Madagascar: Rasoamanarivo Victoire

Madagascar: Rasoamanarivo Victoire


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Rasoamanarivo Victoire no anarako ary mipetaka ao amin’ny Lot A 122 Manarintsoa Afovoany, kaominina Antananarivo Renivohitra . Nipetraka tao amin’ny Ray aman-dreniko aho ary sivy mianadahy izahay no mpiray tampo ka indro ho tantaraiko aminao ny tantaram-piainako.

Ny dadako dia olona tena mamolava ary tena mpamono vady fa saingy tsy mba nampirafy izy fa ny fisotroana no tena ataony, tsy mba nandia fianarana izany ireo zokiko fa nirenireny fotsiny no nataony fa izaho sy ny zandriko vavy ihany no nahita izany fianarana izany.

Nony taty aoriana anefa dia nandray fanapahan-kevitra ny raiko dia ny hoe tsy mahazo mianatra intsony aho fa aleo mijanona amin’izay, tamin’izany fotoana izany anefa aho dia mbola nitalaho taminy hoe  : “fa maninona aho no hijanona amin’ny fianarako” dia hoy izy hoe : “tsy ampy intsony ny vola hampianarako anao ka tsy hitako intsony izay azoko atao”. Voatery nanampy ireo Ray aman-dreniko aho ka nanao izay asa azoko atao toy ny fitaomana saribao, nitaona biriky sy izay rehetra azo atao mba hahavelona ny ray aman-dreniko.

Nony taty aoriana anefa dia nanambady aho ary niteraka enina mianadahy nihevitra aho fa ny fanambadiana no mety hanatsara ny fiainako ary mba manana izany hoe tokantrano izany, kanjo rehefa niteraka ilay zanako lahimatoa anefa aho dia nanomboka ny fijaliako sy ny fahoriako satria nampirafy ahy ilay vadiko,  izahay koa moa dia niara nipetraka tamin’ny reniny ka vao mainka izy nahazo vahana , ary dia tsy nody an-trano intsony fa miala mandry ary mankany any amin’ilay vadikeliny, ny tena ratsy dia tratrako manao firaisana amin’io vehivavy io izy.

Rehefa tonga anefa ny maraina dia tonga indray mandodona ny varavaranay izy ary ny ankizy no mamoha ny trano ka dia tsy mba mitondra vola izy fa tonga dia misitrika matory fa nony hariva kosa izy dia ny manery ahy hanao firaisana mamoafady tahaka ny fanaony any amin’ilay sipany, satria io sipany io manaraka tsara izay tiany. Koa rehefa tsy manaiky hanao ilay firaisana mamoafady aminy aho dia rovitiny ny silipiko na aolany ny tanako ary miafara amin’ny fandroahana anay mianaka , noho ny tahotra dia manaiky tsy sazoka ny tena ka ny vokany dia mahatsiaro reraka sy marary aho fa tsy asiany dikany mihitsy

Nony afaka volana vitsivitsy anefa dia nitoe-jaza indray aho nefa rehefa nifampiresaka taminy aho dia nilaza izy fa tsy zanany hono ilay ao an-kiboko fa mandehana hoy izy tadiavo izay rainy. Noho izany teny izany anefa dia voatery nitady vola aho ka nanala ilay zaza ka rehefa fantany dia nalainy baraka eran’ny tanàna aho fa mpanala zaza hono, vehivavy tsy vanona. Tena tsapako fa tena nijaly ara-panambadiana aho satria iharan’ny atao hoe herisetra ka dia nanao tatitra tany amin’ny polisy ka voatery nampiantso azy sy nibedy azy ny manampahefana nefa mbola mitohy ihany ny asa ratsy nataony taminay.

Nanomboka ny 22 Jolay 2014 aho no niatrika ny fiofanana hampivoarako ny fiainako sy ny hampihena ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy ary dia nanatrika ny fiofanana  rehetra izay niarahana tamin’ny Gender  Links aho, ary dia nanoro ahy tamin’ny fahalalana momban’ny herisetra, ny fitantanam-bola, ny Business plan , ary ny miralenta.

Nandritran’ny fiofanana dia azo hambara fa ny lahadinika tena nilaiko dia ny atao hoe herisetra ka rehefa nampihatra izany aho dia mora tamiko no nampiasa ny zavatra rehetra hitako, vokatr’izany dia afaka niala tsikelikely izany herisetra tao an-tokan-tranoko ary na ny vadiko ary dia niova tanteraka, ary azoko ambara fa raha tsy nanatrika io fiofanana io aho dia sarotra tamiko ny hialana izany

Ny olana nosedraiko nandritran’ny fiofanana dia tsy maintsy mifoha maraina aho mikarakara ny sakafon’ny ankizy ary ny fitondrako ny zanako tamin’ny fiofanana satria ny zanako tsy dia salama ka na misy ary izany dia tsy kivy aho fa nazoto foana satria nahaliana ahy izany fiofanana izany. Talohan’ny fiofanana dia sasa-lamba no nataoko, ankehitriny dia io sasa-lamba io ihany no atako fa nitombo kosa ny olona izay nanakarama ahy. Ny fiovana teo amin’ny fiainako dia taloha aho raha misy zavatra atao dia tsy mahasaha miteny, fa ankehitriny anefa hatramin’ny nanarahako ny fiofanana dia efa mba mahasahy miteny aho raha misy zavatra tsy azoko.

