- Fifaninana tanana madio, fifaninana sekoly mendrika, fifaninana tokantrano tsy misy herisetra ary mampihatra ny miralenta izay niarahana tamin’ny tetikasa ADRA ASOTRY amin’ireo hetsika rehetra atao eny ifotony mba hampirisika azy ireo hanana fiaianana milamina, hampandroso ny ankohonana, ny tanana.

4-Fanamafisana, fiofanana ny fikambanam-behivavy sy fifanakalozana amin’ireo kaominiana rahavavy amin’ny fampahefana ny vehivavy mba tsy hiankin-doha amin’ny hafa fa afaka mihetsika sy mitady vola

5-Fa raha politika mpitantana eo anivon’ny kaominina misy anay dia tena hita fa misongadina. Ny ben’ny tanana izay tsy mbola tao anatin’ny tontolon’ny miralenta no lasa mpanohana mavitsika ny hetsika rehetra. Ny fankalazana regionaly ny andron’ny vehivavy vita teo dia nahavory olona 8 000 maro.

6- Fampiofanana sy fanakalozan-kevitra amin’ireo andrimasompokonolona izay napetraka isaky ny fokintany 110, kaominina 16 amin’ny fandraisana an-tanana an’ireo olona eny ifotiny

TSY HIFANINANA FA HIFANAMPY izay iarahana amin’ny MAISON DIGITALE POUR LES FEMMES izay vatsian’ny Solidarité Orange de Madagascar

 • Centre Exsodoce Ambalakilonga izay mandray an-tanana ny rehetra amin’ny sakafo, fampiantranoana amin’ny hetsika ataon’ireo mpisehatra ara-tsosialy amin’ny ady atao amin’ny fampijaliana ny ankizy, manome mari-pankasitrahana
 • ADRA ASOTRY: manampy amin’ny fampandehanana ny hetsika toy ny banderole, loka amin’ny fifaninana tokantrano tsy misy herisetra ary mampihatra ny miralenta, zava-maneno, sns
 • LA VITA PER TE:Tsy namatsy vola fa niara-niasa amin’ny mpiasan’ny fahasalamana sy kaominina tamin’ny fikarakarana ireo vehivavy izay nanao fitiliana homamiadan’ny nono sy vozon’ny tranon-jaza. Maimaim-poana izany rehetra izany amin’nireo hetsika atao isan-taona.
 • Ny Tetik’asa LAMINA amin’ny fanampiana ireo vehivavy hisoratra amin’ny taniny (niakatra 28% ny vehivavy nanao karatany raha 15% izany tany ampiandohana
 • Ministera miadidy ny fahasalamam-bahoaka izay tena miara-miasa akaiky amin’ny servisy rehetra sy kaominina ka nanome vola solom-paladia hoan’ireo miara misalaha sy mpanentana ara-pahasalamana izay miara-miasa.
 • Ny Minisitera miadidy ny mponina sy fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy izay miantsoroka ny fampitaovana, hanatanterahana ny asa.
 • Fampitaovana an’ilay ivo toerana fihainoana sy torohevitra araka ny lalàna (CECJ/MISY MIHAINO) ao amin’ny kaominina ambanivohitry Alakamisy Ambohimaha, Distikan’ny Lalangina avy amin’ny Andriamatoa Depiote voafidy ao Lalangina

Betsaka ny olana nosedraina ka anisan’izany ny :

