Madagascar: Ramatoa Kalo Rosaline

Madagascar: Ramatoa Kalo Rosaline


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Ramatoa Kalo Rosalineno anarako,monina eto amin’ny Kaominina Foulpointe manambady aho ary mananjanaka iray. Fito ambin’ny efapolo taona aho amin’izao ; zanaka tantsaha aho ka ny fambolena sy fiompiana no nitaizan’izy ireo anay. Fito ianadahy izahay no iray tampo ka izaho no farany aminay. Rehefa feno valo taona aho dia nisaraka ny papako sy ny reniko fa mamanay ihany no nitaiza anay. Ka mbola tsy nianatra fa nampianarina nadrary tanty bazary mba anampiako ny reniko amin’ny famelomana anay. Feno sivy taona aho vao nampidirina an-tsekoly. Rrehefa isaky ny tongan y fialantsasatra dia manampy ny reniko mandrary, mitady vola mba ividianana vatsy rehefa mianatra. Tonga indray ny fidirana nohon’ny fahasahiranana dia tsy mianatra isan’andro aho fa telo andro ianarana, roa andro indray tsy afaka mianatra fa manampy amin’ny fivelomana ao an-tokantrano satria fa lasa vehivavy mananotena ny reniko ka mitaiza zaza fito zara raha mahita arapaka androany. Io foana no niainanay ka lasa tsizarizary ny fianaranay, Roa taona taty aoriana dia nifamerina indray izy roa dia ny Raiko sy ny Reniko izany. Teo aho vao nahavita nianatra tsara nanomboka ny alatsinainy ka hatramin’ny zoma fa ny asabotsy sy ny alahady ihany no mandrary. Efa iraika ambin’ny folo taona aho vao tafakatra T2, soa ihany fa mbola tsy nanana Kopia aho tamin’izany satria tsy afaka nianatra intsony aho raha io taonako io fa nararaotina natao « jugement » nampidinina ny taonako izay vao afaka nanohy tsara ka tsy tavela intsony raha tsy afaka CEPE. Taona niafahako io fa mikasa ny hianatra amin’ny CEG amin’izay dia maty niarakaraka ireo Ray aman-drenoko ireo. Teo izay vao nijanonatanteraka tamin’ny fianarako aho satria tsy nisy olona hanohana intsoy. Tsy hitako ny zavatra izay ho ataoka ankoatran’io rary tanty bazary izay mba efa haiko io. Noteren’ny fiainako aho ka nanambady tsy fidiny misy mba ahitako sakafo ohaniko s mba miantoka ahy raha sanatria ka marary aho.

Nataoko ho solon-dRay aman-dReniko izy. Nifanohitra tamin’izay moa ny zava-nisy kay izy ity lehilahy mpisotro toaka sady masiaka be ka tsy nahatanty izany aho dia naleoko nisaraka taminy. Tsy hela akory dia nahita lehilahy hafa indray aho izay vadiko amin’izao sy niteraka iray io. Tamin’ny voalohany dia nilamina tsara ary tsy mpisotra toaka izy tamin’izay. Nahatsiaro sambatra aho tamin’izany. Taty aoriana dia niova tanteraka indray tsy nisy valaka tamin’ny teo aloha , vao maika ary mbola nampiany fanitsakitsahana ahy indray, Efa tsy mivony ahy izy fa entiny ao an-tranonay io vehivavy io, ny antsasakin’ny volany ihany mbola omeny ahy fa tsy hita ny ankaotran’izany. Nisy fotoana tena nisaraka izahay fa mbola nifamerina indray tay aoriana. Ataoko hoe roa volana farafakeliny dia tohizany indray io zavatra io. Arye fa mamola-po tsikelikely aho aminy satria tsy hitako ny varany aleoko tsy misy toy izay miaritra jaly mandritry ny andrompiainako eo.

Talohan’ny nanaovako an’ity fiofanana ity dia anisany voafidy ho mpanemtana ara-pahasalamana ny tanako ary io no asa mba ahazoako vola fa mbola mandrary ihany aho raha manam-potoana ireny. Ny fambolena sy fiompiana moa dia tsy atao hoe antenaina be fa mba manaonao kely eny. Ny volana Septambra 2014 lasa teo iny no nanomboka ny fiofanana niarahanay tamin’ny ekipan’ny GL ka ry zareo tao amin’ny kaominina dia ny CECJ na Centre d’Ecoute et Conseil Juridique no nampiantso ahy nohon’ny aho efa matetika mandeha ao amin’izy ireo amin’ny famahana ny ny olana zay niseho tamiko teo anivon’ny tokantranoko io. Tsy nafeniko azy ireo ny maharary ahy ka nanoro hevitra ahy ry zareo amin’ny tokony hataoko. Voantso moa aho ka vonona hanatrika ireo dingana rehetra miisa efatra nampanaovin’izy ireo ka hatramin’ny farany. Tao anatin’izany moa dia maro ireo lahadinika izay nofakafakaina ka naisan’izany ny momba ny miralenta, ny fanana fahasahiana hanao zavatra mandray fanapahan-kevitra, ny fanadihadiana zavatra alohany hirosoana amin’izany, sns.

