Madagascar: Rasoarisoa Francoise

Madagascar: Rasoarisoa Francoise


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Nahafaly ahy ny fahafahako nandray anjara tamin’ireo dingana 4 tao amin’ny fiofanana miaraka tamin’ireo. Nianatra nampiasa solosaina ny fiofanana ary lasa nanamora ny fifadraisako amin’ny mpiaramonina  koa izany. Nanomboka nanatrika ny fiofanana GL izahay ny 06/20/2014,ary nanatrika ireo dingana rehetra  tamin’ny fiofanana. Nilaiko avokoa ireo lahadinika nataonay mpiofana ny miralenta momba ny vehivavy sy ny lehilahy, izay tsy nieritreretiko fa ho hisy ny, fanoroana hevitra sy ny fanaovana drafitr’asa fandraharahana momba ny varotra. Izay nataoko teo aloha, ny fampianarana mikitika solisaina sy fijerena ny mandende dia fantatro ny fisiany nefa. Tsy nieritreretiko hampiasaina na oviana na oviana teo aloha, dia torak’izany koa ny momba ny finday.

Nahafinaritra ahy ireo lohadinika ireo nefa ny solosaina sy ny finday dia mbola tsy haiku mampiasa hatramin’izao, nefa na dia tsy mahay mampiasa aza aho dia nanampikasana hividy nefa mbola tsy takatry ny Fahefa-mividy. Noho ny tena nanomboka aza  ny fiofanana, teo aho vao tena sahirana amin’ny fikarkarana ny sakafony mpianatra ka aminn’nymianatra ka dia naleoko nandrahoina maraina ny sakafony ka laoka masaka no vidina dia ny sisa kosa rehefa tonga avy namonjy fiofanana manao ny raharaha tokatrano rehetra izay tsy afaka natao ny atoandro noho ny fanatrehana fiofanana.

Tamin’ny fanomboana ny fiofanana faharoa aho tsy tonga satria tsy nisy nampandre aho sady izaho koa tsy nanana finday dia sarotra tamiko ny nahare nefa noho ny fiaraha-miasa tamin’ny Mme Le Maire dia naniraka ny tompon’andraikitra izyka afaka nanohy ny fiofanana aho ary nanaraka. Rehefa nandeha ny andro sy ny volana dia hitako fa tena nilaina avokoa ireo lahadinika rehetra natao satria miifampitohy avokoa izy rehetra ka miasa ao anatiny fiainana avokoa izay niofanana.

Tamin’ ilay fotoana niofanana dimy andro ireny dia nahatsiaro sahirana ny tenako amin’ny sakafon’ny ankizy sy ny fiompiona kely ato an-tokantrano satria tsy hainy ho tsinjarainy ny fananan-dralehilahy ka dia izany no tena nanahirana kanefa aho rehefa niresaka tamin’ny namako ny momba izany fasahiranako izany dia voavaha ny olana, satria izy no nanampy ahy namaha ny olana satria tsy nafeniko taminy fa ny tenako tsy afaka mikarama.

Ka dia nomeny vola aho nividianako sakafo kisoa sy ny akoho dia mba ny sakafonay sisa no mba tatiavindranga ka rehefa tong any farany herinadro adraisako ny vola dia nomeny vola nividianako  sakafo kisoa  sy akoho dia mba ny sakafonay sisa no mba tadiavin-dranga ka rehefa tong any faran’ny herinandro andraisako ny vola dia nonerana ny azy satria hoy izy hoe mba misy ihany torohevitra avy taminareo ka mba mifamenomeno eo isika.Rehefa tena manaraka tsar any  fiofanana aho dia  nahatsapa fa tian’ny olona ny mifanerasera amiko ,lasa mahay manetan’olona amin’ny olona iharan’ny herisetra nnanjary mahay mankasitraka olona.

