Madagascar: Perle Ravaoarisoa


Date: May 29, 2019
  • SHARE:

Name ravaoarisoa
Surname perle
Country Madagascar
Give a short history of the leader Mpanolon tsaina kaominaly miarinavaratara (distrika FANDRIANA)mandat 2
Filohan’ny komity miralenta kaomina
Agent communautaire ny reny sy zaza fkt ambohimirary aho
Nanomboka ny asa fanentanana MIRALENTA dia ny taona 2004 nahavoafidiy ahy ho mpanolontsaina kaominaly ka tao amin’ny Kaomina Miarinavaratra no nanombohana ny asa
Ny nahafataranana ny MIRALENTA diia ireo fiofanana maro natrehako sy ireo traik’efa azoko tamin’ny fiofanana maro noomen’ireo mpanamora avy tamin’ireo Mpiaramiombonatoka aminy kaomina toy ny acords – saha – gender links
Ny maha-zava-dehibe izany : Hita fa mitondra :FIOVAMPIAINANA HO AN’NY OLONA TSIRAIRAI indrindra fa ny VEHIVAVY ny Fahafatarany ny MIRALENTA satria :MITOVY ZO NY LAHY SY NY VAVY
OHATRA: Eo amin’ny fanabeazana ao aminay dia tsy manan-jo mitovy ny zanakalahy sy zanakavavy fa ny vavy ajanona hikarama aty an-drenivohitra hanampiana ireo raiaman-dreny hiantohana ny zanaka lahy noho ny fanentanana ny MIRALENTA anefa dia efa be izao no mandrato fahaizana ny zazavavy ato aminy kaomina misy ahy.
Objectives FITOVIZAN-JO NY LAHY SY NY VAVY : amin’ny lafiny rehetra –ara-tsosialy : fanabeazana ,fahasalamana –ara-politika : manan-jo hilatsaka hofidina amin’ny sehatra rehetra ny vehivavy- ara-kolotoraly : fanafoanana ny geja tsy ahafahan’ire vehivavy milaza ny heviny eo amin’ny fiarahamonina –ara-ekonomika : zara-mira amin’ny tombontsoaaa azo na fambolena na varotra
FAMPIHARANA NY MIRALENTA / eo amin’ny sehatra misy rehetra :-tokatrano _FKT –CR- FDISTRIKA-region –faritany
Key activities Fanangananany komity ny MIRALENTA eo anivon’ny kaomina –Fametrahana ireo mpitarika isakin’ny fokontany tamin’ny fidinanaifotony nataon’ireo komity ireo-Fampidirana ny teti-bola hoan’ny MIRALENTA ao amin’ny kaomina izay nisy olana tokoa tany aloha satria vitsy ny vehivavy mpanolon-tsaina ka da resy eo amin’ny déliberation ka dia kely ny sora-bola azo –Fanofanana eo avon’ny CSB ireo reny tonga misafo sy manao vakisiny –eny amin’ny Fiangonana –eny amin’ny sekoly :EPP –CEG-lycée ary eny ifotony na FKT izany dia atao vazivazy na vangivangy arahina dinika.
Key challenges OLANA NOSEDRAINA :
Betsaka tokoa ny olana nosedraina toy ny tsy fahampian’ny hoentina manatateraka ny asa toy ny : fitaovana ( -vola –haino aman-jery-boky ) ; teo koa ny fidadasiky ny kaomina izay misy FKT 41 ANDEHANANA an-tongotra nefa misy lalana 40 Km miala avy eo amin’ny renivohitriny kaomina.
Ao koa ny toe-tsaina raki-tapisaka eo amin’ireo lehilahy izay tsy dia lasa lavitra taminy fianarana ka mbola milaza fa lohan’ny tokatrao tsy mamela ny vadiny hirotsaka an-tsehatra eo amin’ny MIRALENTA .
Taona 2013 ohatra dia : Vitsy anisa izahay vehivavy teo amin’ny mpanolon-tsaina kaomina satria 1/7 ihany, teo koa ny filoham-pokontany izay 2/41 monja no vehivavy .
