Madagascar: Ravololotsoa Haingotiana

Madagascar: Ravololotsoa Haingotiana


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Haingo no anarako, rah any tantaram-piainako dia taorian’ireny fiarahany mivady ireny aloha dia milamina tsara ny fiainanay mianaka. Tsy mandoa hofantrano izahay fa nomen’ny Ray aman-dreniko trano. Raha eo amin’ny fitadiavana indray aloha dia ireo Ray amùan-dreny ihany ihany no manampy anay, ireo mpiray tampo amiko dia  tsy misy olana ihany koa fa mandeha tsara.

Tsy tian’ireo Ray aman-dreniko io vadiko io satria maditra sady mampijaly ahy  teo amin’ny fisotroan-toaka sy ny vono asetriny ahy. Tsy mampidi-bola izy fa izaho no mamelona azy sy ilay zanako iray. Nohon’ny fahasarotam-piaro be loatra satria namonjy fiofanana tao amin’ny GL tany Toamasina aho ka dia nopotehiny avokoa ny entana tao an-trano, vilia, vilany, tele. Ka dia nitory azy tany amin’ny Fokontany aho ary nanapak’evitra ny hisaraka aminy.

Nanomboka teo dia tsy nasahy nanakorotana ahy intsony izy. Milamina ny fiainako, atreto aloha dia ny fiompiana sy ny varotra no nataoko ary mandeha tsara.izany no tantaram-piainako teo aloha teo fa ny amin’izao indray mbola tsy fantatra raha ahoana na ahoana.

Tena itako fa niova tanteraka ny fiainako hatrami’ny nidirako tao amin’ity fikambanana Genderlinks ity sady izay ireo koa mapianatra mitantam-bola rahateo. Taloha izaho mbola tsy niasa fa amin’izao kosa efa mivarotra charbon aho, tena isaorako azy ireo bebe kokoa aloha tamin’ny naisian’izy ireo ny zon’ny vehivavy ity eto Madagasikara far aha tsy izany angamba nijaly izahay vehivavy amin’ireo lehilahy ireo.

Hitako  fa tsy nety ihany ny nataoko satria tsy mahaleontena tanteraka aho, mbola miankin-doha amin’ny Ray aman-dReniko izany koa no bahatonga ny vadiko hampiseho toetra ratsy ka nahavita namotika ny entanay tao an- tokatrano, tsy zakan’ny lehilahy no tsy mitokana fa miaraka amin’ny Ray aman-dReniko, tsy nanana ny maha izy azy izy lehilahy, tsapako amin’izao fotoana izao ny fahadisoako. Teo amin’ny fiaraha-monina no nahatsapako fa tsy mety ny fijanonako ao amin’ny Ray aman-dReniko. Tsy mahaleon-tena tanteraka izahay, tsy nety ny nataoko. Ny fiofanana dia noraisiko amin’ny tombotsoa ara-bola fotsiny araky ny voalazako tamin’ny tantaram-piainako dia niompy kisoa mampiteraka , nivarotra charbon, nahay nampitombo ny vola teo am-peletanana fa tsy mety izany.

Tsy nety ny nataoko fa tsy niharitra ny atao hoe tokantrano fihafiana. Marina fa milamina aho sy ny zanako roa taona. Mila fampianarana vao miditra amin’ny fanambadiana, mila fiovana tanteraka aho fa tsy nampiadana akory ny vola. Ny fanovana toe-tsaina no tena mila fampivoarana. Io toetra tsy mahari-pery ao an-tokantrano no tena  lesona mila hatomboka  vao miditra amin’ny tokantrano “ renforcement de capacité” no tena hilaina raha te hilaminatsy hisian’ny herisetra. Mbola mila fianarana tanteraka aho, vao haingana manko  no nisaraka izahay mivady, lasa zaza tsy manan-dRay ny zanako. Eo amin’ny fiaraha-monina dia tsy misy lanjany ny tenako, tsy mahazaka tokantrano na dia mandeha tsara aza ny fitadiavam-bola dia tena tsapako  fa tsy milamina ny fiainako, mila tohana ara-tsaina aho sady ho fananarana ny tovovavy maika ny hanambady nefa mbola tsy vita na nahazo fiofanana. Lesona entiko amin’ny  anjara-borikiko sy fananarana ny tovovavy izao mihatra amiko izao.

Raha te hilamina sy hajain’ny fiaraha-monina dia tokony sahy miatrika ny olam-piainana, hiezaka aho tsy ho maika hanorina tokantrano vaovao sao sanatria ho ratsiratsy kokoa nohon’ny teo aloha. Ny vola anie tsy hangidy na oviana na oviana fa ny fanananan-tokantrano no tena hasambarana. Izany izao hitako maha mety ny fiainako sy io zanako io. Maniry aho ny hisiana’ny fampiofanana amin’ny lafiny fitondrana tokantrano, hahaizana mitondra tena lavitry ny herisetra. Tena hilako fampiofanana ato amin’ny Genderlinks izany.

Tsy ampy amiko ny fahaizana asa aman-draharaha kanefa ny tokantrano tsy milamina. Manantena fitohizan’ny fampiofanana omen’ny mpiandraikitra ny genderlinks. Misaotra eram-po eran-tsaina anareo ny tenako fa tsy ampy tosika amin’ny fitantanana tokantrano. Maro ny zazavavy eo amin’ny fiaraha-monina no mila izany alohan’ny hiditra amin’ny sehatry ny fanambadiana. Tsara ny fampiofanana fa ny tenako dia mbola hilaiko ny fampiofanana alohan’ny hidirana amin’ny fanambadiana. Vonjeo re Tompoko ny zazavavy Malagasy toa ahy mba hilaminan’ny fiainam-pianakaviana.