Madagascar: SAFY MARIE LAURETTE


Date: August 24, 2018
  • SHARE:

Fiaraha-mihentana ny Lahy sy ny Vavy”.

Fikambanam-behivavy 08 Mars SEVAN’I LAIDAMA ao amin’ny Fokontany Matsaborilaidama. Mpitarika ny Fikambanana Vondrona miralenta hoan’ny fampandrosoana ao amin’ny Distrik’Ambilobe. Ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny Vehivavy sy ny Ankizy no asa ataoko. Tia fampandrosoana sady be fenetre-tena aho ary tsy sakana amin’ny fanatanterahana ny Asa vesatra ny taonako.

Ny tantaram-piainan’ny mpitarika no hatsapana fa olona manan-toetra tia fandrosoana izy.Taorian’ny fianarana ambaratonga faha roa (2) nataony (taorian’ny BEPC)dia ny asa fampianaranano sahaniny.Tsy afa-po loatra tamin’izany izy dia nanapa-kevitra hiroso ambonimbony kokoa.Nampiana-tena ka nahazo diplaoma BAC A2.Mbola nikiry hiany koa niditra tany amin’ny “Université de Toamasina”.

Nampian’Andriamanitra ka azo soa amantsara ny Licence en gestion option Finance comptabilité.Tapitra teo ny fampianarana tao amin’ny ambaratonga voalohany ka tonga Professeur tany amin’ny Lycée technique Antsiranana.

“Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto” na koa “qui veut voyager loin ménage sa monture” ohabolana roa nitondrako ny fiainako hatramin’izay.Fananako io licence io no nafahako nanaiky ny fiantsoan’olona aho hitantana ny orin’asa iray teto Ambilobe.Zavatra mahafinaritra ahy indridra amin’ny fiainako dia mahita ny namako na olon-kafa afa-po tamin’ny fanampiana nangatahiny tamiko na amin’ny alalan’ny torohevitra na amin’alalan’ny fanomezana.Noho izany dia mazoto mandray anjarasy tia mandray andraikitra amin’ny adidy omena ahy.

Manameloka ny herisetra na amin’endriny inona na amin’ny endriny  inona.Mpandamina ny olona eo amin’ny mpivady.

Tsy manana antoko politika manokana ny mpitarika amin’izao fotoana izao.

Mbola mila fanampiana mafy ny be sy ny maro amin’ny fampiarana ny miralenta indrindra ny vehivavy.

Fitovian-jon’ny Lahy sy ny vavy eo amin’ny Fiarahamonina.

Fanoloran-tena ho amin’ny Miralenta : Anisan’ny Vehivavy tsara hofana mikasika ny miralenta ny tenako (EISA-GL). Marokoa ny tombotsoan’ny Vehivavy very.

Asa fampandrosoana ny tanananay ny fanamboarana tetezana ato amin’ny secteur I misy anay. Voasongadina tamin’ny fanatanterahana ny asa ny fampiarana ny Miralenta. Sahy nandray andraikitra tamin’ny fitadiavana ny famatsiambola ny vehivavy ka mpitarika ny asa fa tsy miankindoha tamin’ny lehilahy samy  mpanapa-kevitra tamin’ny fampandrosoana ny asa. Navitrika ny asa satria nisy ny fiaraha-mihentana ny Lahy sy ny Vavy. Samy manan-jo mahafantatra ny fandaniana natao rehetra ny mpandray anjara.

Mahatsiaro tena fa Ray aman-dReny mafatoky ny manodidina tokoa ny tenako. Tsy vitsy ireo fiangaviana ankinina amiko sy ireo fandaminana ilana fanampiana avy aty amiko. Ho fanomezan-kasina ny toerana ambony nametrahan’olona an-tena dia tokony hanana toetra mifanaraka amin’izany koa ny tena. Izany no mahatonga ny fiovana eo amin’ny tena: sahy sy tia mandray andraikitra mavitrika eo anivon’ny fiaraha-monina aho. Nohamafisiko ny finoako mba hafahako manankina ny ataoko rehetra amin’Andriamanitra, ka lasa mpamonjy lamesa isa maraina. Tsapako koa fa lasa be fandeferana ny tenako eo anoloan’ny olana maro samy hafa sady be fiantrana. Ity farany ity no nanosika aho andray anjara ao anaty ny fikambanana miaro ny zon’ankizy (Protection de l’enfant) sy ireo kilemaina.

Efa misotro ronono ka tsy manan-toeram-piasana fa ny fikambanana no maro. Saika mitovitovy amin’ny teo aloha ihany ny trangan-javatra hita. Tsy ampy ny fotoana iarahana amin’ny samy mpikambana ka voatery ferana daholo ny fotoana handinihana ny asa fampandrosoana ny fikambanana. Na eo aza izany dia mbola nitohy sy niamafy ny fitokisan’ny mpitondra eto an-tanana an’ny fikambanana SEVAN’i Laidama ka tsy misalasala manome asa ny fikambanana, ka navelan-dreo tanteraka amiko ny fikarakarana rehetra any ivelany.

Ny dingana manaraka hatao dia Famporisihina ny vehivavy hilatsaka ho fidina.