Razanamady Claire – Madagascar

Razanamady Claire – Madagascar


Date: April 28, 2016
  • SHARE:

Claire no anarako, monina ao Ambohidrano. Tsy nahavita nanohy fianarana lavitra aho teo amin’ny kilasy faha-6 dia efa nijanona satria tsy nahavita niantoka izany intsony ny Ray aman-dreniko. Fianakaviana somary sahirana no nisy ahy ary ny fahazazako rehetra dia zary lany tamin’ny fitadiavam-bola hanampiana ireo Ray aman-dreniko avokoa. 18 taona aho no nanam-bady. Irony mpamonjy voina irony no asan’ny vadiko tamin’izany fotoana izany ary 20 taona izy raha vao nivady izahay. Rehefa niaraka nandritra ny fotoana elaela izahay sy io tovolahy io dia tapa-kevitra fa hiroso amin’ny fanambadiana ary dia vita soa aman-tsara ny fanambadianay ara-pomba Malagasy sy teo anatrehan’ny kaominina. Amin’izao fotoana izao dia enina mianadahy ny zanakay.

Nahafinaritra tokoa ny fiainanay tamin’izany satria tena tia ahy io vadiko io. Rehefa nanam-bady moa aho dia nijanona tsy niasa intsony satria variana nikarakara ny tao an-tokatranonay. Rehefa niteraka ny zanako faharoa aho vao nanomboka nitranga ny olana teo aminay. Nanomboka nisotro toaka sy niloka izy ary dia zara raha mitondra vola mody ao an-trano satria dia lany any ivelany avokoa ny karamany. Teo ihany koa izy no nanomboka namono ahy satria rehefa mamo dia lasa mahery setra. Efa nihatra tamiko avokoa na ny daka, totohondry, fandroahana. Nefa tsy niala aho na dia nandroaka ahy aza izy amin’ny maha rain-janako azy. Rehefa niteraka ny zanako faha-6 aho dia tsy zakako intsony ny vono nataony ahy. Nanapa-kevitra aho ny hiala tao an-trano ary niverina nipetraka tany amin’ny Ray aman-dreniko.

Rehefa nisaraka izahay dia niaraka taminà vehivavy hafa izy ary niterahany ihany koa io vehivavy io. Roa taona taorin’izany anefa rehefa tsy nahita lalan-kafa aleha intsony izy dia tonga tany aminay ka nifona tamiko. Nampanantena izy tamin’izay fa hiova sy hanome fanampiana anay. Tamin’ny voalohany dia tsy nanaiky ny hiverenany aho satria mafy tamiko loatra ny nataony ahy. Rehefa nieritreritra anefa aho dia nanaiky ihany satria izy no efa vady vita soratra amiko. Niverina tao an-trano izy ary nirindra tsara ihany ny fiainanay tamin’ny voalohany. Tsy naharitra anefa izany fa volana vitsivitsy tao aoriana fotsiny dia efa niverina tamin’ny toetrany teo aloha izy. Ary vao maika nihamafy ny vono nahazo ahy.

Indray andro dia novonoiny mafy aho ka saika nanaraka hatramin’ny aiko mihitsy. Nandeha tany amin’ny Fokontany aho ka teo no nanoron’izy ireo ahy ny birao fandraisana ny olona niharan’ny herisetra. Tsy nisalasala aho nanatona ny birao ary nametraka fitarainana tao amin’ny zandarmaria. Marihiko moa fa tsy nitaraina tamin’ny fianakaviako mihitsy aho satria sady menatra no tsy nanantena ny fanampian’izy ireo ahy. Eo ihany koa ilay hoe “Ny tokantrano tsy ahahaka”. Maty moa io vadiko io taty aoriana ka nihevitra aho ho afaka amin’ny adin-tsaina lava izay nianjady tamiko. Tsy izany anefa no nitranga fa ireo zanako vavy indray no lasa namono ahy taty aoriana. Marihiko moa fa efa nisara-panambadiana ihany koa ny zanako vavy matoa ary niteraka roa. Lasa andraikitro ihany koa ireo zanany ireo satria izaho avokoa no voatery tsy maintsy miantoka ny fianarany sy ny momba azy rehetra satria tsy mety manome fanampiana azy ireo ny Rainy.

Tamin’ny ôktôbra 2013 no nanarahako voalohany ny fiofanana ary tsy tapaka mihitsy aho hatramin’izay. Nahaliana ahy avokoa ny lahadinika rehetra. Hatramin’izay nanatrehako fiofanana dia anisan’ny tena ho tadidiko mandrakizay ny nifidianana ahy ho solontenan’ny kaominina Bongatsara tany amin’ny sommet nasiônaly tany amin’ny Hôtel Colbert mba nanehoako hevitra voalohany tamin’ny fiainako teo imason’ny olona marobe.

Talohan’ny fiofanana dia zaitra tanana no nataoko. Ankehitriny dia niampy fiompiana akoho izany.Tena nanampy ahy hivoatra tokoa ny fampiofanana ary nanampy ahy ny kaominina tamin’ny fivezivezena sy ny torohevitra isan-karazany. Nanampy ahy koa ny Gender Links tamin’ny fiompiana akoho, ny indemnité sy ny sakafo isaky ny fiofanana ary ny frais raha mandeha lavitra.

Araka ny hevitro aloha dia misy ifandraisany ny fahazakan-tena ara-bola sy ny herisetra satria ianao raha manam-bola dia mety ho tonga ny mpangalatra hamono anao ary tsy hitombona mihitsy ny sainao amin’izany. Eo amin’ny fiaraha-monina dia mampita amin’ny hafa ireo fiofanana aho rehefa miresaka iny. Nahazo tombony aho raha miohatra amin’ny hafa satria afaka mandanjalanja ny tokony hatao, indrindra eo amin’ny fitantanam-bola. Ny lesona azoko notsoahana  tamin’ny fiofanana dia ny fandraisana anjara andraikitra eo amin’ny mpiara-belona sy ny tena ka tsy voatery hisy lehilahy vao hahavita zavatra fa efa miralenta. Ny fanatsarana sy fampitomboana ny fiompiana akoho no mbola ho tohizako.

Raha afaka 15 taona any aloha, raha sitrapon’Andriamanitra, dia mety ho lasa ferme akoho mihitsy io fiompiako io ka ho lasa mpandraharaha aho amin’izay. Mbola manohy manjaitra aho hatramin’izao sady manohy sy manitatra ny fiompiana akoho. Nahatonga ahy hivoatra ny fiofanana sy ny fifaneraserana amin’ny manodidina ka ifanoroanay hevitra. Ny fiantraikan’ny fiovako eo amin’ny fiaraha-monina dia ny fifanoroan-kevitra sy ny fifankatiavana tsara. Eto am-pamaranana aho dia misaotra be dia be ny Gender Links sy ny Kaominina fa lehibe tokoa ny soa azoko avy amin’izy ireo.