Madagascar: Commune Rurale Alakamisy Itenina


Date: August 17, 2018
  • SHARE:

Kaominina Ambanivohitra 40 Km ao antsimon’ny Fianarantsoa no  misy an’ny  Alakamisy Itenina. Ivoton’ny distrika ny Vohibato izy. Namomboka tamin’ny 2011 no ivon-toerana mendrika momba ny miralenta sy ny fampandrosoana. Manana mponina 18 786 izy ary manana velaran-tany 165 km2. Fokontany 13 no mandrafitra ny kaominina ; misy tobi-mpahasalamana , sekoly ambaratonga voalohany an’ny fanjakana 19 izy ary 9 kosa tsy miankina. Misy sekoly ambaratonga faha 2 mihisa efaka. Fambolema sy fiompiana no antom-piveloman’ny olona eny antoerana. Aminin’izao fotoana izao kosa dia efa misy fitradrahana tourmaline eny antoerana.

Nanamboatra barazy izay entina hanondrahana velarantany 182 ny kaominina. Tanjona amin’izany no hampiakarana ny voka-bary mba hanatsarana ny farimpianan’ny tantsaha izay miisa 266 tokantrano. Tamin’ny volana octobre 2017 no nanomboka ny fanamboarana ka tamin’ny volana Janoary 2018 no vita ny asa.

Mba ho fanantsarana ny fidiram-bolan’ireo mpiompy tantely dia nanamboatra trano fanodinana tantely ny kaominina. Izany dia natao mba hanodinana ny vokatra mba hitombo kokoa ny vidin’ny vokatra.

Ny faran’ny taona 2016 dia nanorona sekoly fanabeazana fototra ao amin’ny fokontany Ambalafahababo ny kaominina. Izany dia natao mba hanatsarana ny lafin’ny fampianarana ary koa mba hisian’ny sekoly manantona kokoa an’ny vahoaka.

Manana drafitr’asa momba ny miralenta sy ny ady amin’ny heristra ny kaominina ary avy tamin’izany drafitr’asa izany no : Nankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny vehivavy, 8 Martsa 2018; Ny fankalazana ny 16 andro ihadiana amin’ny herisetra ny Desabra 2018; Fanomezana asa ho an’ireo sembana ( trano fidiovana); Fametrahana teti-bola momba ny miralenta ny taona 2018; Fanomezana sehatra ny vehivavy amin’ny fiantsoampivoriana; Fandraisana andraikitra mba hiarovana an’ireo vehivasy sy ny ankizy amin’ny herisetra amin’ny fanitarana ireo jiro amin’ny lalana; Fampidirana rano fisotro madio; Fanolorana efi-trano ano an’ny fikambanana miralenta; Fampitomboana ny fahaizamanao ny vehivavy; Fampivondronana ireo fikambanam-behivavy 46.

Manana vaomiera mpanaramaro ny asa rehetra momba ny miralenta koa ny kaominina ka izany no mampahafantra ny vahoaka amin’ny alalan’ny fivoriambe eo anivon’ny kaominina sy isam-pokontany.

FAMINTINANA NY TETI-BOLA MOMBA NY FAMPIDIRANA NY MIRALENTA 2017-2018

Karazany Teti-bola 2017 Teti-bola 2018
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny fandraisana anjaran’ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana anjaran’ny vahoaka $ 625 $ 782
Teti-bola natokan’ny kaominina hampiroboroboana ny fiahiana ny mpiasa mifanaraka amin’ny Miralenta , ny tanora ary ny sembana $ 432 $ 532
Teti-bola (Ariary) novinaina hampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toe-karena mifanaraka amin’ny Miralenta ary ny tolo-bidy $ 690 $1 375
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny tetikasa momba ny fiovaovan’ny toe-trandro handraisan’ny sokajin’olona rehetra anjara $ 250 $ 438

Tao anatin’ny drafitr’asa ny kaominina ny fanamboarana tsena. Raha efa tontosa izany dia nozaraina ka 54/97 tamin’izany dia vehivavy no nahazo tombony, 2/97 koa dia nomena ny sembana ary 43/97 no anjaran’ny lehilahy.

Taorian’ny fahavitan’ny fotodrafitr’asa ny kaominina momba ny rano fisotro madio dia ireo vehivavy sembana no nampiandreketan’ny kaominina an’izany.

Cliquez ici raha mila fanazavana fanampiny momba ny kaominina Alakamisy Itenina.


Comment on Madagascar: Commune Rurale Alakamisy Itenina

Your email address will not be published. Required fields are marked *