Commune Rurale Andoharanomaitso


Date: August 17, 2018
  • SHARE:

27 Km miala ny renivohitr’I Fianarantsoa no misy ny kaominina ambanivohitra Andoharanomaitso, nanatevin-daharana ny Ivon-toerana Mendrika nanomboka ny taona 2010. Ahitana mponina miisa 29 900; mirefy 248 km² ary misy fokontany miisa 23.ny kaominina dia manana sekoly ambaratonga voalohany miisa 27, oniversite 4, fianarana ankapobeny 1 ary sekoly ambaratonga faharoa 1. Ny fiveloman’ny mponina amin’ny ankapobeny dia ny fambolena sy fiompiana. Ny tanàna, izay ahitana orinasa mpamokatra divay miavaka roa (Lazan’ny Betsileo, Clo Malaza), dia fantatra manerana ny firenena amin’ny famokarana divay. Ny fikambanan’ny vehivavy ao amin’ny kaominina dia tena mavitrika. Ny fihetsik’izy ireo dia miompana amin’ny fiompiana sy ny famokarana tantely.

Fisoratana faobe nataon’ny kaominina ka ny Ben’ny Tanàna Lefitra faharoa (vehivavy) no manatanteraka ny asa tamin’ny 14 Novambra 2017, tao amin’ny Tranompokonolona Andoharanomaitso, ny antony dia ny mba hanomezana zo ny vehivavy hanambady

Fanomezana fiofanana arahana fanentanana ny vehivavy, ary fampahafantarana ny zo tokony hananan’izy ireo.

Fampiofanana ny lehilahy momba ny VBG tamin’ny 05 Juillet 2017 sy 14 Octobre 2017

Tamin’ny 10 Desambra 2017, dia nisy ny “carnaval” izay nahitana ny sokajin’olona rehetra manerana ny 23FKT mandrakotra ny kaominina Andoharanomaitso. Izany dia fankalazana ny 16andro iadiana amin’ny herisetra.

Manana drafitr’asa momba ny miralenta sy ny ady amin’ny herisetra ny kaominina ary avy tamin’izany drafitr’asa izany no : nanavaozana Drafitrasa Miralenta; nampitomboana ny vehivavy nahazo karatany (BIF); nampitomboana ny vehivavy vita fisoratam-panambadiana aram-panjakana ; nampiditra ao anatin’ny Tetibola Miralenta io Drafitrasa iasan’ny Kaominina io.

FAMINTINANA NY TETI-BOLA MOMBA NY FAMPIDIRANA NY MIRALENTA 2017-2018

Karazany Teti-bola 2017 Teti-bola 2018
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny fandraisana anjaran’ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana anjaran’ny vahoaka $ 26 $ 31
Teti-bola natokan’ny kaominina hampiroboroboana ny fiahiana ny mpiasa mifanaraka amin’ny Miralenta , ny tanora ary ny sembana $ 265 $ 592
Teti-bola (Ariary) novinaina hampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toe-karena mifanaraka amin’ny Miralenta ary ny tolo-bidy $ 5343 $ 21 900
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny tetikasa momba ny fiovaovan’ny toe-trandro handraisan’ny sokajin’olona rehetra anjara $ 312 $ 936

Tafapetraka hatrany amin’ny 23 Fokontany ireo Komity Miralenta dia 15×23 Fokontany = 345

Isan’ny Tsena 01, vehivavy avokoa ny 45%, lehilahy ny 40%, nomena ny sembana ny 5%, ny 10% amin’ireo dia tanora. Ireo salan’isa ireo dia miainga avy amin’ny fisian’ny Trano Tsena sy ny toerana ivarotana ivelan’ny Tsena.

Mihoatra ny 12 ny tetikasa, andraisan’ny vehivavy sy ny vitsy an‘isa anjara avokoa eo anivon’ny kaominina. Ohatra amin’izany ny fahazahoan’izy ireo fanentanana, fiofanana, atrik’asa mba hampitombo ny fahalalany momba ny fiharian-karena. Ny 50% ny tetik’asa dia omeana ny Vehivavy; Ny 10% ny tetik’asa dia omena ny sembana; Ny 10% ny tetik’asa dia omena ny tanora; Ny 30% ny tetik’asa dia omena ny Lehilahy

Fehiny:Vavy=50%; Lahy=50%

Cliquez ici raha mila fanazavana fanampiny momba ny kaominina Andoharanomaitso.


Comment on Commune Rurale Andoharanomaitso

Your email address will not be published. Required fields are marked *