Madagascar: Hatamalala Vololona Jeanette Aimee

Madagascar: Hatamalala Vololona Jeanette Aimee


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Fotoana tsy nampoiziko teo an-tsena  andro talata tamin’izay no sendra nandalo ity namako vavy iray no mba nilaza tamiko fa misy fiofanana ato amin’ny tranom-pokonolona izay karakarain’ny kaominina, ny tenako moa dia liam-baovao indridra ny momba izany fiofanana izany ka tonga dia tonga aoho mba hanatrika izay nitranga tao.

Ary dia fantatra fa ny momba ny herisetra sy ny ady atao aminy no fototry ny fiofanana ka nanarak’izany aho mandra kandroany. Misaotra an’Andriamanitra lehibe aho fa nahatanteraka ny fiofanana rehetra izay natao dia tena hitako fa nitondra fampandrosoana , fahalalana, fahaizana mijery, miresaka misaina izay tokony hatao sy tsy hatao mahay manao kajikajy ny vola miditra sy mivaoka. Nananako ny fahasahina mba handray ordinatera, nahaizakonifampiresakasymifandraybebekokoaamin’olonasamihafa, nananakofahasahinananazavaresakaamin’nyolonarehetranasokajyolonaahoananasokajyolonaahoanaarynafahakonampisehonyhevitroihanykoarehefamisyfivoriananafanadihadiahanaatao, eny fa nadiaao an- tokatrano aza dia nanamora ny famahana ny olana ary manakaiky ny fahitana vaha-olana, azo nolazainaalo fa tena ilaina avokoa ny lahadinika rehetra izay mitranga naroso nareo teo.

Azo lazaina fa sarotsarotra ihany eo am-panombohana sy eo am-pijerena ny zavatra mitranga amin’ny voalohany nefa rehefa mandeha ary miditra lalindalina kokoa ny fiofanana dia azo lazaina fa mahaliana sady mahafinaritra avokoa nylaha-dinika rehetra.

Marina fa misy ny olona oh: famonjenaora, ny fitetezana ny zaza satria mora ny tena mitaizakely nefa dia voavaha ihany izany noho ny fifanam-pian’ny vady sy zanaka ary nympiara-monina sasany

Tsapako fa  misy fiovana tokoa aho taorian’ny fiofanana satria nisy fivoarana tokoa ny fiainako rehetra,nateo amin’ny fomba firesahana na ny fijeriko ary ny fitafy sy ny fikarakarana ao an-tokan-trano ary nateo amin’ny fiveloma koa aza dia hitako fa tena nisy fivoarana ary na ny fifampitondrana ao an-tokatrano na teo amin’ny vady na ny zanaka aza dia hitako fa tena nisy fivoarana tokoa, ny kaominina dia manampy tamin’ny lafiny maro satria na ny trano fivoriana na  ny eo amin’ny mpikarakara sakafo sy ny café dia efa fanampiana betsaka sady hisaorana azy manokana ary fampaherezana betsaka atony sy torohevitra madinidinika ary ny fampaherezana ny fianakaviana mba hanaraka sy hanantanteraka hatran’ny farany ny fiofanana ary koa ny fanampianaamin’ny fanokafana ny  kaonty amin’ny banky dia tena isan’ny isaoranay azy manokana satria raha tsynieritreretinay aza dia nataony taminay. Ny maire no tena nanampy anay tamin’izany

Maro ny karazana herisetra nianjady tamiko teo aloha  nynanaovako ny fiofanana oh: ny tsy fiafankatoavana loatra ny teniko na ny vady na ny zanaka, na ny olona izay mifanerasera tamiko dia toa nahita ko izany herisetrai zany avoko anefa taorian’izao fiofanana izao dia hitako fa nihena izany mety ho nohony fiovako ihany koa no tena antony nampihena betsaka izany . ary ny manodidina ahy rehetra dia nahatsapa fa tena misy ny fiovana amin’ny zavatra rehetra izay na amin’ny fihetsika na amin’ny fiteny na amin’ny fiainana andavanandro indridra amin’ny toro-hevitra amin’izaymetymahaliana ny olona ary ny zavatra rehetra niofanana .

