Madagascar: Commune Urbaine Ambatondrazaka


Date: August 17, 2018
  • SHARE:

Ambatondrazaka dia kaomina renivohitry ny faritra Alaotra mangoro. Nanomboka tamin’ny taona 2010 izy no ivon-toerana mendrika. Manana mponina 118 400 izy, 56 300 lehilahy ary 62 100 vehivavy. Raha efa amin’ny sehatrin’ny fanabehazana dia misy sekoly ambaratonga voalohany miankina amin’ny fanjakana fito (7) izy , sekoly ambaratonga faharoa roa (2) , ary sekoly mambaratonga faha 3 miisa iray(1).

Fambolena no antom-piveloman’ny ankamaroan’ny mponina ary mahatratra 90% dia mivelona tanteraka amin’izany. Ka izany no maha sopitry Madagascar an’io kaominina io.

Mampiavaka ny kaominina ny fankalazana isan-taona ny 16 andro ihadiana amin’ny herisetra ary mihoatra ny 4 000 ireo olona mandray anjara amin’izany.

Amin’ny maha ivon-toerana mendrika azy dia azo lazaina fa efa lasa lavitra ny fandraisan’ny vehivavy anjara ao amin’ny kaominina Ambatondrazana raha tsy hijery ny isan’ny mpanolotsaina izay tafakatra 92,3 % ny fandraisana anjaran’ny vehivavy, izany hoe 12/13 amin’izao fotoana izao.

Teo amin’ny fanamboarana foto-drafitr’asa kosa dia nahavita Abbatoir, nanadio ireo lakan-drano tsesina rehetra, Lalana mirefy 1 km , birao ny soram-pihankohonana ary biraom-pokontany.

Raha eo amin’ny sehatry ny fandraisana anjara ny vehivavy amin’ny fivoriana rehetra dia mahatratra 50%-75% ny fandraisana anjaran’izy ireo.

Anisan’ny tanjon’ny kaominina koa mba hanatsarana ny fiainan’ny vahoaka ny fanamorana ny fikarakarana ny taratasy fananan-tany ary niakatra ho 5% izany tamin’ny taona 2017.

Raha eo amin’ny lafiny fandoavan-ketra indray dia mbola nahitana fiakarana 6% tamin’ny taona 2017.

Nankalaza ny 16 andro ihadiana amin’ny herisetra ihany koa ny kaominina tamin’ny detsabre 2017 ary betsaka ny hetsika natao tamin’izany ka anisan’izany ny ady amin’ny herisetra sy ny ady amin’ny tsimok’aretina VIH/SIDA. Nentanina koa ny vahoaka tamin’izany fa tsy hanao firaisana tsy voaharo ary momba ny fampiasana fimailo.

FAMINTINANA NY TETI-BOLA MOMBA NY FAMPIDIRANA NY MIRALENTA 2017-2018

Karazany Teti-bola 2017 Teti-bola 2018
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny fandraisana anjaran’ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana anjaran’ny vahoaka $ 975 $ 937
Teti-bola natokan’ny kaominina hampiroboroboana ny fiahiana ny mpiasa mifanaraka amin’ny Miralenta , ny tanora ary ny sembana $ 2 750 $ 3 187
Teti-bola (Ariary) novinaina hampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toe-karena mifanaraka amin’ny Miralenta ary ny tolo-bidy $ 2 500 $ 3 125
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny tetikasa momba ny fiovaovan’ny toe-trandro handraisan’ny sokajin’olona rehetra anjara $ 2 000 $ 5 468

80% ny vehivavy n yeo amin’ny tsena ny legioma sy voankazo, 100% ny eo amin’ny fivarotan-kena, 80% ny vehivavy eo amin’ny tsena fivarotan-dava , 30% ny lahilahy eo amin’ny tsena fivarotana trondro ary 90% ny eo amin’ny fivarotana vary fotsy dia vehivavy daholo. Izany rehetra izany dia noho ny fitsonjovana manokana ataon’ny kaomina ny vehivavy ary mbola manampy ihany koa raha mbola misy vehivavy hafa vonona hanao an’io asa io amin’ny alalan’ny fanomezana toerana.

Cliquez ici raha mila fanazavana fanampiny momba ny kaominina Ambatondrazaka.


Comment on Madagascar: Commune Urbaine Ambatondrazaka

Your email address will not be published. Required fields are marked *