Madagascar: Mamitiana Tom Angela

Madagascar: Mamitiana Tom Angela


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Tena mampalahelo tokoa ny fiainako taloha satria vao roa taona monja aho dia ny Raibeko niteraka ny reniko no nitaiza ahy. Rehefa feno 13 taona aho dia maty io Raibeko io, ary ireo iray tampo tamin’ny Reniko no nifandimby nitaiza ahy. Teo amin’ny faha 17 taonako aho no afaka BEPC. Najanona tsy hianatra ary tsy nety nitaiza ahy intsony ireo olona ireo. Hadalan’ny ray aman-dreniko, hono no nisaram-panambadiana. Rehefa feno 18 taona aho dia tonga ny lehilahy iray nangataka ahy ho vady. Mbola tsy nahafantatra na inona na inona momba ny tokantrano aho. Feno 19 taona aho niteraka zazavavy iray.  Navelan’ny vadiko hianatra indray aho ka azoko ny Baccalauréat. Nampianatra aho avy eo. Feno roa taona ny niasako dia tsy navelan’ny vadiko hiasa intsony aho. Tsy tia vehivavy miasa hono izy.

Noheveriko fa mba fitiavana ahy izany, kanjo zavatra hafa mihitsy. Hatramin’ny nijanonako niasa no nampijaliany ahy. Tsy ara-dalana ny karamany. Izaho tsy mahazo mivoaka. Mpitaiza sy mpiandry trano no asako hatreo. Mbola kely ny zanako tamin’izany dia nisy zazavavy iray tsy fantam-pihaviana tonga tao amiko. Nilaza izy fa bevohoky ny mpampiasa azy ary niangavy mba hitoetra tao amiko. Teraka vavy izy ary nifampitaiza tao izahay. Teo no nitsiry ny hevitra fa hivarotra hanimasaka izahay mba ho fivelomana. Nitaiza zaza 6 aho tamin’izany fa ny rainy tsy an’asa sady tsy teo. Ny sakafonay misy kely ihany fa ny fianaran’ny ankizy no tapatapaka. Maro ny fanakianana sy ny fifosana ataon’ireo fianakaviana sy ireo mpiaramonina, saingy niaretako hatrany fa fiainako izany. Sendra naheno ny momba ity fiofanana ity aho ka tapa-kevitra fa hanao sy hanaraka io fiofanana io.

Tamin’ny 14 Jolay 2014 no nanomboka ny fiofanana. Nataoko tsy nisy banga ireo dingana rehetra tamin’ny fiofanana izay natao. Nahitako karazan’asa fandraharahana mahomby tao mba hahatonga ahy hahaleontena. Mikendry hatrany ny tombony ary manana ny enti-manana hanatanterahana izany. Hita eo ny fitantanana ny vola miditra sy mivoaka ary ny fandraisana an-tsoratra ny zavatra rehetra amin’ny antsipiriany. Teo aloha sy tao anaty fiofanana dia nandalo fahasahiranana kely satria ny varotra tsy dia mandeha, eo koa ny tsy fahampian’ny fitaovana sy ny entana amidy. Rahefa vita ny fiofanana voalohany dia nanao ezaka lehibe aho hampivoatra ny asako. Niezaka nanao zavatra manara-penitra aho indrindra teo amin’ny fanadiovana (mampiasa savony sy éponge, sns…)satria varotra hanimasaka no nataoko.

 Izao aho nanokatra asa vaovao indray dia ny fitrandrahana volamena. Tena mahomby ilay izy ary manampy ahy ny kaominina tamin’ny taratasy sy fanamarinana fa mpiasa volamena tokoa aho.

Ny fiofanana izay nataoko dia nanampy ahy teo amin’ny asako sy ny fiainako. Amin’io asa io dia mila olona sy fitaovana ary sakafo. Mila fiaraha-miasa ity satria tsy vitako ny mihady lavaka fa ny manivana ilay tany no mety amiko. Niova ny fiainako izao satria efa lehibe ny zanako sasany. Ilay zazavavy taizako, nisy naka vady ary efa manatokantrano izy ankehitriny. Na izany aza dia mbola manampy ahy ihany izy. Amin’izao fotoana izao dia mihatra amiko ilay fampianarana tamin’ny boky voalohany hoe “ vehivavy mandray an-tanana eo amin’ny fiainany”

Ny fiovana  dia telo mianadahy ny zanako no efa mianatra eny amin’ny ambaratonga ambony. Ireo zandriny kosa mianatra tsara toy ny zanak’olona rehetra. Lasa mametram-panontaniana ny fiarahamonina sy ny manodidina hoe “taiza no nahitanao izao lalana izao?” Tsy haiko loatra anefa, tsy dia misy ifandraisany loatra izany satria tsy manam-bola ianao, tsy hain’olona. Ao anatin’ny herisetra ianao tsy misy mpijery fa rehefa mahaleontena ara-bola dia atahoran’ny olona sy hajaina fatratra.

Nanjary nifandray tamiko ireo mpiaramonina sasany. Ny fomba fijerin’ny olona manodidina amin’izao dia mitaky fiaraha-miasa amiko ny ankamaroany. Ny anjara biriky raisiko mba hanampiako ny hafa dia mitady hevitra aho hampitana ireo traikefa efa azoko tamin’ny fiofanana, fanovana ny fomba fisainan’ny olona. Ny tombony azoko miohatra amin’ny hafa dia izaho tsy manofa trano. Ny lesona azoko notsoahina tamin’ny fiofanana dia ny fahaizana mandray ireo mpanjifa.

Ny fomba nampiharako izany lesona izany dia tao an-trano aloha izay vao tany am-pivarotana. Ny faniriako amin’ny ho avy dia ny hanatsara ny tranonay ary hasiako zaridaina kely, mba ho tena mahaleontena tanteraka aho amin’izay.