Madagascar : Razafiarisoa Nirina Danie


Date: August 21, 2018
  • SHARE:

Varotra arina fandrehitra »

Tamin’ny taona 2015, tamin’ny alalan’i Mme RASOAMANIRY, mpanolotsaina kaominaly ao Ambatondrazaka, no nafantaran’i Nirina Danie momba ny Miralenta voalohany, mpanasa lamba izy, izay no tena nifandraisany tamin’i Mme RASOAMANIRY izay nahatsapa ny fasahiranan’i Nirina Danie ary nanazava fa misy fikambanana miahy ny vehivavy any, miady amin’ny herisetra atao amin’ny vehivavy, taorian’izay dia nisy ekipan’ny Gender Links tonga nanazava bebe kokoa momba ny Miralenta sy nitondra fampiofanana tany Ambatondrazaka tao amin’ny biraon’ny Population.

Tanatin’ny enim-bolana farany dia nahazoana fidiram-bola 150 USD. Nandany 93 USD izy ary nahazo tombony amin’ny 57 USD. Tanatin’ny enim-bolana manaraka dia nahazoana fidiram-bola 100 USD. Nandany 39 USD izy ary nahazo tombony amin’ny 61 USD.

Vokatry ny fampiofanana dia nanomboka tetikasa fivarotana arina fandrehitra I Nirina. efa nivarobarotra madinidinika ihany izy talohan’izay, saingy tsy dia naharitra satria tsy hainy no nikajy an’ilay zavatra, mivarotra mandritra ny herinandro dia lany ny masokarena, toizay hatrany ary nisy fotoana nijanona kely mintsy, dia toizay foana ny fiainany. Fa rehefa nahazo ilay fiofanana nataon’ny Gender Links ny amin’ny resaka fitantanana dia nanomboka nandroso tsikelikely ny fitadiavana, nahaizany nikajy sy nitantanana ny varotra kely nataony. Tena tsapa fa nitombo ny vokatra rehefa nampiharina ilay fomba fitantanana nampianarina tamin’ny fiofanana. Tena nila nanarama olona tokoa izy teo amin’ny fitaterana ny entana.

Ny fanamby lehibe natrehan’I Nirina tamin’ny tetikasany dia ny fiovaovan’ny vidin’entana. Ny herijika kosa dia Fahaizana mifanerasera amin’ny samy mpandraharaha sy fifampitokisana.

Ny fomba hanatrarana ny vinavina momba ny vola miditra mandritra ny enim-bolana manaraka

  • Noraisina an-tsoratra isan’nandro ny vola miditra sy mivoaka
  •  tsinjaraina ny vola entina miaina
  •  Fijerena ny masokarena sy ny vola lany
  •  Fanaovana kajikajy
  •  Manefa ny vola mivoaka izany satria avy amin’ireo ny tombom-barotra azonao
  •   Mba hitombo ny vola miditra ary haena ny vola mivoaka