Madagascar:RASOAMBOLAMANANA Suzanne Robert_Fikambanana Miralenta


Date: August 21, 2018
 • SHARE:

Ity tetikasa ity dia fiarovana ny ain’ny sokajin’olona rehetra manomboka amin’ny zaza, vehivavy, lehilahy, tanora, antitra, sy ny olona manana fahasembanana.

Tanjona hotratrarina amin’izany ny :Fampahafantarana ny zon’ny tsirairay ara-piaraha-monina sy araka ny lalàna velona eto amin’ny Firenena; Fampihenana ny herisetra miseho; Hiainan’ny olona amin-kahalalahana, hivelatra tsara amin’ny lafim-piainana rehetra, toy ny ao an-tokatrano, any am-pianarana, eny amin’ny fiaraha-monina; Hahafantaran’ny vehivavy ny zony; Hahafantarany fa mitovy zo ny lahy sy ny vavy, fa tsy fanaka malemy intsony araka ny niheverana azy fahiny; Ny hahafantaran’ny mpianakavy fa mitovy zo ny lahy sy ny vavy eo amin’ny andraikitra sy fitantanana ao an-tokantrano sy ny sehatra rehetra.

Rehefa manatona ny Fikambanana Miralenta ny ray aman-drenin’ ilay zaza voaolana dia asaina manao fitoriana ka ampandalovina eo amin’ny Fokontany dia miverina indray eo amin’ny Miralenta, ary ny Miralenta mampiditra azy ao amin’ny Kaominina, dia miainga ao ny taratasy fiantsoana ( convocation) izay misy ny fitomboky ny Kaominina sy ny Miralenta. Rehefa mifanatrika izy ireo dia misy ny fiche de presence (mari-pahatongavana) izay misy ny anarana sy ny fanampiny, ny fonenana, ny andraikitra, ary sonia. Rehefa vita ny fanadihadiana ny roa tonta, dia misy fanekena eo ambany araka izay hifanarahana, ary raha tsy voalamina dia hakarina amin’ny ambaratonga ambony. Misy koa ny asa natao tamin’ireo manana fahasembanana ara-batana. Misy tomponandraikitra ao amin’ny mambran’ny Miralenta mampianatra azy ireo Hira maro. Manana fanamiana izy ireo ka rehefa manao rindran-kira na Antsampanahy vao anaovany. Misy taratasin’ny tompon’andraikitra izay homena azy hoentiny any am-piangonana izay tsidihany hanaovany rindran-kira na Antsampanahy dia ahazoany vola iahiany ny fikambanana ary ny fiainany. Misy mpampiofana hafarana mampianatra azy asa tànana sy fandrariana (tapis) ka entiny mitety trano hamidy dia mahalafo izy.

Ireto kosa ny vokatra azo raha ny olona nahazo tombotsoa no jerena:

 • 80 ny olona nahazo tombotsoa mivantana; 62,5% amin’ireo dia vehivavy avokoa.
 • 47 ny olona nahazo tombotsoa ankolaka; ny 63,83% amin’ireo dia vehivavy avokoa.
 • 130 ihany koa ny olona nahazo tombotsoa tamin’ny alalan’ny fampahalalam-baovao na tranonkala. ny 53,86% amin’ireo dia vehivavy avokoa.
 • Amin’ny ankapobeny, eo amin’ny 257 ny olona nahazo tombotsoa; 58,37% ny vehivavy amin’ireo.

325 USD ny tetibola mahaleotena momba ny Miralenta, 93,75 USD  ny tetibola avy amina fandaharan’asa efa misy, Tsy nisy avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka. 244 USD izany no tetibola nilaina nanatanterahana ny tetikasa

Rehefa vita ny fandaminana ny olana teo amin’ny Miralenta izay natao tao amin’ny Biraon’ny Kaominina, dia mahazo dikan-teny mitovy ny mpitory sy ny toriana, ary raha fandoavana pension alimentaire an’ilay vehivavy vokatry ny fandaozan-dralehilahy vadiny azy, dia misy carnets roa ampiasaina amin’izany ho fanamarinana sy fanaraha-maso ny fandoavany ny fanampiana an’ilay ramatoa, ka ny iray ho an’ny mpandoha vola ary ny iray ho an’ny mpandray vola, misy ny daty sy ny sonia an’izy roa tonta, ary ny fitomboky ny Miralenta sy ny Kaominina mba ho fisorohana izay mety hafetsifetsen’ny mpandoa vola.

Ireto avy ny asa natao tamin’izauy :

 • Mampahafantatra ny lalàna ny fiaraha-monina
 • Mandray andraikitra avy hatrany ny tompon’andraikitra rehetra: ny Miralentra, ny Zandary, ny Polisy, ny Sefom-pokontany, ny Kartie Mobila, sy ireo akaikin’ilay niharan’ny herisetra amin’ny antso vonjeo na ny fitsofana sifflet mba tsy hisy aina hafoy.
 • Hamafisina ny fandefasana ny « fiche de signalement » mba hahazoan’ny tompon’andraikitra rehetra hanara-maso ireny fahoriana mianjady amim-behivavy sy ny ankizy sy ny maro hafa koa.
 • Tonena ny fo raha misy hevitra tsy mitovy ao an-tokantrano, na eny amin’ny fiaraha-monina ka mety hahatonga herisetra.
 • Aoka ny ankizy tsy ho zarina mijery ireny filma be herisetra ireny, fa ireny dia misy hery miasa mangina ao anatiny ao ho tia herisetra ka rehefa lehibe izy dia hataony fiainana

Ny fiatraikany teo amin’ny firaha-monina kosa dia :

 • Nihena ny Herisetra
 • Nahafantatra ny lalàna ny olona, ka mitandrina amin’ny fikasihan-tànana olona
 • Niravina ny ankamaroan’ny disadisa teo amin’ny fiaraha-monina, ny mpihavana, ny ray aman-dreny sy zanaka, eny fa na ireo mpivady izay tonga nanatona anay aza.
 • Nahatsapa ny andraikiny eo amin’ny ankohonany ny ray sy ny renim-pianakaviana ka mamelona sy mikarakara tsara ny ankohonany.
 • Miverina ny fifankatiavan’ny mpivady sy ireo olona izay nifanolana eo anivon’ny fiaraha-monina.
 • Voatandro tanteraka ny zon’ny tsirairay na vavy na lahy, ny ankizy, ny tanora, ny antitra.
 • Hiarovana ny Fikambanana Miralenta mba tsy ho foana na misy aza ny fiovan’ny Mpitondra sy ny fisehon’ny toe-draharaha politika eto Madagasikara.

 


Comment on Madagascar:RASOAMBOLAMANANA Suzanne Robert_Fikambanana Miralenta

Your email address will not be published. Required fields are marked *