Fampandrosoana mitsinjo ny miralenta


Date: June 5, 2014
  • SHARE:

Talohanâ € ™ny taona folo sy roa arivo,hita soritra ny tsy fanajana ny zonâ € ™ny vehivavy.Tsy azonâ € ™ny vehivavy natao ny mamonjy fivoriam-pokonolona miaraka aminâ € ™ny lehilahy,tsy nahazo nisoratra tany sy bokinâ € ™omby,mandritra ny fety eo anivonâ € ™ny fiaraha-monina dia tsy mahazo mipetraka ao anatinâ € ™ny trano-kazomanga ny vehivavy,kely vola hanaramana ny vehivavy raha mitaha aminâ € ™ny lehilahy na dia mitovy aza nyfotoana hiasana,tsy navelanâ € ™ny lehilahy ny vehivavy hiditra anaty fikambanana,tsy afaka manapa-kevitra samirery ny vehivavy fa ny lehilahy ihany no manao izany,tsy nisy ny fifanampiana aaminâ € ™ny asa ao an-tokantrano fa ny vehivavy samirery no mizaka anâ € ™izany miaraka aminâ € ™ny zazavavy,ny laharam-pahamehana ny fampianarana ny zazavavy any ka matetika izy ireo mahavita ny dingana ambaratonga voalohany dia mijanona satria hikarakara tokan-trano no anjarany rehefa lehibe, sns … .
Hatraminâ € ™ny naha ivon-toerana mendrika ny kaominina,betsaka ny fiovana:
-teo aminâ € ™ny sosialy,taorianâ € ™ny fanentanana sesilany dia afaka mamonjy fivorina ny lahy sy ny vavy,nohenoina ny feonâ € ™ny vehivavy(tsy misy korontana intsony ny fanatanterahana ny adidy izay nahatonga ny vehivavy namely tsy handoa ny adidy ohatra aminâ € ™izany ny vono-dina n any anjara biriky samihafa),efa betsaka ny tovovavy no mianatra eny aminâ € ™ny ambaratonga faharoa(Classe de seconde mikatra),efa misy ny fikambanan-behivavy eo anivonâ € ™ny fiaraha-monina ankoatranâ € ™ny fikambanana eny anivonâ € ™ny fiangonana,efa sahy koa ny vehivavy hifanina aminâ € ™ny lehilahy hirotsaka ho fidina sefo fokontany na dia mbola vitsy aza izany.
-teo aminâ € ™ny ara-toe-karena,efa maro ireo ireo vehivavy manana kara-tany ary efa azy tanteraka ny vokatra izay miakatra eo,ao koa ny vehivavy izay efa manana ny bokinâ € ™ombiny mitokana ka afaka mampiasa sy mividy ary mivarotra omby izy rehefa aminâ € ™ny fotoana ilany izany.Ao koa ireo izay anaty fikambanana notohananâ € ™ny mpamatsy vola nahazo fitaovana hanamainana voankazo ho azo tahirizina sy hamidy aminâ € ™ny fotoana ilana izany.Misy koa ireo izay nivondrana aminâ € ™ny fambolena tongolo dia sady nahazo sakafo no mitombo ny fidiram-bola raha tsy nisy afa tsy ny vary ihany no vokatra hany azo namidy ho vola.
Ny tsapa aminâ € ™izao dia mihatsara ny fiainanâ € ™ny isan-tokan-trano:afaka mividy ny kojakoja ilany andavanadro(fitafiana manaraka ny toetrâ € ™andro,ny radio carte dia efa ho isam-batanâ € ™olona ao an-tokantrano ary ny fitaovana fanamafisam-peo sy ny masinim-bary dia efa isan-tanana no ahitana azy) izy ireo ary koa afaka manao tahiry(manao trano,mivdy omby ny fokoana afaka manamboatra tranon-drazana izay soa toavina tena mbola hajaina)


Comment on Fampandrosoana mitsinjo ny miralenta

Your email address will not be published. Required fields are marked *