Madagascar: RAZANAMAHEFA Juliette


Date: August 24, 2018
  • SHARE:

“Vehivavy sy Lehilahy miara-mientana dia fanoitra mafy ho fampandrosoana ny ankohonana, ny fiaraha-monina ary ny firenena”.

Mpanolotsaina vehivavy voalohany teto amin’ny Kaominina Analavory sady filohan’ny MIRALENTA Kaominaly izay nanangana ny MIRALENTA Fokontany miisa 24 ato anatin’ny Kaominina.

Ny taona 2011 taorian’ny fiofanana azoko tamin’ny Gender Links momba ny MIRALENTA sy fampandrosoana dia resiko lahatra ny Ben’ny Tanàna sy ny Mpanolontsaina ka nahafahanay nametraka teti-bola ho fampandrosoana ny MIRALENTA isan-taona mba hahafahana manatanteraka ny drafitr’asa MIRALENTA sy fampandrosoana hanatanterahana ny tanjona 28 ao amin’ny fenitry ny SADC sy ny ODD.

Rehefa avy nandray fampiofanana maro nomen’ny Gender Links, dia nanao fanentanana tamin’ny toerana maro manerana ny Kaominina ary nandeha nitety Fokontany 21 nanangana ny Fikambanana MIRALENTA.

Nanova ny fiainako ny fanatanterahana ny asa satria nampitombo bebe kokoa ny fahalalako sy ny fahaizako taorian’ny fiofanana azoko izay nanamora ny fiatrehana ny fiainan-tokantrano; ny Aoaminina ary ny fiaraha-monina.

Maro no nanampy tamin’izany:

Ny GL; ny Kaominina; ny biraon’ny Miralenta ary ny mpiara-miombon’antoka izay nametraka foto-drafitr’asa maro tato amin’ny Kaominina (raano fisotro madio- Sekoly- toha-drano- fahasalamana).

Nanova ny fiainako ny fanatanterahana ny asa satria nampitombo bebe kokoa ny fahalalako sy ny fahaizako taorian’ny fiofanana azoko izay nanamora ny fiatrehana ny fiainan-tokantrano; ny Aoaminina ary ny fiaraha-monina.

Maro no nanampy tamin’izany:

Ny GL; ny Kaominina; ny biraon’ny Miralenta ary ny mpiara-miombon’antoka izay nametraka foto-drafitr’asa maro tato amin’ny Kaominina (raano fisotro madio- Sekoly- toha-drano- fahasalamana).

Nitondra fiovana teo amin’ny toeram-piasako ny asa nataoko mikasika ny MIRALENTA sy fampandrosoana raha oharina amin’ireo tanjona aorian’ny taona 2015.

Fampivelarana sy fampitomboina ireo vehivavy hanana asa ho fanatsarana ny fivelomany.

Fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy.

Fampihenana ny tahan’ny herisetra.

Ady amin’ny VIH Sida

Serasera sy ny teknolojia vaovao

Ny dingana manaraka tiako ho tanterahina dia: fanohizana sy fampiroboroboana ny MIRALENTA ato anatin’ny CR mba hahatratrarana ny tanjona amin’ny taona 2030.