Madagascar: Rahantaniaina Marie Louise


Date: September 25, 2018
  • SHARE:

Natsoin’ny sefom-pokotany  teo aminay  ny tenako  ary nanotaniany  hoe ;mazoto ve ianareo , raha  hiofana  ny miralenta  miario ny zon’ny vehivavy  . Niisa telo zahay ny  tamin’izay  ary nasainy  nandeha teny amin’ny  commune  ary nomena  fotoana   ny handehananay  eny.

Tonga teny izahay  ary  2 taminay 3, nandray anay i Zoto , Claudia   ary  Mahefa maire.

Nanao  fanadihadiana  ny fiainampanam-badiana  ry zareo  momba ny  isan-jaza  , ny isany nianatra  sy tsy mbola mianatra  ny fianam-panambadiana  ary no nolazaiko azy ireo  fa efa  nisaraka  tamin’ny vadiko  aho satria  nikarama  izy  nefa  tsy mampidi-bola , 2 ny zanakay  tamin’ny nisarahanay .

Naharitra  ela  ny fanadihadiana  ary noraisiny an-tsoratra ny  tamin’ny  ordinateur , niisa teo amin’ny 25 vehivavy  eo izahay  tamin’izay  ka natao  tsirairay  ny fanadihadiana , isaoranay  ny 6 fa nomeny “ solompaladia”  izahay tsirairay  ary nomeny fotoana  indray hahafana.                                                                                                    Tao  anatiny  kaominina  bongotsara  no natao  ny fiofanana  nandritra ny  telo andro  ary nnisa 30 eo ho eo  tamin’ny kaominina roa.

                                                                                                                                              Niverina ndray  afaka iray volana  eo ho eo  nanatrika  ny fiofanana  dingana manaraka    dia ny momba ny  fikirakirana ny ordinateur  tao amin’ny  FIARO    ary naharitra 2 andro  ary nomen-drizareo   solom-paladia  hatrany.

                                                                                                                                                                             Niverina  indray  izahay  tamin’ny  dingana fahatelo  ary natao  tao amin’ny Restaurant   le CARAT  ny fiofanana  ka nomena  haliany solom-paladia  ary naharitra  3 andro ny   koa ny fiofanana

Nandritry ny dingana 3  natrehanay  ireo dia nahatsampa  fiovana   ny tenako satria  nisy fiovana  tokoa  ireo mpitarika ireo : nahatsapa  tsara ny toerako misy ahy                                                                                                                                       nanome torohevitra  izay  mbola tsy nahatakatra  hatramizay                                                                                                  tsy  nanavakavaka  ry zareo na ny tsy mahay mamaky teny sy tsy manoratra  aza                                                                                                                         mahay  mampita  sy mifanakalo  hevitra

                                                                                                                             Tamin’ireo toerana sy dingana  voalaza tetsy ambony  no niarahanay  tamin’ny GL                                                                                                                   Ny lesoka  kosa  dia tsy nisy raha  ny avy amin’ny  GL  araky ny fahitany azy  fa mahatsampa izy fa ny lesoka  dia avy aminy. Tsy dia nisy aza  ny fiovana  dia mbola  voafehy  zato  isanjatony  ny fampiharana ny  fiofanana  azo

Niova ny fomba fivarotany ; nihamadio ny tenany , mahay mapiraty sy mandray  olona. Ny nahatonga izany fiovana izany dia noho ny niarahany ka nampiharany ny fiofanana nomen’i GL. Ny anjara birikin’ ny GL tamin’io fiovana io dia ny fanomezany mpitantsoroka hanara-maso sy hanadihady ny fivoaran’nyasa fandraharahana ataonay.

Ny fiovana nisy teo amin’ny  traikefa, fahaizamanao, fomba-fijery ; manjary  nalainy an-tsoratra  ny fizotrany  asa  fandraharahana  araky ny  ny fijery  kosa  dia  ny fahasamihaliafony  nahazo fiofanana  sy tsy nahazo  (talohany fiofanana)                                                                                   Nisy fiovana ny fifandraisany  amin’ny fianakaviany,                                                                                   vady, najanono tanteraka ny    fianakaviany  taminy vadiny.

Zanaka :azo manery  andraikitra , ohatra  fanampiana  azy  amin’ny asa  fandraharahana ny fandraisana  fianankaviany  ny fiovany  dia nahita  izy  fa nilain’ty ny farany  fiofanana

Hitany manodidina  ny fiovany  ka najary  nifandray  tsara  taminy ka nifandray bebe  kokoa  noho ny teo aloha                                                                                                                                                                                Nozarainy  tamin’ny olona   ny traikefany    ananany , ohatra  ilay mpivarotra   yaourt  toa azy  dia natao  any  nanome  torohevitra  ny fandiatovana  fiofanana   any amin’ny  GL

Nanjary  nahafantatra   lalana izy : zany , ny andraikiny  ny  eo anatrehany  vavy                                                                                                                                                            Ny zava-baovao nozarainy  dia ny fivoarana  asa fandraharahana   ataony  ary  efa voatatitra  any amin’ny GL izany  , ka ny ampiasainy  GL  dia  fanohizany  sy ny  fanarahamaso  nataony

Maro anefa ny zanany, olana hafa somary tsy dia noraharainany mpiaramonina  izy nefa rehefa  nivoatra ny asany noho ny fanampiany GL  dia manome lanja  aza ny fianankaviany.