Madagascar: Andrianaina Aimé RANJASOLOMALALA


Date: June 3, 2019
  • SHARE:

Name RANJASOLOMALALA
Surname Andrianaina Aimé
Country Madagascar
Give a short history of the leader -Tamin’ny taona 2009
-Voatendry ho Mpandahateny sosialy[Intervenant social], teto amin’ny Kaominina Antanamitarana aho, izay nahafahako mitarika ireo vehivavy namako handray anjara miaraka amin’ireo lehilahy ho fampandrosoana ny tanana,
– Nanao fiofanana niaraka tamin’ny Gender Link’s no nahafantarana ny MIRALENTA
-Famahana ireo olana mahazo ireo vehivavy ao anaty tokan-trano sy fiarovana ny zon’ny ankizy
Objectives TANJONA TRATRARIKO DIA:
– Fametrahana drafitr’asa iadiana amin’ny herisetra sy hampitoetra ny miralenta ka miainga amin’ny fiahiana sosialy ifotony mifanandrify amin’ny zavamisy eo an-toerana.
– Fametrahana fandraisana an-tànana ny olana ara-sosialy ifotony.;
-Fametrahana ho laharam-pahamehana ny lafiny ara-sosialy eo anivon’ny Kaominina,mifanaraka amin’ny fandaharan’asa nolanian’ny be sy ny maro atao
-Fiaraha-miasa amin’ny tambazotra sy ireo mpiara-miombon’antoka ampian’ireo Tompon’andraikitra avy amin’ny Solontenam-panjakana eto an-toerana.
Key activities Raha fintinina dia toy izao:
– Fanentanana sy fampiofanana ireo vehivavy marefo mba ho afaka hizakatena ara-pivelomana.
– Fandraisana an-tanana manokana ireo vehivavy na tovovavy niharan’ny herisetra
– Fampiofanana maro lafy toy ny zaitra, fitantanana orin’asa madinika, voly kakazo ahazoana angovo, informatika,…. ahafahana hameloman-tena
– Fiaraha-miasa amin’ireo fikambanana isan-karazany mitovy fijery sy firehin-kevitra
– Fanentana ara-tsosialy amin’ny lafiny rehetra na fahasalamana na ara-toe-karena eny hatramin’ny sivisma, mba hisian’ny fahasahiana handray anjara amin’ny firotsahan-kofidiana.
Key challenges -Ny fahatahorana ny fianakaviana sy ny mpiara- monina
-Fisalasalan’ny olona mandray an-tànana ireo olona manana olana ara-tsosialy ifotony;-FANAMBY:
Mba ho sorohina dia hihena ary ho fongotra ny karazana herisetra amin’ny taona 2030
Fanamafisana ny tambazotra miaro ny ankizy, ny tanora lahy na vavy ary ny vehivavy.

Results

Change at the individual level Eny nanova ny fiainako ny fanatanterahana ny asa. Tsapako fa alohan’ny fanentanana sy alohan’ny hitarika olona hiasa dia tsy maintsy mandresy lahatra ny tenako aho .
Nampiova ny fijeriko sy mitondra fahasahiana be ho ahy ny fahafantarana ny MIRALENTA ka nahatonga ahy mipetraka amin’ny toeran’ny hafa hatrany an-tokatrano, am-piasana dia resahina matetika ny fiainan’ny fiarahamonina ka andraisana tsoa-kevitra hatrany.
Manampy ahy ny Gender Links, MINPOP, Pro Decid; Maison d’Arnaud, Ben’ny Tanana Antanamitarana, Ireo Mpandraharaha amin’ny Fahasalamana, ny Mpitandro ny Filaminana, miaraka amin’ireo ONGs
Evidence of change at the individual level ASNA Anondaza, monina ao Maromagniry Kaomininia Antanamitarana,mpampianatra zaitra, dia anisan’ny vehivavy niaina amin’ny tsy lavorarian’ny tokantrano ka nisaram-panambadiana, ary dia izy tenany no mamelona ireo zanany dimy, tao anatin’ny dinidinika nataonay nonahatapa-kevitra niroso hikambana taminay, ka niditra ho isan’ny mpikambana tao amin’ny FIVEVO [Fikambanana Vehivavy Vonona], Ramatoa Asna no lasa Mpitarika amin’ny fampianarana zaitra.
