Ny Miralenta sy ny Fampandrosoana


Date: April 8, 2015
  • SHARE:

Raha ny mpiasa ao am ’ny kaominina no jerena, talohan ’ny nandraisany anjara tamin ’ny fiofanana miralenta dia tsy mba nisy fijerena manokana ny vehivavy satria ny tale rehetra dia lehilahy ary any amin ’ny sehatra mpanantanteraka (secrétaire Etat Civil, mpamafa) no ankamaroany. Niezaka ireo mpiasa izay nanaraka ny fiofanana nampita ny zavatra azo amin ’ireo mpiasa namany rehefa amin ’ny fotoan ’ny fivoriana, ary mandresy lahatra ny mpiara miasa amin ’ny tombotsoa azo avy amin ’ny fampiharana ny miralenta. Nitondra fiovana betsaka teo anivon ’ny kaominina satria mba nomena toerana tompon ’andraikitra ny vehivavy ary afaka manapakevitra toy ny lehilahy.

Raha ny amin ’ny fitondrasana ny mponina indray no jerena dia nitondra fiovana ihany koa ny fampidirana ny miralenta satria nanampy ny kaominina tamin ’ny fitsirihana ny mahaolombelona izay nentina niara nametraka tamin ’ny vahoaka ny “Politique Municipale de Développement Social ” ary nandraisana fanapahan-kevitra amin ’ny hanaovana “trasversale ” ny miralenta ao min ”ny programa rehetra atao.


Download : 20342_coecudbevotrack-chamsia.docx

Comment on Ny Miralenta sy ny Fampandrosoana

Your email address will not be published. Required fields are marked *