Madagascar – KLERT Emillienne


Date: September 25, 2018
  • SHARE:

Niraisina antanana izahay vehivavy izay niaran’ny herisetra nampiofanina ho lasa mpandraharaha, mahay mitantana, manana fitokisan_tena

Ankehitriny aho dia misaotra betsaka an’ny Gendre Links fa afaka manao asa fandraharahana ny tenako niova ny farim-piainako ankehitriny, manana asa fidiram-bola aho , afaka mampianatra tsara ireo zanako, afaka ny herisetra izay nahazo ahy teo amin’ny vadiko

Asa fiompiana trondro ao anaty dobo, tamin’ny fanatanterahana an’ilay asa izay nataoko ny lesoka dia tsy misy

Ny fiovana tamiko dia efa nifanerasera tamin’ny olona maro aho indrindra ny Gender Links, manana asa aho ary afaka mampidim-bola

Ny anjara niriky nentin’ny Gender Links dia fanomezana fahalalana feno, fampiofanana. Nanampy anay Gender Links mijery akaiky ny asa izay nataonay ary manome vahaolana raha ohatra ka misy olana

Nisy fiovana satria nihena ny herisetra, misakafo tsara, fianakaviana avy manatona avokoa. Fiatraikany dia manentana ireo manodidina aho fa azo atao tsar any mamorona asa fidiram-bola, maro amin’izy ireo no efa manao, mivarotra charbon, anana, enta-madinika

Ny fandraisana antsoratra ilay entana amidy (lafo, sisa) ny vola miditra sy mivoaka . Tena voatatitra any amin’ny Gender Links mandray naoty

Ny fanatanterahana ilay asa, miezaka foana teo amin’ny fanatanterahana ilay asa, teo ny fahatokisan-tena sy ny fahavononana sy ny tanjona

Teny farany dia misaotra ny Gender Links dia manentana an’ireo vehivavy namana mba hanana fahatokisan-tena amin’izay rehetra atao fa tsy maintsy tanteraka izany ny tanjona