Change at the household level -Sahy miatrika olana ary lasa ametrahan’ny fianakaviana fitokisana rehefa misy ny zavatra atao.
-Sahy mizara tsiambaratelo amin’ny amin-janaka ary tia mizara andraikitra amin’izy ireo;
-Tia midinika miaraka amin’ny ankohonana ary miara-manapa-kevitra.
-Nahataona ny ankohonana hahay mihaino sy mipetraka amin’ny toeran’ny hafa ary mampihatra ny miralenta.
-Mahay mifehy ny fahatezerana
-Lasa tsy tia korotana sy disadisa
-Mahatsiaro fifaliana ny zanaka rehefa miditra ny tokatrano
-lasa fitaratra eo amin’ny fianakaviana noho ireo fiovana nisy.
Evidence of change at the household level Ramatoa ASNA Anondaza mananjanaka dimy,tsy manam-bady, monina ao Maromagniry Kaominina ambanivohitra Antanamitarana,
Tsy nahafantatra ny atao herisetra sy MIRALENTA
Raha nahazo fiofanana maro samy hafa izy dia lasa tsy nisalasala nandray andraikitra hatrany ary nizara traikefa izay nananany sy nampitombo izay efa misy, Ankehitriny efa tsy miankindoha amin’ny hafa izy ary mirindra tsarany fiainan’izy minaka
Change at institutional level -Ben’ny tanànan’ny Kaominina Ambanivohitra Antanamitarana dia:
ilaiko amin’ny fampandrosoana ny vehivavy .
-Monsieur Rivo mpampiofana mitondra hevi-panovana ho an’ny fiainan’ny vehivavy
-Ramatoa chef de CSBII dia ilaina satria vehivavy mandray andraikitra amin’ny sehatra rehetra .
Ny vehivavy no maha toy izao ny olona iray ka tokony homena hasina, haja sy lanja.
Evidence of change at institutional level -Ben’ny tanànan’ny Kaominina Ambanivohitra Antanamitarana dia:
ilaiko amin’ny fampandrosoana ny vehivavy .
-Monsieur Rivo mpampiofana mitondra hevi-panovana ho an’ny fiainan’ny vehivavy
-Ramatoa chef de CSBII dia ilaina satria vehivavy mandray andraikitra amin’ny sehatra rehetra .
Ny vehivavy no maha toy izao ny olona iray ka tokony homena hasina, haja sy lanja.
Change at a policy level Tena nitondra fiovana tamin’ny vehivavy maro tokoa ny firotsahako antsehatra teny ifotiny
raha
Ankehitriny dia mahatsapa izahay fa efa miaina ny miralenta nyKaominina misy anay satria hitanay taratra ny fisian’ny fifandraisana amin’ireo samy mpitondra fa miara-miasa sy miara-misalahy amin’ny asa sahanina , raha ny ato amin’ny toeram-piasana dia dimy ny lehilahy raha fito ny vehivavy.
Filamatra tao amin’ny fiainan’ny fikambanana misy anay ny miralenta satria ny olona rehetra tsy ankanavaka avy amin’ny sehatra samihafa misy azy ireo dia niara-mientana sy nifanampy tamin’ny fanatanterahana ny hetsika natao tamin’ny 08 Mars 2019 sy ireo hetsika rehetra ho fiadiana ny zon’olombelona.
Mihasahy miditra birao ny vehivavy raha oharina tamin’ny taona maromaro tany aloha noho ny fisian’ ny fampiharana ny miralenta satria dia hita eny an-tsehatra ireo vehivavy miaro ny zony.
Nampahafantatra azy ireo ny Miralenta sy ny Fampandrosoana
Ohatra:- fandraisana anjara mitovy ny lahy sy ny vavy
– fampienana ny herisetra mianjady amin’ny amin’ny vehivavy hany ka maro ny vehivavy no sahy miditra eo amin’ny sehatra politika ka manapakevitra mirotsaka ho fidina mba hitondra fanovana noho faharesen-dahatra hitondra ny fahaiza-mitarika amin’ny fampiharana ny miralenta.
