RAVOLOLOMBOANGY Tantely – Madagascar


Date: August 24, 2018
  • SHARE:

Avy ao amin’ny kaominina Ambanivohitra Bongatsara ary mpanentana amin’ny miralenta no tena mampiavaka ny tenako. Ny nahafantarana momba ny miralenta dia avy amin’ny alalan’ny radio, fanofanana tao amin’ny Kaominina nataon’ny Gender Links fanjakana. Noho izao vehivavy niharan’ny herisetra tao an-tokatranoko no nandrisika ahy hanentana ny miralenta, tao nahalalako ny zoako.Fanentanana ny ankizy, lehibe hanao copie( jugement supplétif), karapanondro ho an’ny be taona, manao accompagnement social amin’ny trangan’ny herisetra.

Nanova ny fianako ny asa noho ny fananako saina tia karokaroka sy tamin’n y fiompiana izay nataoko.Maro ireo olona manatona ny fikambanana ary ny fikambanana dia mamindra sy manampy ireo olona mankany amin’ny Centre na toeram-pitsaboana na toerana izay mifandraika amin’ny zavatra mahazo azy. Izany dia niteraka fiovana lehibe teo amin’ny fiaraha-monina.

Ireo olana nosedraina tamin’ny fanatanterahana ny asa dia Fandresen-dahatra ny olona hanatona ny kaominina sy ny biraom-panjakana ary ny C.E.C.J. ny amin’ny herisetra mahazo azy.

Ny dingana ho tanterahina dia Manampy ny ankizy sy olon-dehibe  tsy manana copie, Manampy ireo olona iharan’ny herisetra.