Ny lafiny fifandraisana koa satria ny reseau toin’ny TELMA ORANGE AIRTEL dia mbola tsy misy fa toerana vitsivitsy no ahitana izany ao aminy kaomina.

Results

Change at the individual level Nanova ny fiainako ny fanatanterahana ny asa ny antony diany fampiharako ireo traik’efa azoko tamin’ireo fiofanana rehetra azoko nanomboka tao an-tokantrano ka ahatramin’ireo mpiaramonina .Ny nanampy ahy dia ireo mpanamora sy mpisehatra nampiofana sy nizara traik’efa tamiko izay avy tamin’ireto mpiara-miombon’antoka ireto :ACORDS-SAHA-GENDER LINKS (traik’efa tamin’ny fanofanana sy ny fanatrehana ny Sommet National)
noho ny fampiofanana nomeny genderlinks momban’ny miralenta nataony Dr DIANA dia lasa nitombo ny traikefa eo amin’ny :
Fitondrana fanentanana
Fitenenana amin’ny haino aman-jery
Fandraisam-pitenenana imasom-bahoaka
Fifandraisana amin’ireo tambazotra samihafa
Evidence of change at the individual level POROFO NATAON’NY BEN’ NY TANANA TEO ALOHA KAOMINA AMBANIVOHITRA MIARINAVARATRA
Miarinavaratra faha 10 martsa 2014POROFO FANAMARINANA
Izaho RAZAFIMAHALEO Jean Pascal Ben’ny Tanana ny Miarinavaratra dia manamarina fa izay dimy taona niasako tato amin’ny kaomina izay dia hitasoritra ny fandraisan’ny andraikitran’ireo vehivavy ato indrindra ireo komity MIRALENTA.
Efa mihatra ato amin’ny kaominina koa ny sora-bola ho an’izany satria mpanolontsaina kaominaly ny vehivavy filohany dia i Ramatoa RAVAOARISOA Perle izay mitarika fandrosoana ho anay tokoa
Ankehitriny dia hita fa efa maro be ireo vehivavy no sahy mandray andraikitra rehefa nahazo ny fampiofanana nataony
NY BEN’NY TANANA
Change at the household level Raha ny fiantraikan’ny fiovana teo amiko teo aminy tokatrano dia nitondra hafaliana hoan’ireo zanako satria dia nahay nandamina ny fiainana izahay na ara-kasa madinika ao an-trano tsy misy asa ny lahy na ny vavy fa miara mientana toizany koa ny ara-bola atambatra izay azo dia miara manao izay fomba fandaniana na fampiasana azy fa tsy ny tenako irery ifampierana daholo ny zavatra atao ka hita fa tsy misy fifanomezan-tsiny amin’izay vokany nanjaka tao ny MIRALENTA. Raha eo amin’ny lafiny fianarana dia tsy nisy tombo sy hala fa samy nahatanteraka izay tanjona niriny avokoa na ny lahy na ny vavy
Evidence of change at the household level zanako: ANDRIAMISANDRATRANILAINA Tombosoa( lasa mpitsabo amin’ny zao fotoana izao )
zanako: FAMATANANTSOANILAINA Hery ( lngenieur ary mpiasa mpanjakana ao am OMNIS amin’ny zao fotoana izao )
zanako: ANDRISOANILAINA Tsiry ( tafiditra am fanjakana mampianatra am lycée Alasora amin’ny zao fotoana izao )
Change at institutional level noho ireo fiofanana mikasika ny fanombanana ataon’ny mpahazo tombontsoa nanatontosa fanadihadiana sy nandray anjara mavitrika tamin’ny fandalinana ny vokatra azo tamin’izany Izay nahazoako CERTIFICAT ny volana JONA –SEPTAMBRA 2O12
FAMPIOFANANA Teo amin’ny fiangonana Teo amin’ny CSB RENY BEVOHOKA Manao vakisiny-Teo anivony SEKOLY /EPP –CEG-LYCEE
