Madagascar: RAKOTOZAFY Francia Solonotahiana


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

” AMIS/NAMANA, Vehivavy eo amin’ny kaominina Tsiafahy , miady amin’ ny herisetra , misoroka ny vohoka aloha loatra sy otrikaretina VIH SIDA”.

Asa nafantarana ny AMIS tao amin’ny kaominina Tsiafahy ny fampiofanana sy fahampafantarana ny vahoaka amin’ny otrikaretina ka tao anatin’izany ny fanaovana fanentanana mahakasika ny ady amin’ny endrika herisetra rehetra, fanentanna mahakasika ny ady amin’ny MST sy ny VIH Sida, fitakiana ny zon’ny ankizy sy ny tanora SRA ary fanentanana fampidirana ny ankizy antsekoly, hananany z oho lavitry ny herisetra ka hanana ho avy mamiratra.

Tanjona tamin’ny ny hahalalan’ny mponina  ny vokadratsin’ny firaisana ara-nofo aloha loatra, ny MST, Ny VIH SIDA, ny zon’ny vehivavy sy ny ankizy, fihenan’ny hersetra atao amin’izy ireo (fanolanana, asan’ny ankizy) ary fiakaran’ny taha fidirana an-tsekoly (mampihena ny tahan’ny herisetra sy ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo tsy voaaro).

Betsaka ny asa natao ary anisan’izany ny: Fanentanana mitety vohitra, carnaval, niarahana tamin’ireo mpiasan’ny fahasalamana , dokotera CSB II commune; Fampianarana sy fanofanana; Fametahana afisy maro eny amin’ireo faritra tazamason’ny mpandalo rehetra.Fifaninana mamaly fanontaniana mahakasika ny MST VIH sida, ahazoan’ny mpandray anjara loka avy amin’ny SE PNCLS, T shirt, casquette, pins, porte-clé.

19 150 ny olona nahazo tombotsoa mivantana; 53% amin’ireo dia vehivavy avokoa. Mihoatra ny 20 000 kosa ny olona nahazo tombotsoa ankolaka; ny 60% amin’ireo dia vehivavy avokoa ary mihoatra ny 20 000 ihany koa ny olona nahazo tombotsoa tamin’ny alalan’ny fampahalalam-baovao na tranonkala.Amin’ny ankapobeny, eo amin’ny 59 000 ny olona nahazo tombotsoa; Eo amin’ny 60,67% eo no ho eo ny vehivavy amin’ireo.

Teo amin’ny 215 USD ny tetibola mahaleotena momba ny Miralenta, fitaovana maimaimpoana avy amina fandaharan’asa efa misy, tsy misy avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka. 215 USD izany no tetibola nilaina nanatanterahana ny tetikasa.

Mba ho fananarahana maso ny asa sy handrefesana azy dia nanao fidinanana teny ifotony ny tompon’andraikitra ao anatin’ny fikambanana. Teo koa fiarahamiasa amin’ny commune KMT monographie 2016, Cisco /DREN/ZAP, Minsanp miaraka amin’ny CSBII ety an-toerana.

Olana nosedraina teni an-toerana ny hafatra amina vondron’olona maro tsy dia nahita fianarantsoa lavitra  ka izany no nahatonga ny  hetsika natao nahazo tohana ara-pitaovana avy amin’ny SE/CNLS. Izaho izay mpitarika aloha dia tena nampisy fiovana teo amin’ny vadiko ny fahazotoako manao fanentanana ka taty aoriana dia anisan’ny mambra mavitrika ato anatin’ny fikamanbanana NAMANA izy ka miaramienatana izahay mianakavy mandeha manao ireo fanentanana.

Mba hampaharitra ny tetikasa dia nisafidy ny hanohizana fiarahamiasa amin’ireo mpiara miasa teo aloha ary fitadiavana mpiara miasa vaovao; Fananganana siteweb sy compte facebook ary koa ny fanaovana fandaharana amin’ireo onjampeo.


Comment on Madagascar: RAKOTOZAFY Francia Solonotahiana

Your email address will not be published. Required fields are marked *