Ary ny momba ny fahazankan-tena ara-bola sy ny herisetra araka ny hevitro dia misy hifandraisana satria toa tsinotsinona ianao, ary raha misy aza fandraisana andraikitra tokony hatao dia tsy sahy ianao na amin’ny fitenenana, na amin’ny asa, na amin’inona na amin’inona dia tsy sahy ny manao zavatra rehefa tsy manana fahazan-kan-tena ara-bola sy mahatsapa toa tsy misy lanjany loatra ianao eo amin’nyfiaraha-monina sy ny manodidina rehetra rehefa tsy manana ny fizakan-tena ara-bola.

Misy fiantraikany tokoa eo amin’ny fiaraha-monina ny fiovana teo amin’ny fiainako satria amin’izao fotoana izao aho  lasa olona fakana hevitra lasa toa hanakalozana hevitra ary matetika dia atao tompon’ny teny farany raha eo amin’ny fiaraha-monina amin’izao fotoana izao no jerena.

Ny fiovana nentiko teo amin’ny fiaraha-monina dia ny fampianarana an’ireo vehivavy mba hanana fahazan-kan-tena ara-bola, mba hampihena fitaintainana lava. Eo ny fitanana ny vola miditra sy mivaoka mba ho raisina an-tsoratra mba hampilamin-tsaina sy hampirindra ny asa izay hatao. Ny fijerin’ny fiaraha-monina dia olona manana fiovana ary tena  mandoso sy afaka manampy izy ireo dia tonga manatona ahy.

Ny tombony hananako mihoatra ny hafa dia iza ho manana fahasahiana matoky tena manana fanampahan-kevitra ary afaka mizara amin’nyhafa ny hevitra mety mahasoa ary manana vaha-olana ar-kevitra sy ara-bola tsindraindray.

Ny fitomboana amin’ny fahamatorana sy fahatakarana zavatra lavidavitra ary fahamailoana eo amin’ny zavatra izay atao no jerena ary tanterahina eo amin’ny fiainako andavanan-dro sy ny asa izay ataoko.

Hitako fa mitondra fandrosoana ho ahy tanteraka ny fanaovako ny fiofanana hatramin’izany.

Ny fomba fampiharako ny lesona dia raisiko ara-bakiteny araka izay hahaizako azy no fampiarako ny lesona araka ny fanazavana azoko avy amin’nympampanofana anay.

Ny kasaiko atao dia ny hanitantra ny asa fandraharana izay ataoko mba ahafahako hanampy ny manodidina sy nympiara-belona amiko rehetra mba hampihena ny herisetra eo amin’ny tsirairay.

Raha afaka dimy ambin’ny folo taona dia tena hitako fa mety hatsapa fahasambarana ary mety hahita fiadanana aho ary mety tena mandroso sy hahavita tena ary tena ho fitaratra tanteraka aho, satria efa tena atoamiko ny fikirizana sy fanatenana tanteraka eo amin’ny fiainako .

Ny zavatra mbola tiako tantaraina ny momba anareo mampiofana sy izay niandraikitra anay rehetra tamin’ny fiofanana rehetra fa tenana hazoana fivelarana betsaka sy fitomboana ara-pivoarana aram-pisainana sy ara-batana syara-pitondran-tena ary maro ny zavatra noraisina sy nampivoatra anay ary betsaka ihany koa ny tsynahomby izay navela teo amin’ny fiainana, toy ny tahotra sy ny fahakiviana ary ny herisetra izay nahazo ahy teo aloha.

Koa misaotra betsaka tamin’ny fampiofanana sy fampianarana ary tamin’ny fanoroana hevitra rehetra izay no tantaram-piainako taorian’ny fiofanana.