Madagascar: RANDRIANARISON Arsene


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

ASSOCIATION EZAKA; “Tanora lahy sy vavy miara-miasa ho antoky  ny fampandrosoana”

Ny association Ezaka dia fikambanana mamokatra zana-kazo : kafe, kininina, bambou,sapin,hambolena hanatsarana ny tontolo iainana ao amin’ny kaominina Analavory.

Tanjon’izany fikambanana izany ny : Fanampiana ireo mpamboly, fampandrosoana ny faritra misy ny fikambanana; Fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa, hamerina an’i Madagasikara ho nosy maintso; Fanatsarana ny tontolo iainana, fanaparitahana ny vokatra ary fampitomboana ireo mpanjifa ny vokatra.

Mba hanatanteraha izana tanjona izany dia ireto avy ny asa nataon’ny fikambanana : Fanantenana natao teo amin’ny fonkotany ny fisian’ny fikambanana EZAKA izay mamokatra zana kazo, fitadiavana toerana anaovana ny asa, fanaovana- sisin-drano hananganana rano, fitadiavana masomboly voafantina, fitadiavana masomboly voafantina, fitadiavana masomboly voafantina, fitadiavana masomboly voafantina, fiofanana tao amin’ny PROSPERER, fikarakarana ireo zana-kazo, fanolorana zana-kazo (200 fototra) ho an’ny fonkotany ary fangatahana fiaraha miasa amin’ireo malala tanana.

Maherin’ny 800 ireo olona nahazo tombotsoa mivantana; 37% amin’ireo dia vehivavy avokoa.280 ny olona nahazo tombotsoa ankolaka; ny 35% amin’ireo dia vehivavy avokoa.2500 ny olona nahazo tombotsoa tamin’ny alalan’ny fampahalalam-baovao na tranonkala. 40% ny vehivavy. Amin’ny ankapobeny, eo amin’ny 3580 ny olona nahazo tombotsoa; Eo amin 39% eo no ho eo ny vehivavy amin’ireo.

Raha ny teti-bola entin’ny fikambanana hanatanterahana ny asa kosa dia mitentina 93,75 USD , izay azo lazaina fa ambany dia ambany fa ny fotoana lanin’ny mpikambana ao anatin’ny asa no betsaka.

Mba handrefesana ny asa vita dia nisy ny fidinana ifotony nanontaniana ny hevitr’ireo mpanjifa ka nahafantarana fa miroborobo ny fambolena kesika ary mbola mila ezaka kosa ny fambolena bambou. Ary tamin’izany koa ny nahafatarana ny olana eo amin’ny fambolena kininina noho ny aretina mahazo ny zanakazo.

Tsy mora tokoa ny asa ary tsy mora no mitarika na manangana fikambanana iray. Ny antony dia tsy mitovy ny  fomba fijery, tsy mitovy ny vola ananan’ny tsirairay nefa izany rehetra izany dia tsy maintsy haravona.

Teo amin’ny resa-bola no tena nanahirana tamin’ny fananganana ny pepiniére tany amboalohany. Sarotra tokoa ny fiainana raha tsy miara-misalaha ny vavy sy ny lahy fa izay mihetsika dia vola avokoa. Marobe ireo fotodrafitrasa ts maintsy tanterahina toy ny bassin atao fitobiandrano , fanajariana ny toerana asiana ireo zanankazo izay nandaniana volabe tokoa satria lafo dia lafo ny nanamboarana izany .Ny masomboly  sy ireo fitaovana samihafa toy ny gaine izay nilaina teny am-piandohana dia  mbola lafo dia lafo ihany koa no nividianana azy. Ny vola tapitra nefa ny zavatra tokony atao nefa mbola maro ka voatery namoaka vola ampaosy manokana aho hamitana izany.

Olana tena mafy nosedrain’ny fikambanana dia ity tranga iray ity dia ny fahaverezan’ny zanakazo voly fanondrana(café) izay miisa dimanjato isa ary mitentina dimy alina sy roa hetsy ariary nefa ny commande niampy .Vokatrizany voatery nanao findrama-mbola hanamboarana trano mba hipetrahan’ny mpiambina.Manarak’izany dia naka mpiambina tsisatry ny fikambanana hiarovana ny loza toy izanyTena olana tokoa izany satria tsy tao anatin’ny teti-bola mihitsy ary tena nampikorontana ny mpikambana .Saika tsy voalamina io olana raha tsy nasiana olona ao anaty fikambanana nipetraka niaraka tamin’ny mpiambina nanaramaso ny toerana mba isian’ny mangarahara sy fifampitokisana.

Tsy nahita mpamatsy vola mihitsy izahay na dia maro aza ireo fangatahana napetraka tamin’ireo mpamatsy vola . Manaiky am-bava ry zareo fa tsy misy manatanteraka na dia iray aza. Vokatr’izany dia miady irery ny fikambanana manao izay hampandroso azy. Izahay anefa tsy mba mialon-jafy na manao zanaky kala hafa ; mandray an’izay tonga  mitsidika sy ireo vonona hiara-miasa.

Rehefa nijoro tsara ny fikambanana dia maro tokoa ny olona nifanerasera tamin’ny tenanay na teny anivon’ny fiaraha-monina na teny anivon’ny commune na teny anivon’ny haino aman-jery.Taty aoriana dia nisy olona nanolotra ahy hofidiana chef fokontany novaliako izy ireo hoe aleo ny vehivavy mba handray andraikitra ka ra sitrak’izy ireo dia ny vadiko no ho solontenako hanao izany

Ny Kaominina indray dia milaza fa mahavita azy ny fikambanana ka saika natao adjoint maire aho, tsy ho tratrako anefa ny hanenjika bitro roa . Matahotra aho fa sao ny asa efa nikelezan’aina indray no ho lasa hatsirambina kanefa hoy aho tamin’izy ireo hoe afaka manolotra vehivavy ao  anatin’ny fikambanana anao asa raha ilaiana izany .

Tsy izay ihany fa  nisy koa ireo tanora vehivavy nolehibiazina tao anatin’ny fikambanana izay lasa agent recenseur tamin’ity asa ampanaovin’ny INSTAT ity miisa 2vavy izy ireo ary ny vadiko koa dia commite ao amin’ny TMH ao: izany hoe azo atao tsara na mamolavola ny mpikambana lahy  sy vavy mba ahay andray andraikitra sy iara-miasa mba hampandroso ny firenena. Ny traikefa azo tamin’ny fiofanana nokarakarain’ny fikambanana no nahazahoany fahatokisan-tena fa ho vitany avoka izay andraikitra omena azy, izany anefa tsy ho vita raha tsy hatomboka miandalana. Ny faniriana dia hisy filoham-pirenena ny vehivavy eto amintsika any aoriana any hiakatra hatrany ny taha  fahavitrihany  mandray andraikitra.

Mba hampaharitra ny asa dia manatsara hatrany ny fomba fiasa sy fomba fitantanana ny fikambanana, mitsidika ireo fikambanana mpamokatra zanakazo any amin’ny faritra, Mampahery ireo mpikambana  mba handroso foana ahatratra ny tanjona kendrena ary manomezana fanofanana ireo fikambanana mpamokatra zanan-kazo hafa avy .


Comment on Madagascar: RANDRIANARISON Arsene

Your email address will not be published. Required fields are marked *