Madagascar: Commune Urbaine de Diego


Date: August 20, 2018
  • SHARE:

Ny renivihitr’I Diego dia antsoina ihany koa hoe Antsiranana, ao amin’ny faritra avaratr’I Madagasikara no misy azy. Ahitana mponina miisa 250 000 eo ho eo, ao anatin’ny kaominina no misy ny seranan-tsambo fahatelon’I Madagasikara, izay mitana toerana lehibe eo amin’ny toekareny sy eo amin’ny sehatry ny asa. Vao haingana ny tanàna dia nanatsara ny sampan-draharahan’ny vonjy taitra miaraka amin’ny ekipa mpamono afo sy fiara mpamonjy voina. Ny fanamby lehibe amin’ny tanàna dia ny fiarovana ny rano vokatry ny fikorontanan’ny toetrandro sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tanàna “cosmopolite”izy, sady tanàna malaza amin’ny mpizahatany manerana izao tontolo izao noho ireo tora-pasika mahafinaritra.

Anisan’ireo asa nanamarika ny CUD tamin’ny taona2017 ny :

  • Fikojakojana sy fitandrovana ny fahadiovana amin’ny zaridaina Joffre tamin’ny Mai 2017
  • Fitokanana fotodrafitrasa rano fisotro madio, ny antony nanaovana izany dia ny mba anomezana rano sy fanamorana ny vahoaka amin’ny fakàna rano, tao amin’ny fokontany Lazaret Nord no nanaovana ny asa, tamin’ny Oktobra 2017
  • Fitokanana ny fotodrafitrasa rano fisotro madio sy fidiovana ary fanasana tao amin’ny Ilany andrefana ao amin’ny fokontany bazarikely tamin’ny April 2017
  • Fampiasana ny rano voajanahary tsy handoavam-bola ho fitsinjovana ny mpiara-belona, sy fanatsarana ny tontolo manodidina.
  • Fitokanana fotodrafitrasa trano fivoahana sy fidiovana tao amin’ny Fokontany Kabary tamin’ny Mai 2017

Manana drafitr’asa momba ny miralenta sy ny ady amin’ny herisetra ny kaominina: Fametrahana ny CCCE (Conseil Consultatif Communal Egalité) izay natao mba ho fanentana, famporisiska ary fanara-maso nyorinasa amin’ny fampidiranampiasa vehivavy sy tsy hanilihana ireo manana fahasembanana. Fanaovana Sonia fifanarahana tamin’ireo mpikambana ao amin’ny CCCE.

FAMINTINANA NY TETI-BOLA MOMBA NY FAMPIDIRANA NY MIRALENTA 2017-2018

Karazany Teti-bola 2017 Teti-bola 2018
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny fandraisana anjaran’ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana anjaran’ny vahoaka $ 10 000 $ 20 625
Teti-bola natokan’ny kaominina hampiroboroboana ny fiahiana ny mpiasa mifanaraka amin’ny Miralenta , ny tanora ary ny sembana $ 28 750 $ 39 514,6
Teti-bola (Ariary) novinaina hampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toe-karena mifanaraka amin’ny Miralenta ary ny tolo-bidy $ 6 250 $ 0
Teti-bola natokana hampiroboroboana ny tetikasa momba ny fiovaovan’ny toe-trandro handraisan’ny sokajin’olona rehetra anjara $ 131 250 $ 93 750

Mizara amin’ny tsena roa lehibe misy eto an-tampon-tànana ny asa fandraharahana amin’ny ankapobeny, ny ao amin’ny Tsena mitafo dia nomena sehatra manokana ny mpivaro-damba, ary hita ao bazarikely kosa ny karazan’entana rehetra. Nohezahina samy ahazo tombontsoa amin’izany ny lahy sy ny vavy, ny tanora ary ireo olona manana fahasembana izay mitsinjara toy izao: 58% ny toerana nomena ny vehivavy, 40% ny toerana nomena ny lehilahy, 2% ny toerana nomena ny manana fahasembanana.

Cliquez ici raha mila fanazavana fanampiny momba ny kaominina Diego.

 


Comment on Madagascar: Commune Urbaine de Diego

Your email address will not be published. Required fields are marked *