 • Tsy fananana toerana mba hametrahana vonjimaika ireo tovovavy ireo rehefa sendra olana
 • Tsy fananan’ny vahoaka toky intsony ny fitondram-panjakana
 • Fampiasana voambolana izay tsy mifanaraka amin’ny tontolon’ny zava-misy any ambanivohitra
 • Tsy fandriam-palemana
 • Fari-pahaizan’ny olona mandray ilay fanentanana sy hafatra izay tiana hampitaina
 • Mitsoaka an-daharana ilay vehivavy noho ny fahatahorana ny fianakaviany
 • Ny tsy fahampian’ny fanabeazana ampy ananan’ny vahoaka
 • Rehefa milamina koa anefa ireo ao an-tokantranony dia tsy avelan’ilay lehilahy mivoaka noho ny fahasarotam-piarony
 • Tsy fananan’ny fikambanana enti-manana hanatanterahana ny asa
 • Fomba fiasa: Fandraisanan-tanana an’ireo olona iharan’ny herisetra dia mapasiaka ireo ray aman-dreny na vadin’izy ireo na ny olona miaraka amin’izy ireo fa heverindreo fa miditra amin’ny zavatra tsy tokony hidirana izahay ka indraindray dia mihevitra anay toy ny fahavalo ary mampitahotra anay mihintsy ny sasany.
 • Miaina amin’ny zava-misy ary mitady fiaraha-miasa amin’ny hafa

Mba hamahana izany olana izany dia ireto manaraka ireto:

 • Ny Fanentanana sy fandresehan-dahatra ny mponina mba andraisana andraikitra eo amin’ny fiainana
 • Ny fampianarana ny zo aman-dalàna sy ireo izay tsara ho fantatra
 • Ny fiaraha miasa amin’ireo hery velona rehetra, mpiaramiombona antoka
 • Fiaraha miasa amin’ny BIANCO
 • Fampianarana mamaky teny sy manoratra
 • Fampianarana fandrafetana drafi-pihariana
 • Fanentanan sy fandresen-dahatr’ireo lehilahy mba hamela ny vadindreo hiasa na manao asa mampidi-bola malalaka
 • Fanamafisana ny fahaiza-manao an’ireo vehivavy amin’ny lafiny rehetra mba hahatsara ny fidiram-bola, ny fampiasam-bola ary ny fitantanana ny vola ampiasain’izy ireo

Ny dingana maranaraka dia :

 1. Ny asa vita dia ireto manaraka ireto:
 • Fanadihadiana ny miralenta eo anivon’ny fiarahamonina:

Famaritana sy fanadihadiana ny zava-misy iainana eo anivon’ny fiarahamonina mahakasika ny fijerena ny miralenta, famaritana paikady, fanatanterahana ny asa fampidirana ny miralenta ary ny fizohiana sy tombana mba ahafahana mamaly ny filan’ireo mponina

 1. Fampahafantarana ny zon’ny ankizy, ny vehivavy, ny zokiolona, ny olona manana fahasembanana
 • Fampiofanana komity ny miralenta, andrimasompokonolona napetraka eny anivon’ny fokontany sy kaominina -Fampiofanana, fampianarana, filaminana amin’ireo mpitarika ny vondrona miady amin’ny herisetra
 • Fanentanana eny anivon’ny sekoly, tobim-pahasalamana, fikambanam-behivavy, fiangonana amin’ny ady atao amin’ny herisetra mifototra amin’ny miralenta
 • Fanentanana sy fanantanterahana fitiliana maimaim-poana, vehivavy bevohoka sy lehilahy nandray anjara tamin’izany iarahana amin’ny LA VITA PERTE
 • Hetsika maro isan-karazany mba ahatongavan’ny sain’ny olona hirona amin’ny fampandrosoana (Journées thématiques)
 • Fandraisana an-tanana an’ireo olona hiaran’ny herisetra amin’ny dingana rehetra
 1. Ny fomba ampaharitra izany: Maro ireo tambazotra natsangana hanamora ny fiaraha-miasa, fampahefana ireo sokajin’ny olona marefo
 • Tafatsangana ny tambazotra ny fiahiana ara-tsosialy (GTPS)
 • Tambazotra ho fiarovana ny ankizy eo anivon’ny disitrika, anivon’ny kaominina (RPE)
 • Ivontoerana fihainoana an’ireo olona manana olana ara-piaraha-monina (CECJ/MISY MIHAINO)
 1. Plateforme national miady amin’ny herisetra napetraky ny ministera, platefome rezionaly (PFRLCVBG)
 • Plateforme MIARO mitolona amin’ny fampijaliana ny ankizy
 • Fikambanan mijoro, manentana momban’ny herisetra sy miralenta (VSF, kaominina mendrika Sahambavy)
 • Fandresen-dahatra eo amin’ny fampiharana ny miralenta eny ifotony, fanatanterahana ny paikady miralenta eo amin’ny kaomina
 • Fampakarana ny tahan’ny vehivavy hilatsaka ho fidiana hanao ny asan’ny benin’ny tanana sy mpanolon-tsaina ho 50/50
 1. Ny mbola tokony hatao dia:
 • Mitady mpiara-miombon’antoka hafa hanao famantsiana hikarakarana ivo-toerana na Ankany. Sady tsy hampisy fahatapahan’ireo tolotra amin’ny fampahefana ny vehivavy
 • Atao mafonja kokoa noho ny teo aloha ny fanentanana sy fandresen-dahatra
 • Fanentanana an’ireo ministera rehetra, sehatra tsy miankina mba hanome tombodahiny ny fomba fijery miralenta
 • Famporisihana ireo sokajin’olona marefo izay vonona sy handray andraikitra amin’ny asa fampandrosoana

