Madagascar: Vehivavy Mandray Andraikitra Tosika Ho amin’ny Fampandrosoana, Tanora Mivoatsa


Date: August 23, 2018
  • SHARE:

Asa taovolo namomboka ny taona 2012, asa toy ny asa rehetra ka mahavelona tsara raha toa ka hajaina sy kolokoloina tsara. Asa amin’ny ankapobeny natokana hoan’ny vehivavy nefa misy ihany koa ny lehilahy manao azy ho asa fivelomana . Raha aravina ho teny iray satria ahitana ny lahy sy ny vavy , ny mampiavaka an’ilay asa dia noho izy tsy dia mitaky diplôme firy fa mila fahavononana sy fitiavana azy noho izy manome loko na fomba fijery ny olona iray izany hoe , Asa tsara manome fahafaham-po oan’ny mpanjifa ary koa manavotra ny tovovavy sasany  izay nitsoaka andaharana eo amin’ny fianarana na koa solafaka teo amin’ny fiainana ka vonona ny hioitra. Miavaka amin’hafa koa satria anisan’ny asa fanompoana olona. Fanomezana lanja azy eo amin’ny hatsarana izany hoe mampiaina sy manome lanja kokoa ny vehivavy. Anisan’ny asa mahasarika vehivavy ihany koa ary hita fa mihamitombo  ny mpakafy azy, manavotra vehivavy maro satria tsy voatery hanana « Salon de Coiffure » vao afaka miasa fa afaka manao ny atao hoe « Aide Coiffure » mandrapahatonganao ho matianina.

Asa taovolo namomboka ny taona 2012, asa toy ny asa rehetra ka mahavelona tsara raha toa ka hajaina sy kolokoloina tsara. Asa amin’ny ankapobeny natokana hoan’ny vehivavy nefa misy ihany koa ny lehilahy manao azy ho asa fivelomana . Raha aravina ho teny iray satria ahitana ny lahy sy ny vavy , ny mampiavaka an’ilay asa dia noho izy tsy dia mitaky diplôme firy fa mila fahavononana sy fitiavana azy noho izy manome loko na fomba fijery ny olona iray izany hoe , Asa tsara manome fahafaham-po oan’ny mpanjifa ary koa manavotra ny tovovavy sasany  izay nitsoaka andaharana eo amin’ny fianarana na koa solafaka teo amin’ny fiainana ka vonona ny hioitra. Miavaka amin’hafa koa satria anisan’ny asa fanompoana olona. Fanomezana lanja azy eo amin’ny hatsarana izany hoe mampiaina sy manome lanja kokoa ny vehivavy. Anisan’ny asa mahasarika vehivavy ihany koa ary hita fa mihamitombo  ny mpakafy azy, manavotra vehivavy maro satria tsy voatery hanana « Salon de Coiffure » vao afaka miasa fa afaka manao ny atao hoe « Aide Coiffure » mandrapahatonganao ho matianina.

Ireo dingana narahina tamin’ny fanatanterahana ny asa dia voalohany indrindra  ny fifampiresahana amin’ny client izay raisinao ao an-trano (Mpanao Volo), fomba fandraisana azy mizotra amin’ny fanontaniana azy izay zavatra hataony na taovolo tsotra na mandoko na manapaka , rehefa avy eo dia miditra amin’ny fanasana ny volo ary miafara amin’ny tena asa dia ny fisintonana ny volo ; izany dia efa fahafantarana sahady fa mpanao volo ary mitarika amin’ny fahalalan’ny manodidina ny asa izay atao.

Manarak izany ihany koa ny fifampiresahana amin’ireo tanora vavy eo an-tanana izay iangaviana hanaovana pratique oh : hosintonina fotsiny na lokoina na izay anisan’ny mahasarika azy ireo satria mb sitrany ahay voavoatra ny volo. izany dia anisan’ny efa teboka iray isintonana ireo zatovovavy ho liana amin’ny asa taovolo.

Eo ihany koa ny fandraisana ireo izay liana izay tsy dia maro tany am-boaloahany ka atoro ireo teknika maro samihafa momban’ny fikarakarana sy fisitomana volo, ny tena kendrena amin’izany dia ireo tovovavy eo amin’ny manodidina.

