Driver of change – RAKOTOARIMANANA Estella


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

“Fiompiana akoho manatody lava»

Anisan’ireo vehivavy mpandraharaha nofanin’ny Gender Links I RAKOTOARIMANANA Estella, ao Foulpointe izy no mipetraka, faritra Atsinanan’I Madagasikara. Iray  amin’ireo mpandray tombontsoa amin’ny fampiofanana momba ny fanabeazana entin’ny Gender Links (GL) tamin’ny taona 2014. Nanao fiompiana akoho manatody lava  izy taorian’ny fiofanana azony.

Tanatin’ny enim-bolana farany dia nahazoana fidiram-bola 182 USD. Nandany 166 USD izy ary nahazoana tombony 16 USD. Tanatin’ny enim-bolana manaraka dia nahazoana fidiram-bola 371 USD. Nandany 41 USD izy ary nahazo tombony 330 USD

Taorian’ ny fampiofanana dia nanomboka tetikasa fiompiana akoho mpanatody lava I Estella.Rehefa nahazo ilay fiofanana nataon’ny Gender Links ny amin’ny resaka fitantanana dia nandroso tsikelikely ny fitadiavana, nahaizany nikajy sy nitantanana. Nitombo ny vokatra rehefa nampiharina ilay fiofanana.

Ny fanamby lehibe natrehan’I Estella tamin’ny tetikasany dia Tsy fahampian’ny reni-vola entina hampitomboana ny reny akoho sy ny kojakoja rehetra miaraka aminysy ny fiakaram-bidin’ny sakafony (provende).

Ny herijika ananany dia Mitombo ny vola miditra, afaka mividy ireo kojakoja ilaina ao an-tokantrano toy ny : lasety, vilany, vera , rideau , lambam-pandriana.

Afaka manao tahiry any amin’ny OTIV izy isam-bolana.

Taorian’ny fampiofanana dia afaka mampiasa ordinatera i Estella ary nanokatra adiresy imailaka. Tsy dia niankina tamin’izany anefa izy mba hiseraserana amin’ireo mpanjifany satria manao porte à porte eny amin’ny toeram-pivarotany. Maheno aman’olona ny sasany dia tonga manantona.