Nanampy ahy hivoatra ny fiofanana satria nazahoako nampitombo ny sasa lamba ary nitombo ny olona izay manakarama ahy satria efa nanaraka tsara ny fiofanana ka nahay nanatsara ny asako aho izay nahatonga ny olona manondro ahy hanome asa vaovao raha toa ka misy olona vaovao mitady mpanasa lamba ary nampiroborobo ny fiainaikao izany.

Tena nanampy ahy tokoa ny kaominina satria raha tsy misy azy ireo aho dia tsy mahita ity fiofanana ity satria nisy ramatoa iray izay nifanerasera taminay tao amin’ny Centre Ilaiko  no nahampafantatra ahy io fiofanana io,  tsy iza izany fa i Mme Monique ary izy no nitondra ahy tany Tsimbazaza toerana izay nisy ilay dingana voalohany tamin’ny fiofanana. Nisy tokoa ireo karazana herisetra izay nianjady tamiko toy ny famonoana, hendahina ny fitafiana, roahina hivoaka ny trano, terena hanao firaisana ara-nofo, fanambaniana ary ny ompa.

Nanomboka ny nanatrehako ilay fiofanana anefa dia efa tsy dia miaina ao anatin’izany herisetra izany intsony aho satria nampahafantariko ny vadiko daholo ny atao hoe herisetra mianjady amin’ny vehivavy ary nahitam-piovana izay satria na ny fiaraha-monina koa aza dia nahatsapa fa mba efa niova aho satria taloha aho raha misy zavatra atao dia tsy mahasaha miteny, ankehitriny anefa hatramin’izay nanatrehako ny fiofanana izay dia efa mba mahasahy miteny aho raha misy zavatra tsy azoko ka dia nilaza ahy ry zareo hoe mba mahavita tsy nifamaly tamin’ny fiaraha-monina intsony aho no sady tsy nampijalian’ny vadiko intsony. Raha eo anivon’ny tokantrano no jerena dia azo ambara fa misy hifandraisany ny fahazakan-tena ara-bola sy ny herisetra satria raha ohatra izaho tsy miasa na tsy manana fidiram-bola dia mora ho an’ny herisetra no miditra ao amiko ary mety ho tezitra ilay vadiko satria izy irery no mampiditra vola ao an-trano.

Izay aloha momban’ny ao an-tokantrano fa momban’ny eny anivon’ny manodidina ahy indray no andeha asiana resaka rehefa avy nanatrika iny fiofanana iny aho, azo ambara fa tena gaga ry zareo satria toa hitany fa mba misy fifaliana sy filaminan-tsaina ao aminay ary ny zanako mianatra daholo, misakafo ara-dalana mitovy amin’ny zanak’olona rehetra nefa na izany aza dia maro ihany ireo mialona ka faly rehefa ory ianao ary sorena rehefa mba mety ianao, izay moa ilay fiainana fa tsy kivy amin’izany fa miezaka foana ny mitraka na dia misy aza izany.

Na dia teo aza izany dia tsy kivy aho fa mba nanoro ireo namako iharan’ny herisetra mba hanaraka ny fiofanana indray andro any raha toa ka mbola misy amin’ny manaraka no sady manampy ny namana raha sendra tojo olana toy ny fitondrana ny namana any amin’ny tobim-pahasalamana raha toa ka misy ny herisetra na koa raha mitondra vola ny vadinao dia hampahafantarina azy ny vola mivoaka ao an-tokan-trano. Noho izany, izay no mahatonga ahy ho sahy mijoro amin’ny izay rehetra ataoko satria nahazo tombony aho amin’ny fiofanana izay natrehako ka sahy mandeha any amin’ny polisy aho nitory sy niatrika ilay herisetra.

Eto am-pamaranana dia izao no hambarako tena nahita lesona azoko nampiharina tamin’ny fiainako tokoa aho toy ny business plan ,ny fahafantarana ny atao hoe herisetra , ny fahaizako manetry tena sy mihaino ny olona ka mora amiko ny nampihatra azy teo amin’ny fiainako. Koa mba ny faniriako amin’ny ho avy dia ny hanana trano mahaleo tena mba hialanay amin’ny hofa-trano ka mba afaka miadana sy ho finaritra tsara izaho sy ny ankohonako,  mba tsy ho tahaka ny teo aloha intsony ny fiainanay fa ny zanako ho tafita ary ny tenako mba hahita as tsara kokoa  afaka 15 taona.

Misy hotantaraina aho satria nahafinaritra ahy daholo ny zavatra rehetra amin’ny fiofanana ary tena azo ampiharina tsara amin’ny fiainana andavan’andro sady mahaliana ka dia misaotra betsaka ireo mpampiofana rehetra ny tenako satria ilaina ihany ny mahafantatra zavatra.