Ny fandraisana tovovavy roa ho fanampiny isaky ny andro asabotsy nohon’ny fahamaroan’ny mpanao volo indraindray dia anisan’ny efa pratique sahady ho azy ireo,, fianarana sahady ho azy.

ireo, fianarana sahady indrindra eo amin’ny fomba fanasana volo izay tena mahasarotiny ny mpanao volo  ny fandraisana sy fisintonana voalohany (premier) ka ny faharoa no faharoa (finition) dia tsy maintsy ataon’ny tompon’ny orin’asa mba ho fanomezana fahafaham-po hoan’ny mpanjifa sy ho fitazomana ny client.

Tao anatin’ny fanatanterahana ny asa ihany koa dia nisy ny fifampiraharahana amin’ireo mpamatsy produits noho ny tsy mbola fahampian’ny vola nenti-miasa tao aloha ary izany dia tsy maintsy noezahina ny firindran’ny fifampiresahina, fifanantonana eny amin’ny toerana sy ny fifampitokisana mba hampizotra tsara ny orin’asa kely izay tantanany

Nisy ihany koa ny findramam-bola tamin’ireo mpampindram-bola (microfinanciere) mba hanampiana ireo materiel izay tsy maintsy ilaina ary izany dia tsy maintsy noezahina an tsakany sy andavany.

Ireo olona nahazo tombontsoa mivantana dia mihisa 770ka ny 63%dia vehivavy avokoa. Ary 343USD ny teti-bola amin’ny ankapobeny. 

Anisan’ny fomba iray nampiana nentina nandrefesana ny fiantraikan’ny asa ohatra ny fananovana fanaraha-maso ireo ankizy alefa manao stage na aide coiffeuse mba hahafahana mijery hoe hatraiza ny fetran’ny fahazoany ireo fahalalàna izay nampitaina taminy na am-bava na an-tsoratra.

Eo ihany koa ny fifandraisana amin’ireo mpampiasa izay andefasana azy ireo hanaovany stage mba hahafahana mijery sy manitsy azy amin’ny fomba fanantanterahana ny asa taovolo izay miankina indrindra amin’ny fandraisana olona sy ny fanatanterahana ny asa taovolo izay tena ilaina fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa mba ho tafita ny fianarana izay natao.

Teo ihany koa ny fijerevana tahakan’ireo zatovolahy sy ny vavy eo amin’ny fidirana fiofanana, torak’izany ihany koa rehefa manao fanentanana eny anivon’ny fikambanana ohatra : teny anivon’ny fiangonanana sy teny anivon’ny fikambanana dia tsy maintsy ampitàna izay fiofanana sy fampitàna fahalalàna izay resaka taovolo dia hita fa tena mahaliana ny rehetra indrindra fa ny tanora satria maro ny mametraka fanontaniana ny mikasika izay fomba entina mba ho lasa matianina.

Eo ihany koa ny eo amin’ireo mpiara-miombon’antoka ny amin’ny fanafarana ankizy hanao aide coiffeuse raha ohatra fotsiny ny 2014-2018 dia miisa ho eo amin’ny 160 vavy sy 50 lahy izay efa nalefananao aide coiffeuse ary miisa 15 izao no efa manana ny azy « salon de coiffure » manokana.

Eo ihany koa fahavitrian’ireo tanora izay tonga manatrika fiofanana ao anatin’ny fotoana izay anatanterahana izany.

Ny fanohanan’ireo ray aman-drenin’ireo tanora amin’ny ara-kevitra mba ho fampandrosoana ireo tanora eny anivon’ny fokontany izay misy ny tetikasa ara-taovolo.

Ny fahazotoan’izy ireo manao pratique na fanandramana mba ahafahana mandrefy ny fahalalàna eo amin’ny asa taovolo mba ahafahana manao ezaka bebe kokoa satria mba ho lasa matianina sy mpamindra fahalalàna hoan ‘ny tanora hafa na eo anivon’ny fokontany na amin’ny any ivelany izay midika avy hatrany ho fanamafisana ny fifandraisan’ny tanora samy tanora eo amin’ny sehatry ny asa taovolo.