Talohan’ny nanaovako ny fiofanana dia natsiaro sahirana satria tsiako na dia nitady ny tokantranok aza tena natsiaro aho fa tena sahiranafa famblena fotsiny ny nataoko ka tsy ampy amelomako ny ankohonako  izany.Amin’izao fotoana izao aho atramin’ny nanarahako ny fiofanana dia nanjary niompy kisoa aho ,niompy akoho ka mba betsaka ny fidiram-bola ka tsy dia sahirana intsony izahay.Ka tena hitako izao fa nivoatra tanteraka ny tokantranoko satria nanampy ahy betsaka ny fampiofanana izay nataoko rehefa nampiariko yeo amin’ny fiainana.Tena nanampy betsaka tokoa ny kaominina satria izy no nanantso anay anao izao fiofanana izao ,tamin’ ny fomba tsotra no namoriany anay ka tonga zahay namely  ny antso,ary rehefa tonga  izahay dia nanao ny fiofanana ary hatrary ary naira niasa izahay sy ny mera nanampy anay aloha ny Madam  lemera  izay tanàna ankavananay voaloahany amin’ny fiara –miasa amin’ny Gender Links

Rehefa hitan’ireo akaiky anay ny fiovan’ny fiainanay dia tonga izy nanontany bny zavatra rehetra nataoko ka dia notantaraiko azy avokoa ka dia lasa nahay nanaja ahy ireo sady manontany  rehefa misy olona.Satria  mpisotro taoka be ny vadiko taloha ka tsy mitondra vola mody sady mamono ahy ,no manendrikendrika ahy hoe mampirafy ,rehefa nampiariko ny fiofanana dia foana tanteraka izany  herisetra izany ankehitriny.

Rehefa notombo ny fivelomanay tao anaty tokantano dia niala tamin’n ataoka koa izy k a na dia ny fifandraisanay ankohonana aza dia tena nahafinaritra satria samy mahalala ny tokony hatao avokoa ny tsirairay. Rehefa misy dinidinika kely ataonay ato antokantrano dia hoy izy ireo hoe fa iza re no nanolotsaina n mama ka nahatonga ny fiainantsika   toy izao e!

Tena misy fifandraisany fihazohan-teny ara-bola sy ny herisetra satria rehefa tsy mahay mitantana ny vola ao an-tokantrano ianao ,dia avy ny trerona sy ny doro ka ianao no mahay mitantana izany dia milamina avokoa ny zavatra rehetra .Itan’ny olona eo amin’ny manodidina ianao ka lasa niova ny fiaiananao rehetra dia tsy maintsy avy izy anontany anao ny anton ahazoanao izany mba hitondrany ny fiainanay  ka anarahany ny dianao.Niova ny fiainako ka lasa tia manontany ny foana ny olona miara monina amiko sady izaho koa tsy misalasala azy ireo amin’izay anontaniany ahy.Ny tenako aloha tsy dia mahay misekoseko loatra ,na koa hoe mirehareha na dia ataoko aza hoe  niova ny fiainako tsy toy ny teo aloha fa vao maika aza aho mandresy lahatra ireo olona miara-belona amiko amin’ny fitarihana azyamin’izay nataoko rehetra .

Tamin’ny nanaovako ny fiofanana  dia nanao nampianatra ny namako izay kely mba efa itako tamin’ny fiofanana, raha sendra tafaraka teny an-dalana ho eny an-tsena izahay roa dia hoy izy tamiko hoe  izy hoe ny fiainana akia ny fiainana no nampiva anareo toy izao ka dia nolazaiko azy hoe  rehefa mahay manetri-tena mandrakariva ianao sy mandresy lahatra ka mahay mifampitondra dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Rehefa nandinika aho tamin’ny zavatra rehetra niofanako dia tsy itako izay nitsoahina fa toa mety amiko daholo satria nifampitohy izy rehetra ka ny fomba nampiarako izany dia tamin’izaho niompy kisoa dia nanontany ireo olona nanodidina ahyaho vao nanao izany, nieritreritra aho amin’ny ho avy raha tahian’Andriamanitra teraka soamatsara ny kisoa tsy misy amidy fa ompiako avokoa mba hitombo be, itako amin’izao fiainako izao fa otran’ny namonjek fiofanana ka nahafaka 15 taona kosa ve tsy ny mpilamina rehetra navirta trano.hipetrahanay ka mba nanoro ny anay mahaleo tena izay no faniriako atramin’izay.Dia ny mba anaovako trano hipetrahana, tsitako intsony izay ho tantaraina akoatr’izany.