Madagascar: Razafiarisoa Marie Helene

Madagascar: Razafiarisoa Marie Helene


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Razafiarisoa Marie Hélène no anarako, 27 taona aho izao ary manan-janaka telo (iray lahy sy roa vavy). Manam-bady aho ary miara-mipetraka izahay amin’izao fotoana izao. 15 taona aho no nanambady ary hatreo amin’ny kilasy T2 no mba fianarana vitako. Vao nifamofo izahay dia efa namono ahy foana ny vadiko ary na dia bevohoka sy vao avy miteraka aza aho dia voavono hatrany. Saro-piaro be loatra io vadiko io ka izany no tena amonoany ahy foana satria na miaraka eny an-dalana aza izahay dia tsy avelany hitraka mihitsy aho sao mijery lehilahy.

Indray andro dia nifamaly izahay ka niakatra ny feo. Tsy nampoiziko anefa dia notorahany tamin’ny kaopy bakoly ary vaky ny lohako. Nitsoaka aho satria atoandro tamin’izay. Nenjehiny aho saingy tsy tratrany ka dia lasa tany amin’ny CECJ Ambohibao aho ary nasain’izy ireo naka certificat medical tany amin’ny CSB II aho. Ny tao amin’ny CECJ dia nampiantso azy ary dia nampahafantarin-dry zareo tao azy ny zon’ny vehivavy sy ny sazy mety ho azon’izay manao herisetra. Tsy resy lahatra anefa izy fa nilaza ny hitady fikambanan-dehilahy hiaro azy izy.

Niditra ho mpikambana tao amin’ny fikambanam-behivavy Mandroso izay natsangan’ny Ben’ny Tanana aho mba hahazoako mivelatra sy mitandro ny zoko. Hitako fa nijanona ho vava fotsiny io nataony io satria tsy sahy nampiseho herisetra tamiko intsony izy hatramin’io fotoana io indrindra tamin’ny fahalalany fa mpikambana amin’ny fikambanam-behivavy aho. Ramatoa Ben’ny tanàna no nahatonga ahy nanaraka fiofanana tato amin’ny Gender Links.

Nanomboka ny volana ôktôbra 2013 aho no niofana tamin’ny Gender Links ary mbola tsy nanapaka tamin’ny fotoana rehetra nisian’ny fiofanana. Maro ny lahadinika narahako tao toa ny momba ny herisetra; ny fandraharahana, ny fitatanam-bola, ny solosaina, ny fandraharahana, sns…Ny fampahafantarana ny maha izaho ahy sy ny zoko no tena nahafinaritra ahy tamin’ny fiofanana ka nahatonga ny herisetra mpianjady amiko mba hihenkena.

Lavitra be ny toeram-piofanana ny tanàna ipetrahako ary tsy maintsy mitady olona hiandry trano aho isaky ny hanaraka fiofanana. Tsy nataoko ho olana izany satria tena nahaliana ahy loatra ireo fiofanana nomen’ny Gender Links. Mpiompy sy mpamboly aho ary tena nanampy ahy tokoa ny fanofanana azoko satria maro ny zavatra tsy fantatro taloha nefa mazava amiko ankehitriny.

Nanampy ahy ara-kevitra ny Ben’ny tanàna hatramin’izay ka hatramin’izao. Nikasi-tanana ahy ny vadiko taloha nefa tsy manao izany intsony izy ankehitriny. Matahotra ahy izy ankehitriny noho ny fahalalako ny zoko, vokatry ny fiofanana nomen’ny Gender Links ahy.

Tena nankalazain’ny fianakaviana aho satria nitondra fiovana teo aminay ny fiofanana izay narahiko. Tsy manan-kambara ny manodidina ary hitako nanisy vidiny ahy ry zareo.Misy ifandraisany ny fananam-bola sy ny herisetra satria manan-kaja kokoa ianao rehefa manam-bola ka dia tsy iharan’ny herisetra. Manome lanja ahy kokoa ny mpiara-monina ary matoky ahy ka mila torohevitra amiko. Mbola tsy dia afaka nanampy ny mpiara-monina aho, noho ny tsy fahaizako manoratra, fa izay mba kely fantatro no mba nampitaiko amin’izy ireo. Na dia izany aza dia somary mahay mitantana kokoa aho izao.

Hitako ho mivoatra kokoa ny fiainako ankehitriny ka mino aho fa mba ho tafita amin’ny fianarana ny zanako 3 mianadahy satria ny adala no toa an-dreniny. Mba maniry ny fampianarana mamaky teny sy manoratra aho ary mirary soa sy misaotra anareo amin’ny fitiavana nasehonareo.