Tsy nisy hoe tsy nilaiko ireo rehetra ireo fa ilaiko avokoa satria nanampy ahy amin’ny fitondrako ny fiainako izany mba hisokatra sy hiatsara kokoa hatrany. Sady koa misy zavatra heveriko fa tsy ilaina nefa manampy ahy betsaka ny fianarana izany ; ohatra amin’izany heveriko tsy ilaina akory ireny manonofy ireny nefa ilaina izy ireny mba ho azo tanterahina rehefa tongan y fotoana. Torak’zany koa ny fitanana an-tsoratra ahafantarana ny vola miditra sy mivoaka ary ahitana ny tombony azo. Ny olana kely nosedraikop nadritran’ireny fiofanana indrindra fa voalohan-dohany dia nisedra tsy fahasalamana aho ka mandeha amin’ny dokotera foana isaky ny mirava ka noheveriko tsy ahatody ka hatramin’ny farany. Teo koa ny fitazomana solosaina izay mbola tsy ary nataoko nefa dia namppianarina anay ka nahay nikitikitika ary mba manana an’izany Mail izany ahafahana mifanerasera amin’ireo namana na olon-kafa. Afaka ihany ny tahotra rehefa taty aoriana, satria tsisy afa-tsy ny fihezahanaihany ny vahaolana.

Ny fiatrehako ny fiofanana dia nitondra fiovana lehibe ho ahy satria afaka nampivoatra ny fiainako aho tamin’ny alalan’ny fahaizana manao izay norantoviko. Ohatra amin’izany raha miompy fotsiny amin’izao teo aloha dia taty aorianan’ny fiofanana dia nataoko hoe anisan’ny antondraharaha ataoko io iompiana akoho amam-borona io satria efa nahazatra ahy ka tsy sarotra amikony hahay izany fa nasiako fanatsarana kely fotsiny toy ny fanavaozana ny tranony, fanaovana vaksiny sy ny sakafony. Efa nahavokatra aho amon’izao ka efa namarotra. Hitako teo fa mahafaka hasasarana ihany ny filofosana amin’izany. Ary mbola tsy navelako koa ireo asa fanaoko teo aloha amin’ny maha mpanentana ara-pahasalamana ny tenako sy mpandrary fa mbola notohizako. Ary tena tsapako fa nanampy aho hivarotra ny fiatrehalo ny fiofanana satria raha teo aloha aho tsy sahy manao yava-baovao ary miankin-doha lava amin’ny vady na amin’olon-kafa, amin’izao kosa dia mahatsapa aho fa tsy misy afa-tsy izaho samirery no antoky ny fampivoarako ny tenako fa manampy ara-kevitra ihany ny olona. Sahy mandray fanapahan-kevitra aho amin’ny zavatra ataoko ary tsy manambany tena intsony hoe tsy misy izay ilana ahy. Tsy nisy nanampy teo amin’ny fampivoarako ny fiainako afa tsy ny ekipan’ny GL tamin’ny fiofanana lehibe izay nampanaoviny anay sy tsy teo koa aho raha tsy ny fifaneraserako tao amin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina izay mandray an-tanana sy nanoro hevitra ireo vehivavy iharan’ny herisetra ka manantona azy dia ny CECJ izany. Ary ny vola azoko tamin’io fiofanana io no nentiko nanombohana io asa fiompiana akoho amam-borona izay nataoko io. Nisy ihany koa ny fiovana tamin’ireo olona akaiky ahy satria hitan’ny teo aloha fa miaritra lava amin’ny herisetra ataon’ny vadiko ahy nefa amin’izao fotoana izao aho sahy mijiro fa tsy misy afa-tsy ny asa izay mampidi-bola ho ahy no lofosako. Na dia ny vadiko io aza efa mba miovaova ary maniry ahy ireo olona na ny havako izay nandatsa ahy teo aloha mahita fa mba misy mangirana ny fiainako. Noho fitomboan’ny fidiram-bolako dia mba mahavaha olana aho ka lasa matoky tena aho sady manaja ahay ny manodidina ahy. Te hifandray amiko indray fa tsy mangataka aminy.