Evidence of change at a policy level MASY dia mpikambana ao amin’ny FIVEVO, mpianatra zaitra, amin’izao fotoana izao lasa mpanjaitra sady mpanentana ara-pahasalamana[AC],sahy niteny teo imason’olona maro lasa ,sahy maneho hevitra ankavoriana raha sarotra taminy izany teo aloha ary mikasa hirotsaka aminy sehatra ho filohan’ny Fokontany atsy ho atsy.
Capacity building -Mbola mampianatra ankizy tsy mahay mamaky teny sy manoratra hatramin’izao
Mampiofana ireo vehivavy marefo aram-pivelomana amin’ny fitantanana sy fahaiza-mitantana orinasa
mampiofana momba ny miralenta
Manamafy ny fahaiza-manao ireo mambra ao anaty fikambanana isan-karazany sady mapita traikefa
manampy ireo vehivavy niharan-ny herisetra amin’ny alalan’ny fiofanana fa afaka miahy tena izy ireo’entrepreneurship
Fampiofanana fambolena sy fiompiana
fampiofanana fitantanana fako hitsinjovana ny tontolo iainanana
Fampiofanana ny fahaiza-mitantana ao anaty fikambanana
Lessons learned and shared – Sahy mijoro hatrany na dia mafy aza ny fiatrehana ny fampanjakana ny miralenta satria tontolo hanjakan’ny fanavakavahana ny tontolo misy
tokony hanaraka tsy tapaka fiofanana ny vehivavy raha te ho hahaleo tena hitondra fampandrosoana fa ao anaty fiofanana ihany no mampivoatra ka hampandroso sy hananana fahasahiana fa tsy ho vesatra hoamin ‘ny fiaraha-monina
-Raha amin’ny lafiny fampandrosoana eto amin’ny firenena dia tena ilaina ny fametrahana ny fiahiana ara-tsosialy ho laharam-pahamehana ary tokony tsy hisy vahoaka tsy hahita ny hohaniny sy ny hotafiany ary ny hialofany . Tokony olana hafa mahakasika ny isam-batan’olona no vahan’izy tompon-tena fa tsy resaka herisetra sy hanoanana. Ny lesona azo tsoahina dia ny hoe raha samy mahatsapa ho tompon’andraikitra amin’ny asa sy andraikitra tandrify azy avokoa na ny mpitondra na ny entina dia haingana ny fandrosoana. Izany no mahatonga ny fanentanana atao mba samy tsy ho tompotrano mihono avokoa ny olona tsirairay.
Na eo aza anefa ny fanentanana sy ny fampiofanana isankarazany notanterahina dia tsy mbola ampy ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy.
Mila ny miara-mientana lahy sy ny vavy amin’ny ady amin’ny herisetra sy ny fametrahana ny miralenta, ary tsy ijerena saranga izany na ijerena fahefana na fomba amam-panao akory aza sns.
Next Steps •Fanohizana ny fiofanana arak’asa izay efa natao teo aloha ary fanitarana izany mipaka hatrany amin’ireo fokontany manodidina ary manenika ny kaominina iray manontolo.
Fandresen-dahatra ireo olom-panjakana sy ireo mpiara miombon antoka ary ny filoham-pokontany noho miakatra mba hametraka rafitra sosialy ho lahara-pahamehana ka hampiditra ireo vehivavy ho isan’izay mivoy izany ka hisy ny fitsinjaram-pahefana.
Voizina isam-pokontany ihany koa ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na amin’ny lafin’ny ara-tontolo iainana izany na amin’ny lafin’ny fandriam-pahalemana ka hisy ny fifaninanana isa-pokontany.
fanatrarana ireo tanjon’ny taona 2030 sy ny Agenda 2063 momba ny fampnjakana ny zon’ny vehivavy
fanatrarana ireo tanjona amin’ny fanafoanana ny herisetra
fanatrarana ireo tanjona momba ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fadim-bolan’ny vehivavy
fanetsehana ireo ratsa-mangaika rehetra amin’ny ady atao amin’ny fanambadiana aloha loatra