Ny vokatra azo dia ny ahafahana mamaha an’ireo olana amin’ny fomba maharitra

 • Ny fanohizana ny asa sy ireo ezaka efa vita
 • Miezaka hatrany amin’ny fanantanterana ireo tanjona mbola tsy tratra.
 • Ny fametrahana ivon-toerana fandraisana vonjy maika hoan’ireo iharan’ny herisetra
 • Ny fitadiavana mpiaramiombon’antoka hanao famatsiam-bola hanatanterahana ny ivo-toerana sy Ankany -Fanentanana an’ireo ministera rehetra, sehatra tsy miankina mba hanome tombodahiny ny fomba fijery miralenta
 • Miopana amin’ny fampandraisana andraikitra sy fanohanana ary fampahatongavatsaina ny asa natao.

Ireo lesona azo notsoahina tao anatin’ny tetikasako dia:

 • Tena manampy amin’ireo mpiara miasa ny fivoriana isaky ny alatsinainy satria mifandimby manao tatitry ny asa vita ny tsirairay sady misy fifanakalozan-kevitra amin’ny fanatanterahana ny asa sy fanatsarana ny asa
 • Izay tsy mahay sobika dia mahay fatram-bary.
 • Tsy mihaino feo-dakolosy tokana fa ny hevitry ny maro no mahataka-davitra.
 • Mifampizara traikefa ny samy ministera, samy fikambanana, sy ireo mpiaranombon’antoka maro hafa koa.
 • Ny firaisan-kina no hery. Rehefa mitambatra ny hery dia matanjaka sy mahavita zavatra.
 • Tsy maintsy mandresy n’inona n’inona ny asa sy hetsika atao.

Ny fomba ampiharana izany dia:

 • Ilaina ny fandrisihana ny vehivavy mba ho tafiditra eo amin’ny sehatry fanampahan-kevitra izy , ny fanohanana sy ny tahan-tsoroka mba ahafantarany ny asa aman-andrikiny no ahafahany mandray anjara , ary ny fifehezana ny fitarihana sy ny fintantanana ary indrindra ny fampiasana ny fahefana no mitondra ny fanovana ho any amin’ny fampandrosoana
 • Ilaina foana ny fanamafisana matetika ny fahaiza-manao mba tsy hilaozan’ny toe-trandro ny fahaizanao sy ny asa ho tanterahinao
 • Natao ny jery todika ny drafitrasa an’ireo aloha ary natao ny fanitsiana hifanaraka amin’ny zavatra rehetra natao nandritra ny fampiofanana.


Comment on Fampanjakana ny miralenta sy ny fampandrosoana ary famongorana ny herisetra

Your email address will not be published. Required fields are marked *