Evidence of change at institutional level noho ireo fiofanana mikasika ny fanombanana ataon’ny mpahazo tombontsoa nanatontosa fanadihadiana sy nandray anjara mavitrika tamin’ny fandalinana ny vokatra azo tamin’izany Izay nahazoako CERTIFICAT ny volana JONA –SEPTAMBRA 2O12
FAMPIOFANANA Teo amin’ny fiangonana Teo amin’ny CSB RENY BEVOHOKA Manao vakisiny-Teo anivony SEKOLY /EPP –CEG-LYCEE
Change at a policy level ny asa nataoko indrindra eo amin’ny fampandraisana anjara ny vehivavy satria efa be ireo vehivavy no sahy mandray andraikitra eo amin’ny komity miralenta izao izahay dia 13 VAVY ARY 12 LAHY ary amin’izao dia fa vehivavy 3 NO MIKARAKARA DOSSIERS FA VONONA HILATSAKA BEN’NY TANANA EO AMIN’NY KAOMININANAY .Marihiko eto fa ny DEPUTE –NAY tamin’zany fotoana izany( 2014) dia vehivavy ka dia mahavelom-bolo ny ezaka ataon’ireo vehivavy niaraka taminy.
Evidence of change at a policy level Porofo: Nisy ireo vehivavy nandray anjara mavitrika tamin’ny fifidiana kominaly toa an’i :
Mme RAKOTONIRINA Lanto Sekretera kaomina MIARINAVARATRA
sy Mme RAHARINIVO Harline TALE EPP Miarinavaratra
Capacity building noho ireo fiofana maro azo dia hita taratra ny fisongadinan’ ireto andalana eto ambany ireto
nitombo ny Fahaiza-manao momba ny fandravonana disadisa
lasa zatra mamiasa sy nihatsara ny Fahaiza-manao momba ny fampiasana ny Teknolojia vaovao
lasa mavitrika amin’ny resaka Fandraisana anjara amin’ny “Cyber dialogue”
manana traikefa eo aminy Fahaiza-manao momba ny famolavolana drafitrasa
mahita tetika manokana eo Fahaiza-manao momba ny “lobbying” sy fandresen-dahatra
Lessons learned and shared Maro ireo lesona azo notsoahina tamin’ny fanatanterahana ny asa sy fifampizarana traikefa: fa azo azo zaraina sy fitinina aminy hevitra telo lehibe:
1)OLANA
2)VAHAOLANA
3)LESONA
1)OLANA )Vitsy ny olona tonga mihaino ny fampiofanana satria voafetra ny isa
2)VAHAOLANA)Tohizana foana tsy asiana hakiviana
fa tsy mandresy amin’ny farany
3)LESONA) Omena tombony ireo vehivavy amin’ny isan’ireo mpisehatra
ara-pitaovana tsy misy( miainga amin’ny hery ny tena sy izay zava-misy eo an-toerana
Nanao hetsika fitadiavam-bola toy ny fety-stand nadritra ny tsenabe
Mafy ny asa fa atao am-pitiavana
Next Steps DINGANA MANARAKA
Dingana manaraka: mbola manana fahavononana hanohy ny asa efa natomboka dia ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy sy ny faampiharana ny miralenta mba hisiaany fivoarana eo amin’ny mpiara-belona amiko indrindra ireo vehivavy mitovy amin’ny tena .
TENY FAMITINANANA : eto am-pamaranana dia tsy haiko ny tsy hanolotra ny fisaorana feno ho anareo mpikarakara rehetra ato amin’ny GENDER –LINKS .Zava-dehibe tokoa no nomenareo ahy amin’ireo fiofanana isakarazany sy ny kaomina misy ahy amin’ny fiantsoanareo ahy nanatrika ireo fifampizarana traikefa nandritra ny SOMMET NATIONAL Sitraka sy telina tompoko ka andriamanitra anie hamalisoa anareo irariana koa ny hitohizan’izao hetsika izao satria dia soa mipetraka ho any taranaka faramandimby tokoa izao.