Madagascar: RAMANAMIHANTA Julien


Date: August 24, 2018
  • SHARE:

Fampidirana ny miralenta ho fampandrosoana ny vehivavy”.

Mpanabe ny asako ary mifototra amin’izay ny fiainako manontolo. Indray andro dia tonga an-trano ny Sefom-pokontany nitady olona hiofana. Tsy nazava tamiko ny anton’ny fiofanana sy izay hatao fa ny masaka tao an-tsainy fotsiny dia hoe mila mpanabe ao anatin’ny fiofanana. Tsy nanda aho satria mahafinaritra ahy ny miofana. Rehefa tao anatin’ny fiofanana izay vao fantatro fa ny Gender Links no nampiofana tao ary fiofanana momba ny miralenta no hatao. Niofana nandritra ny andro vitsivitsy ka teo no nahatsapana tsirony fa mahafinaritra ny mandalina momba ny miralenta. Nanomboka teo dia roboka tamin’ny asa ka vantany vao vita ny fiofanana dia voafidin’ny mpiofana mba hitarika ny miralenta tao amin’ny Kaominina Bemasoandro.

Nanomboka teo no nandalinana ny miralenta ka noezahina ny nanaparitaka azy satria tsara ny hevitra sy ny fototra iorenany dia ny fametrahana ny miralenta eny ifotony, fampandraisana andraikitra ny lahy sy ny vavy, mba hiteraka fampandrosoana. Tsy izany ihany fa nahaliana ny nahafantra fa isan’ny miady amin’ny fanikilihana ny vehivavy ny miralenta ka mametraka ny anjara toeran’ny vehivavy eo amin’ny fiaraha-monina sy ny fitantanana. Miady amin’ny herisetra ihany koa ny miralenta.

Ohatra amin’izany ny nandresena lahatra ny Ben’ny Tanana tamin’ny fotoan’androny ny mba hahafahana mahatonga ny kaominina ho “Centre d’excellence”, izy ben’ny Tanana tamin’izany mihitsy no tsy dia tena resy lahatra raha toa ka entim-behivavy. Resy lahatra ihany izy taty aoriana.

Ny fahitana fa misy ny fanilikilihana. Tsara ny hametrahana lamina maty paika mba hampirindra ary tokony hitovy ny fitondrana ny lehilahy sy ny vehivavy.

Mila lehilahy mahatsapa fa mitovy zo aman-kasina ny lahy sy ny vavyary mifameno ireo amin’ny fampandrosoana.

ireo manaraka ireto ny asa nataoko:

  • Nanao ny focus groupe
  • Nampiofana ireo tanora momba ny miralenta
  • Fanadihadina ny amin’ny fampandrosoana ny vehivavy

Nanova ny fiainako ny fanatanterahana ny asa :

  • Noho fifampiresahana tamin’ny olona maro
  • Noho ireo hevitra fototry ny miralenta izay maharesy lahatra
  • Noho ny fahatsapana ny anjara toeran’ny miralenta eo amin’ny fampandrosoana

Vokany lasa tia nanampy ny hafa, nanome sehatra kokoa ny vehivavy, tia mifampizara, mazoto nampiofana, …

Nanampy ahy betsaka tamin’izany ny vadiko izay efa resy lahatra ihany koa amin’ny miralenta ka manoro ara-kevitra.

Voalohany dia nihena dia nihena ny herisetra an-tsekoly raha oharina tamin’ny taona alohan’ny 2015. Ireto avy ireo heverina fa herisetra an-tsekoly:

-herisetra mivantana misy fikasiham-tanana na ataon’ny Mpianatra samy Mpianatra na ataon’ny Mpampianatra amin’ny Mpianatra na ny Tompon’andraikitra amin’ny Mpianatra

-herisetra ara-tsaina: endrika fanivaivana sy fanambaniana ataon’ny Mpianatra samy Mpianatra na ataon’ny Mpampianatra amin’ny Mpianatra na ny Tompon’andraikitra amin’ny Mpianatra.

  • Ady amin’ny herisetra an-tsekoly
  • Fanoratana artikla tamin’ny Gazety

Ny dingana manaraka hatao dia: fanohizana ny asa efa natao: fanoratana amin’ny gazety, fampiofanana, fanampiana ny hafa, fiezahana hanitatra ny ambaindain’ny miralenta amin’ny kaominina hafa ary fanitarana tanteraka ilay tetikasa momba ny vehivavy.