Ireo olana nosedraina tamin’ny fanatanterahana ny asa dia teo amin’ny fomba nentina nandresena lahatra ireo tovovavy sasany mba ho liana amin’nu resaka taovolo satria mety ny sasany hievitra fa amin’ny fomba manao ahoana no mba ahafahany manatanteraka  izany raha ohatra ka tonga amin’ny sehatry ny asa nef aizy tsy manana anton’asa fidiram-bola eo ihany koa ny mihevitra fa ny olona manao izany sehatr’izany dia olona manankatao, madio, tsotra bika sns…

Anisan’ny olana nosedraina ihany koa ny teo amin’ny fampitana ny fomba fianarana ny resaka taovolo satria tsy maintsy niainga tamin’ny fanaovana photocopie ny cahier izay nianarana taloha sy ireo kojakoja ilaina oh : photocopie, coupe volo, ireo karazana volo sns…(soa ihany anefa fa mba 50 ar ny photocopie 1). Ka nanao izay ezaka tokony hananan’ireo izay tena sahirana tsy afaka manatanteraka izany. Sarotra satria tsy maintsy ny vola ao am-paosy no ihany no miala, satria tiana ho tafita ny hafatra fa tsy vitan’ny fanaovana pratique fotsiny mba ahazoana vokatra tsara ho fanomezana fahafaham-po hoan’ny mpanjifa.

Eo andaniny ihany koa ny tsy fahampian’ny fotoana satria ho ahy manokana izay mitana andraikitra manokana eo amin’ny sehatry ny asa (Ministere population au niveau District) dia tsy maintsy manokana fotoana ny alarobia tolakandro sy ny asabotsy tolakandro mba ahafahana mifampizara bebe kokoa sy ahafahana manao pratique. Ny toerana anatanterahana izany anefa dia ao an-trano ihany.

Eo ihany koa ny tsy maintsy anaovana fotoana maha afaka ny be sy ny maro mba samy hahazo izay ho tandrify azy ny tsirairay satria misy ny mianatra ary misy ihany koa ireo izay efa tsy any am-pianarana, izany koa anefa dia nokendrena satria mba ahafahan’izy ireo mifankafantatra sy mifanakalo hevitra izany hoe mba misy fotoana ifampiresahana na ihaonan’ireo manana fahalalana amin’ireo tsy niditra an-tsekoly izany hoe  ialana amin’ny fanavakavahana ny eo amin’ny samy tanora eo anivon’ny fiaraha-monina na ny Fokontany izay misy.

Raha teo amin’ny lafin’ny fifandraisan’ny mpivady no jerena dia teo ampiandohany tsy dia hita taratra firy satria noho izy nampitombo indray ny anisan’ny raharaha ivelan’ny tokantrano izay iandraiketana ka somary nisy fikorontanana, ohatra amin’izany ny emo amin’ny resaka fotoana indrindra ny andro Asasbotsy izay tokony hiompana amin’ny fikarakarana ny ano an-tokantrano noho izy tsy misy afa-tsy roa(02) andro mba ipetrahana ao an-trano nefa mbola andrasana ireo zatovo eo amin’ny resaka fampianarana taovolo. Na izany aza dia noezahina ny nameno ny fotoana banga izany hoe nampitomboina ny fomba fifampiresahana ary ny fanohizana ny fandresen-dahatra mba hampangarahara ny asa atao mba tsy ho « Victime » ny ao antokantrano , ohatra amin’izany ny fanazavana ny antony nahatonga ny fanaovana ny tetikasa amin’ny resaka taovolo izay notsongaina manokana hataon’ireo tovovavy tsy an’asa, tsy any ampianarana intsony eny misy aza ireo tovolahy sasantsasany izay liana tamin’izany, Ny  antony dia hanavotana azy ireo ho lasa olona mahaleo tena eo amin’ny fiainany, hiatrehany ny hoaviny mba tsy ho vesatry ny Ray aman-dreny fotsiny ary mba ho modely eo anivon’ny fiaraha-monina ary koa izany no natao dia mba ho fandraisana anfara eo amin’ny firenene ka natao hiainga avy ao anatin’ny fianakaviana. Rha eo amin’ny lafiny ara-pianakaviana kosa dia anisany nampisy fiovana tsara satria tafiditra ao amin’ny fampitomboana ny eo amin’ny fanabeazana, fampitomboana fahalalana indrindra fa fandraisana anjara eo amin’ny fanoitra hoan’ny vehivavy liana eo amin’ny resaka fandrosoana ary koa raha eo amin’ny sehatry ny fiantohan’ny ray aman-dreny dia anisan’nymampihena ny vesatra ny ao an-tokantrano satria mampidi-bola na dia mbola tsy ampy aza, mahtonga ireo zanany tsy ho voatarika amin-javatra hafa satria efa manana lamina na fandrindram-potoana hanaovana asa hafa (voafehy tsara ny fotoana) eo ihany koa ny fiarovana ny tanora mba tsy ho voasarika amin-javatra hafa izay mamoafady fa hanomana sahady ny hoaviny eo amin’ny lafiny arak’asa ary ihany koa ho fanampîana ireo ray aman-dreny ao an-tokatrano izany hoe mianatra mizaka tena.