Amiko manokana dia misy ifandraisany ny fahazakantena ara-bola sy ny herisetra satria mbola tsy nitady vola aho dia sahin’ny vadiko izao no mitondra ny sakaizany ao an-tranonay fa amin’izao fotoana izao kosa najanony ireny fa manambitamby ahy izy. Tsy ary nagataka vola aminy kosa aho fa izay vola azoko dia amahako ireo olana tokony ho voavahako ao an-tokantranonay sady tsy ataoko ambanin-javatra ny fikolokoloako ny vatako. Azoko lazaina aloha fa tsy dia miaina amin’izany herisetra izany aho amin’izao fotoana izao ; noho inona izany fa ny fampianarana azoko tamin’ny fiofanana. Raha teo aloha aho no natao vehivavy tsy misy ilaina azy, amin’izao kosa ny fiarahamonina manantona ahy ary mila torohevitra amiko amin’ny fiovan’ny fiainako sy ny fivoarako. Ka ny tanjoko moa sy ny anjara biriky izay mba ho entiko amin’ireo mpiara-belona amiko dia ny fizarako ireo traikefa nananako ireo mba samy ahita voka-tsoany avokoa ary hiena araka izay ireo vehivavy mbola ianjadian’izany herisetra izany eo anivon’ny tokantranon’ny tsirairay amin’ny manaraka. Raha hoarina amin’ireo olona tsy nahazo fiofanana dia mahatsapa ho manana tombony kokoa aho satria hafa ihany ny nandalo fianarana sy ny tsy nahita na ny kely aza. Afaka maminavina zavatra goavana aho mba ialako amin’ny fanambaniana tena ohatra tsy ireo lehilahy foana no afaka mividy tokotany na manao trano vato fa raha mitohy ity ezaka ataoko ity dia ho vitako izany. Eo ny tsy maintsy miezaka mafy mba hanatratrarana an’io fanamby napetraka io fa tsy mora kivy. Araka ireo rehetra  voalaza ireo dia misy ny lesona azoko notsoahana tamin’ny fiatrehako ireo fiofanana nanomboka ny dingana voalohany ka hatramin’ny dingana faha efatra farany satria raha ny lahadinika tao anatin’izany dia maro ka ataoko bango tokana amin’ny hoe : ny fahazakan-tenanan’ny vehivavy ara- bola dia antoka iray lehibe ampivoarany ny tenany dia lasa matoky tena, lavitry ny herisetra ka hipaka amin’ny ankohonany izany, eo anivon’ny fiarahamonina misy azy ary ho reharehan’ny firenena.

Raha ny amin’ny ho avy kosa ny zavatra kasaiko ho atao dia ny hanatsara kokoa hatrany ny fiompiana akoho amam-borona izay ataoko. Mba ho lasa mpamatsy vorona amin’ireny hotely lehibe ireny, mivarotra ambongadiny fa tsy mandeha tsirairay intsony. Raha ny fivarotana harona indray mba tsy eto Folpointe ihany aho no mamarotra fa any Toamasina satria efa manana mpanjifa mahazatra ahy amin’izay.

Noho ireo rehetra ireo raha afaka 15 taona ho avy izao ny fiainako dia mety ho tratrako ihany ireo tanjona napetrako ireo ny mba ho lasa mpivarotra ambongadiny na amin’ny vorona na amin’ny harona. Hahavidy tokotany sady hahavita trano tsara tarehy mba ho lovan’ny zanako sy ho reharehan’ireo fianakaviako.

Ankoatran’ireo izay efa voalaza ireo dia misy hafatra tiako apetraka amin’izay mamaky ity tantarako ity dia ny hoe misaotra betsaka ny ekipan’ny GL izay nanome fiofanana ho anay fa tena mitsinjo ny madinika ianareo. Azoko lazaaina fa nipaka tamin’ny hetahetanay ny zavatra rehetra nomenare anay ka mahafaly anay izany. Mbola vonona mandrak’ariva izahay ny  andray anareo ny amin’ny ho avy manaraka eo fa manome toky izahay fa ampiarinay amin’ny fitondrana ny fiainanay ireny lesona rehetra azonay ireny, hampisongadinananay ny maha izy anay fa tsy ho mora kivy.