Razafindrakoto Sarindra- MADAGASCAR


Date: September 25, 2018
  • SHARE:

Nantsoinay  sefom-pokotany  teo aminay  izahay  ary  nanambara  fa misy  fiofanana  mikasika  ny miralenta  sy ny  zoan’ny  vehivavy   ka mandehana  eny  amin’ny  C.O.M  tamin’ny  fotoana  voatondro    ka olona  4  izahay  no nahazo    fiantsohana  ary ny iray   tsy nanao fa  tsy  afaka   noho ny   tonga teny  satria  tsy tiany hono  le fanadiadiana  natoany  ekipan’ny GL  izay nataony    Mme  Claudia  sy  Mr  Zoto  nefa  izy hono  mazoto  fa le fanadiadiana  no  tsy  zakany .Nanomboka  tamin’ny fomba  fiainana   ao an-tokatrano  sy ny  herisetra   nahozo  ahy ka  nontarahiko  azy  ny olana  satria  tena  niharany  ny herisetra  tokoa aho  taloha  noho ny  vadiko  tsy  manome vola  hividianana  sakafo   ary izy mamo lava  vao miditra  antrano    ary ny  nanirian’ny  anay mianaka   ankolaka  ny tena  koa  tamin’izay  tsy mbola  nanana  antonasa  ka izany  angamba  no nahatonga   azy  nanao herisetra  tamiko Ary  noraisin’ izy ireo  antsoratra  izay  tanatarampiainako   nanaovana   fanadihadiana.

Tena  naharitra ny  fanadihadiana , nandaha  ny fotoana  ka nahazo  fiantsohana  manaraka  izahay  ka tao amin’ny C.O.M Bongatsara  teo amin’ny 25 vehivavy teo  izahay  no namaly  ny antso  ary nanao  fanadihadihana   tsirairay   izahay Ary  nanao asa  tarika  fiofanana  voalaohany  ary  niarahana  taman’ny  ekipan’ny  Bongatsara .

Ary  naharitra  telo  andro  teo ny  fiofanana  ary nahitana  zavatra  maro  toy ny   asa  fandraraharahana  ny  fomba  ialana amin’ny raiky tapisaka. Nefa  izy  ireo  koa  tsy mijery  fotsiny  fa  mba manome  solo-paladia  izay  nivezivezena. Ary  afaka   iray  volana  indray  dia hiverina  indary  saingy   tany  amin’ny  toerana   iray  izay  miala  ny tanana   dia  teto  Antananarivo , tao amin’ny  FIARO  nianatra  ordinateur  na solosaina  ary tena ita  fa mahafinaritra  ny  mahay  zavatra  nadrita  ny 2 andro  vita ny  fiofanana  dia nahazo  solompaladia.

Ny mpitarika  aloha dia manao ny aina tsy ho zavatra   satria  niezaka  nanome  ny  tsara  avy amin’ny  izy  ireo  ary  nanam-pita  izany tamin’ny  mpiofana  tsirairay, ary zahay  koa nandray  tsara  ny  fifanana  ary nampiantra  ka ita  fa nahomby  dia izay  no nahitako  fa  mitondra  fanovana   izy  ireo  no sady  mampandroso  ny vehivavy   hiarany herisetra

Naitana traikefa   tao anatiny  fiofanana  toy ny fomba  fitantanana  fandraisana  andraikitra  ary fanaovana asa mahaleo tena   , manao  yaourt  à boire  no asa  ko   teo aloha  somary  nanahirana  ny fomba      fivarotana  nefa  kos a htramin’ny  niarahana tamin’ny  GL  dia  nisy fiovana  satria  lasa niatsara   saingy  tsy nitohy  izany  taty aoriana  satria  lasa any amin’ny toerana  tsy misy herinaratra  izahay  no mipetraka  dia nivadika  nanao  frezy  izahay   hoe mamboly  frezy  satria  izay  ni ita  fa mahavlelona  no mifanaraka  amin’ny  fiofanana  no izay  koa no  fotompivelomana  an’ny  amin’ny farita  misy  anay .

Niaraka  tamin’ny  GL araka  ny  voalaza  tao ambony  izay  ny fotoana  niarahana  tamin’ny  lesoka  aloha  dia hita  fa niova  fa  tsy dia mbola  manana  traikefa  ratsy  efa nahazo  fiofanana  tsar  izahay  hoe  avy   aminay  ny lesoka  ary ny GL   no nanariana, ny  izany  avy amin’ny  alalany   fiofanana, ohatra teo amin’ny , ara bola   tsy mbola  mahay   nanatanteraka  ny fiofanana  , ary  tsy mahay mifehy tena  fomba fitanatanana   teo aloha.                                                                                                                                             Nanao  serasera  tamin’ny GL   no nahafahako nanarina any zany. Ny  fiovana  hitako tamiko aloha dia  lasa nanana   fahasahiana  ary lasa  nanana   risika  bebe kokoa  raha  hoarina  taminy  izaho  tsy mbola  fiofanana  kanefa  nisy  fiovana anefa  taty  aoriana  raha nampianatra  ny fiofanana  GL.

 Ny  anjara biriky  netin’ny  dia  ny  fanomezana  mpitatsorika  mba  hanaramaso  ny zavatra  hatao  ary  nanome  fiofanana  maharitra   sy ny   fanaovana  tatitra   izay atao ny mpitatsorika.

Ny   fiovana   nisy  teo  amin’ny traikefa   ny fahaizamanao  dia ny   fijeriny olona   ny entana  amidy  sy ny  fahaizana  mandray  antsoratra  ny fizotrany  ny vola  miditra  sy ny mivoaka   ary fandrindrana  izany  mba  tsy hisy   fantiantoka  mba hampiroborobo  ny orinasa  sady   ita  fa niavaka ihany  koa  ny nahazo  fiofanana   noho  tsy nahazo

Ny porofo  dia  efa  itan’ny   teny antoerana   ny fizotran’ny asa  mba tsy hisiana’ny  fiofanana  zavampoana.

Nisy  ny fiovana   tao amin’ny fiofana  satri  nizotra tsara ny  fiainanay. Ny  fianakavianana  sasany  ary tena resy lahatra  amin’ny fiasany  GL  rehetra  fa tena tsara ary  ita fa tena   miampita  an’ny amin’ny fon’olona  rehetra.

Ny fianakaviana  koa moa  tena   liam-baovao  ka manaraka  tsra ny fizotrany  Eny  tena  nisy tokoa  satria  gaga  izy ireo  nahita  ny   fiovako.Fankaherezana  ireo vehivavy  mba tsy  ho Fankaherezana  ireo vehivavy  mba tsy  hofiainana Ny  fiovam-piainako  ary efa voatatitra  tany amin’ny  GENDER LINKS  izany.

Olana ara –tokatrano  sy ara –bola  fa efa nivaha izany  noho ny  nanarahako  fiofananana  tamin’ny Gender Links

Ny  dingana  ataoko  mba  hiezahako  dia ny  mba hatsaratsara  kokoa hatrany ny fiainanko.