Madagascar: Commune Rurale Antanamitarana


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

Ivon-toerana mendrika nanomboka tamin’ny taona 2010, ny kaominina ambanivohitr’i Antanamitarana dia any amin’ny faritra Diana. Miisa 5.880 ny mponina ary 76 km2 ny refiny, ny tanàna dia manana sekoly ambaratonga voalohany miissa 4, sekoly ambaratonga faharoa iray ary “Lycée” iray. Ao Antanamitarana no misy ny seranam-piaramanidina Diégo. Ny kaominina koa dia manana orinasa lehibe efatra manana ny maha-izy azy. Hatramin’ny naha-Ivon-toerana Mendrika azy, ny tanàna dia manohy sy manatsara hatrany ny fametrahana ny Miralenta eo an-toerana. Antanamitarana dia efa misy rano fisotro madio ary miara-miasa akaiky amin’ny BIANCO hanafoanana ny kolikoly. Ny tanàna dia manana ivon-toeram-pandraisana ho an’ny ankizy sy zaza kamboty mahantra.

Ezaka vitan’ny kaominina ny fanomezanan’ny Kaominina Karatany ireo mpamboly hazo sy voly avotra lahy sy Vavy mba ho fanamarinana ny fanamain-tisamolaly ny tanim-panjakana tsy misy “titre” , izay tohanan’ny ara-bola mpiara-miombonantoka PLAE ny Birao Ifotony ny Fananan-tany.

Manaraka izay ko ny fanaovana trano fivoriana raha misy dinika ny Fampandrosoana hatao, ny tanora lahy sy vavy dia misy efitra fialam-boly ; Ny Komity ny Fampandrosoana ny Fokontany Maromagniry no tompon’andraikitra ny Fikojakojana ireo fotodrafitrasa nahorina amin’ireo Fokontany.

Teo koa ny fifampitaonana teto  Antanamitarana ireo vehivavy avy amin’ny Kaominina anatin’ny Distrikan’ny Antsiranana II mba hifampizara traikefa amin’ny maha zavadehibe ny hafantarana ny Miralenta eo amin’ny fampandrosoana.

Manana drafitr’asa momba ny miralenta sy ny ady amin’ny herisetra ny kaominina ary avy tamin’izany drafitr’asa izany no: Namoriana ireo komity ny Miralenta ,nampidirana ny asa sy tanjona vaovao ka naroso tamin’ny mpisehatra rehetra sy ireo mpanolotsaina mba hazoana fankatoavana ;

Izany no nanokanana sora-bola sy fitadiavana mpiara-miombon’antoka amin’ny fanamboarana fotodrafitrasa  sy tetikasa afaka mamaly ny filàn’ ny lahy sy ny fanentanana ny Miralenta.

FAMINTINANA NY TETI-BOLA MOMBA NY FAMPIDIRANA NY MIRALENTA 2017-2018

Karazany Teti-bola 2017 Teti-bola 2018
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny fandraisana anjaran’ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana anjaran’ny vahoaka $ 625 $ 625
Teti-bola natokan’ny kaominina hampiroboroboana ny fiahiana ny mpiasa mifanaraka amin’ny Miralenta , ny tanora ary ny sembana $ 8374,67 $ 9 707,51
Teti-bola (Ariary) novinaina hampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toe-karena mifanaraka amin’ny Miralenta ary ny tolo-bidy $ 0 $ 9 186,84
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny tetikasa momba ny fiovaovan’ny toe-trandro handraisan’ny sokajin’olona rehetra anjara $ 312,5 $ 375

Nojeren’ny kaominina manokana ihany koa ny tetikasa ara-toekarena, ny fampianarana asa-tanana toy varotra, ny ZAITRA ho an’ny vehivavy ary efa nahazo fiofanana mikasika ny fitantanana ny raharaha ny tetikasa madinika sady efa mindram-bola amin’ny OTIV ny sasany tamin’izy ireo.

Cliquez ici raha mila fanazavana fanampiny momba ny kaominina Antanamitarana.


Comment on Madagascar: Commune Rurale Antanamitarana

Your email address will not be published. Required fields are marked *