Ny fiovana nisy teo amin’ny fiaraha-monina taorian’ny fanatanterahana ny tetikasa

Tamin’ny fiandohany dia anisan ny olana, nohon’ny fomba fijery izay tsy mitovy ka nahatonga ny tovovavy sasany tsy dia miraika loatra amin’ny sehatry ny taovolo. Ny antony dia tao ireo olona izay mijery fotsiny ety ivelanay, milaza ihany koa fany taovolo tsy natokana hoan’ny olona (vehivavy) sahirana ny manao azy fa natao hoan’ny olona manakatao noho izy mila fanomanana vola ben y fanatanterahana azy, eo ihany koa ny milaza fa ny asa taovolo dia anisan’ny asa manimba ny tokantrano satria tsy misy fotoana mba iarahana amin’ny vady aman-janaka (hoan’ny mpanambady).

Raha ny lafiny iray, ratsy teo amin’ny fomba fijerin’ny olona tsotra, ary ny ohatra hita teo dia nisy ihany koa ireo izay nankasitraka teo anivon’ny  fiaraha-monina ohatra amin’izany ny fankasitrahan’ireo ray aman-drenin’ireo izay nanaiky ny zanany ho raisina an-tanana eo amin’ny lafim-piofanana satria tsapan’izy ireo ny fahasamihafan’ny fianinan’ireo zanany taloha sy taorian’ny fidirana teo amin’ny sehatry ny fiofanana  ny asa taovolo ohatra hita amin’izany koa ny tsy dia nahitana taratra firy ireo tovovavy izay midonanapoana (tsy misy atao) eo anivon’ny fokotany izay misy anay satria mifantoka any amin’ny asa izay ampiofanina azy ary tsy izany ihany fa mifampizara vaovao izy samy izy eny fa na miaraka amin’ireo zatovolahy namana eo an-tanana aza.

Tao anatin’izany ihany koa ny fanombohan’ny fahafantaran’ny manodidina eny fa na dia ny fokontany ivelan’ny misy anay aza, mahafantatra tsara ny fisian’ny asa taovolo sy ny momba azy ary mahatonga ny olona (client) hanao taovolo, ka izany dia efa anisan’ny sehatra iray mampitombo ny traikefa  na fomba fanaovana ny volo hoan’ireo tovovavy izay manao izany (manampy eo amin’ny fomba fandraisana client). anisan’ny nampiavaka ny fokontany misy anay ihany koa ny fisian’ny fanentanana ireo tovovavy eo anivon’ny Boriboritany satria tsy ahitana izay tetik’asa izany eny anivon’ny fokontany hafa ka izany dia anisan’ny mampiavaka anay manokana.

Raha eo amin’ny lafinay fiovana politika dia tsy nahitam-piovana satria tsy miandany amin’ny antoko politika fa misokatra hoan’ny rehetra noho izy fandraisana anjara eo amin’ny fampivoarana ny tanora hiaina ny miralenta eo anatrehan’ny asa. Nefa kosa tsy mandà izay mety ho fanampiana ataon’ireo antoko samy hafa raha misy hatolotra.

Fanatsarana ny fomba fiasa indrindra ny fampitana ny fiofanana hoan’ireo zatovo lahy sy vavy izay manaraka izany, ohatra amin’izany ny fomba fampitomboana ny zavatra hatao mikasika ny asa taovolo izay alaina amin’ireny « internet » ireny izay manaraka ny fivoaran’ny toetr’andro.

Hohatsaraina ihany koa ny fomba fandresen-dahatra ny tanora lahy sy vavy indrindra fa ny zatovolahy mba ho liana amin’ny asa taovolo satria noho izy tsy mifidy satria mbola anisan’ny ambany ny tahan’ny isan’izy ireo raha mitaha amin’ny isan’ny vehivavy.


Comment on Madagascar: Vehivavy Mandray Andraikitra Tosika Ho amin’ny Fampandrosoana, Tanora Mivoatsa

Your email address will not be published. Required fields are marked *