FANAMAFISANA ORINA NY ADY ATAO AMIN ’NY HERISETRA AMIN ’NY ALALAN ’NY FAMPIOFANANA SY FANENTANANA ENY ANIVON ’NY KAOMININA AMBANIVOHITRA MATSIATRA AMBONY


Date: May 25, 2015
  • SHARE:

Maro ny olona manontany, maro koa anefa ireo olona mahafantatra ny fisian ’ny Ivo toerana fandraisana an-tÁ nana ireo niharan ’ny herisetra toy ny Vonjy Herisetra, Aro Zo ary koa ny Clunique juridique raha ny ao andrenivohitra Matsiatra ambony no jerena. Tsapa tao anatin ’izany raha nanao fanadihadina teny amin ’ny Ivo toerana Vonjy herisetra izahay fa vitsy kokoa ny olona avy any amin ’ny Kaominina ambanivohitra no afaka manantona ivo toerana toy itony vokatry ny halaviran-toerana, eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana eny amin ’ny lÁ lana vokatry ny asan-dahalo izay mampitaraina ny olona. Koa satria tsy misy mpitandrofilaminana raikitra fa misafo fotsiny, toy ny ao amin ’ny Kaominina Iavonomby Vohibola sy Ambondrona, dia toa mahazo vahana ny hala-botry ka mahatonga ny lonilony amin ’ny samy mpiara-belona, ny asan-dahalo mangony fotsiny.
Eo ihany koa ny tsy fisian ’ny fitaterana izay toa mahalana, toy ny mankany amin ’ny Kaominina Ambondrona. Vokany, dia toa mandrimandry manana aretina avokoa ny vahoaka any ambanivohitra satria tsy misy ny olona azo itarainana, misy ihany koa Ben ’ny tÁ nana izay tsy mipetraka eo an-toerana fa monina aty andrenivohitra ka samy manao ny fiainany ny olona.
Tafiditra ao anatin ’ny asa koa ny fanentanana teny anivon ’ny sekoly izay ahitana ankizy mipetraka lavitra izany lavitra ny Kaominina misy ny sekoly ny Fokontany misy azy. Vokatry ny dia an-tongotra izay adiny maromaro dia toa zary matory ny ankizy rehefa ao am-pianarana araka ny filazan ’ny mpampianatra.
Arak ’izany dia niezaka ireo mpiaraka miombon ’antoka nanao dia rodobe eny ifotony mba hitondra na dia fisorohana ihany aza amin ’ireo mety ho tranga herisetra mivantana na ankolaka tamin ’ny alaln ’ny fihainona sy fiaraha-mamaha olana teny anivon ’ny Kaominina ambanivohitra Teo ihany koa ny fanampiana ireo andrimaso-pokonolona izay efa nandray ny andraikiny fa tojo fahasahiranana raha sendra olana sarotra.


Download : 20931_mainapplicationendinggenderbasedviolenceandpost2015andry-randrianarifidinarivo.docx

Comment on FANAMAFISANA ORINA NY ADY ATAO AMIN ’NY HERISETRA AMIN ’NY ALALAN ’NY FAMPIOFANANA SY FANENTANANA ENY ANIVON ’NY KAOMININA AMBANIVOHITRA MATSIATRA AMBONY

Your email address will not be published. Required fields are marked *