Madagascar – RAKOTOARIMANANA ESTELLA


Date: September 25, 2018
  • SHARE:

Izaho izay voalaza anarana etsy ambony dia vehivavy avy niharan’ny herisetra . Tamin’ny vadiko moa izany hoe teo anivon’ny tokantranoko no niaretako izany herisetra izany . Ireo karazana herisetra rehetra ireo dia avy nanjo ahy avokoa izany hoe teo ny fikasihan-tanana, teo ny tsy fanomezam-bola, teo koa ny fanerena hanao firaisana na dia tsy mbola vonona amin’izany aza ny tenako fa ny tena tsy tantiko intsony dia ny fanambanimbaniany ahy sy fanaovana ho tsy misy ilana ahy intsony. Rehefa tafasaraka taminy aho dia nitady asa ary tafiditra tao amin ‘ny CECJ ny tenako izany hoe nanampy ireo mpiara-belona amiko indrindra fa ireo vehivavy ianjadian’ny herisetra ao antokan-trano toa ahy mba hanoro hevitra azy ireo fa ny herisetra dia azo sorohina.

Nanomboka ny taona 2012 indray dia efa nifanerasera tamin’ny ekipan’ny Gender Links izahay mpiasa rehetra tamin’io ivotoerana CECJ io. Manome fiofanana maro dia maro izy ireo toy ny ady amin’ny herisetra sy ny lalana rehetra mifandraika mifandraika amin’izany, ny fampiharana ny miralenta ary koa nanome fiofanana vehivavy 20 mba ho lasa vehivavy mpandraharaha izany hoe hahaleo tena ara-bola ny vehivavy mba tsy hiankindoha foana amin’ireo lehilahy satria izay no fototry ny herisetra.

Ny fahazoako ireo fiofanana nampanaovin’ny Gender Links ireo dia nitondra fiovana tsara teo amin’ny fiainako ; ohatra izao lasa nitombo ny traikefako ka lasa sahy miteny maneho hevitra, tia karokaroka, mivelatra ny fomba fijery zavatra, filoham-pikambanana

Nanomboka teo rehefa misy zavatra atao na eo anivon’ny fianakaviana na eo amin’ny fiaraha-monina dia tadiavina foana aho ary matoky ahy izy ireo amin’ny andraikitra izay ampanaovina ahy. Nanana fahatokisan-tena ihany koa aho manoloana ireo adidy amn’andraikitra apetrak’izy ireo amiko ireo .

Raha ireo toerana niarahako niasa tamin’ny Gender Link dia tao foulpointe, tao toamasina, antananarivo voaantso manao fiofanana amin’ireo toerana ireo avokoa aho. Ary indrindra moa fa ny fanetrehana ny sommet dia efa in-4 ny tenako no voaantso handray anjara. Hatramin’izay aloha mbola tsy nahita lesoka nataon’ny Gender Links fa ny firariako kosa dia ny hitohizan’ny fiaraha-miasa amin’izy ireo hatrany hatrany

Raha ny fomba fiainako kosa taorian’ireo traikefa azoko ireo dia lasa nisy fiovany betsaka. Efa tsy miankin-doha amin’ny lehilahy intsony aho, fa mba efa manana fampidiram-bola ahy manokana amin’ny alalan’ny asa fandraharahana izay ataoko aho ary tena tmbony be ho ahy izany

Ny fampiharako ireo traikefa rehetra azoko tamin’ny fiofanana ireo no nahatonga ny fiovana teo amin’ny fiainako. Izany hoe raha tsy teo ny Gender Links dia sahy mijoro aho fa tsy nahita fivoarana tahak’izao aho ankehitriny izao . Koa satria raha teo alohan’ny nazahoako fiofanana dia tsy nihevitra hoe ny asa fandraharahana dia tsy ahaveloman-tena fa asam-panjakana ihany no heveriko fa tena asa mahavelona.

Maro ireo ekipan’ny Gender Links nanampy ahy tamin’izany toy andry Ialfine, Kathy, Linah ka izy ireo no nanara-maso anay akaiky amin’ny asa fandraharahana fiompiana akoho manatody lava izay ataoko ary mahita ny fiovana sy fivoarana misy eo amin’ny fiainako. Teo koa moa ireo fanampiana ara-bola izay azonay tamin’ny fanarahanay ireo fiofanana ireo dia efa afaka sahady nanombohanay. Tamin’ny fividianana fitaovana entina hiasana toy ny hazo, planche hanamboarako ny tranon’akoho

Teo andanin’izany koa moa ny fiainan-tokantrano dia niroborobo satria hitan’ny vadiko fa vehivavy te hivoatra aho dia nanampy ahy be dia be izy tamin’ny fanombohako io asa fandraharahana io ary isaorako azy betsaka izany . Fa ny indro kely fotsiny efa tsy te hiteraka intsony moa izy nefa aho mbola tsy manana dia aleony fisarahana no natao Rah any teo anivon’ny fianakaviana kosa dia nanampy ihany koa izy ireo teo amin’ny fividianako reny akoho satria faly ihany koa izay ireo nahita ny finiavako

Raha teo amin’ny manodidina ahy dia nahatsapa toka ny fiovana sy fivoarana teo amiko ka naka tahaka ahy izy ireo sady miteny mihintsy fa tena vehivavy mandray andraikitra aho ary tia karokaroka . Izay te hivoatra koa moa dia manaraka ireo toro hevitraomeko azy fa misy amin’izy ireo tsy manaraka dia lasa manaonao foana rehefa avy eo .Noho izany tsy voatery fanomezana vola ihany no ahafahana mivoatra fa ny anatra sy toro-hevitra tsara dia efa manampy amin’ny fiovana na fomba fisainana hivoatra

Rah any eo anivon’ny fiaraha-monina indray dia efa tsapan’ireo fiaraha-moninai ireo asa soa rehetra nataonay indrindra fa ny fampihavananai ireo olona manana olana eo anivon’ny tokantrano ka ataon’izy ireo fakana hevitra ny tenako satria raha sedra olana ary izay afapo tamin’ny asa nataoko dia mitaona namana indray ka lasa maro ankehitriny ireo olona mpiara-monina nahazo tombonsoa tami’ny asa nataoko. Izany dia nohon’ny traikefa azo tamin’ny Gender Links

Amin’izao fotoana izao aho dia mahatsapa fa afaka miatrika olana izany hoe sady miezaka mamaha ny olan’ny hafa no tsy hadino koa ny manasoa ny an’ny tena. Satria moa efa maro ireo traikefa azo tamin’izany famahana olana izany dia miezaka manarina ny tsy mety atao tsar any fifandraisana amin’ny olona, miezaka ny tsy hanao ratsy mihintsy fa hoatran’ny mandeha hatrany ny fiainana. Efa mba manana tokontany maromaro ahy manokana moa aho dia ny fanaovana trano matanjaka ipetrahako indray izao no tanjona mba iriko eo ami’ny fiainako. Ary mino sy matoky aho fa ho vitako izany satria efa miezaka mafy aho fa tsy mipetra-potsiny

Eto ampamaranana dia manainga ireo tanora namanaaho mba hiroso amin’ny asa fandraharahana izay mifanandrify amin’izay nofinofiny fa tanteraka ihany izy io raha atao laharam-pahamehana ka arahin’asa. Tena afaka mahaleo tena ara-bola tokoa isika vehivavy raha manana fandavana ka ndao hiroso amin’izay mba hanomezan’ireo lehilahy ireo lanja bebe kokoa ho antsika