RAZAFINDRAKOTO Sarindra Malala Tatianah

RAZAFINDRAKOTO Sarindra Malala Tatianah


Date: March 31, 2016
  • SHARE:

Hatramin’izay aho dia mbola tsy nahita ny Raiko fa ny hany mba fantako dia ny hoe miaramila ny Raiko ary affecté any toliara izy.nampianarin’ny reniko aho tany antsekolim-panjakana EPP nandritra ny fotoana fohy ihany satria nahita asa tampoka aho moa ny vola koa tsy ampy ampianarana ahy intsony, ary kilasy faha telo aho no niala nianatra, tany amin’izany asa nataoko izany koa anefa aho dia nampianarin’ireo mpampiasa ahy tany an-tsekoly ka hatramin’izaho hanala fanadinana CEPE no nijanona fa nisy olana teo amin’ny reniko sy ilay mpampiasa ahy, ka taty aorina dia hoe nitoe-jaza indray ny reniko ka nanampan-kevitra aho ny hitady asa indray, ary sarotsarotra tamiko ny nitady asa teo satria dia vao efatra ambiny folo taona monja aho no nanana izany fikasana izany ; taty aoriana anefa dia nahita asa ihany aho. Nandeha teny ny fotoana ka ampy taona amin’izay aho ka nanomboka nitsiry tato amiko izany hoe fitiavana izany ka dia nanana olon-tiana aho ary ny hivady izahay kinanjo vao vodi-ondry fotsiny no vita dia nitoe-jaza aho ary nikasa ny hivady izahay roa ireo, ary tay aoriana dia nilaza tamiko io rain-janako io fa nahita asa izy dia lasa ka tsy niverina intsony izy ka dia anjarako irery sisa no mikarakara io zanako io ka dia mianatra tsar aizy amin’izao fotoana izao.

Izaho dia nisan’ny voafidy ny handray anjara amin’ity fiofanana ity, izay niarahana tamin’ny Gender Links. Tamin’ny voalohany dia somary nanahirana kely teo amin’ny fifandraisana teo amin’ny samy mpiofana satria mbola samy tsy dia nifankalala nefa na dia teo aza anefa izany dia nahafinaritra ahy ny fifandraisana teo aminay samy mpiofana rehefa nanomboka ny fifankalalana, ary ny fifandraisana teo amin’ireo mpampiofana ihany koa dia nahafinaritra sady mahay mampita antsakany sy andavany ny zavatra tena ilaina ihany koa izy ireo ary taty aoriana dia tsy nisy intsony ny fahatahorana ary lasa nisy fahasahiana manontany bebe kokoa na amin’ny samy mpiofana na aminay samy mpiofana ary teo dia nahatsapa aho fa manana ny maha izy ahy aho ary lasa tia karokaroka ihany koa rraha somary varimbariana teo aloha .

Nisy ihany koa moa ny fahitana ireo karazan-javatra vaovao maro isan-karazany toy ny fahitana ireo karazana hotely lehibe, nahaizana ny momban’izany solosaina izany amin’ny ankapobeny, …..

Tamin’ny taona 2013 no nanombohako nanatrika ity fiofanana ity.

Nandritra izay fiofanana tao anatin’ny roa (02) taona izay dia mbola tsy nisy ny andro tsy nahatongavako tsy nanatrika niofana nianara ireo karazana dingana maro nampianarana anay izay.

Tao anatin’izany fiofanana nataonay izay dia nahitako lesona maro ilaiko amin’ny fiainako mihitsy toy ny torohevitra fahaizana mandrindra ny fandaharam-potoana. Tsy dia nisy kosa ny lahadinika tsy dia nilaiko firy.

Raha vao nanomboka kosa ny fiofanana dia hita ihany ny olana midinika nisy teo amiko dia ny tsy fahaizako manoratra loatra, kanefa na dia nisy aza izany olana izany dia voavaha ihany ny farany satria nisy ny fifanampiana teo aminay samy mpiofana.

Talohany ny nisian’ity fiofanana ity dia tsy dia hoe nanana antonan’asa firy aho afa-tsy nymitaona biriky, ny sasa lamba, manondraka toa izany ny asako teo aloha. Fa taty aoriana kosa aho, raha nanomboka nandray anjara tamin’ny fiofanana dia nahazo lesona ny momban’ny fomba fanitarana izany lalam-barotra izany ka niheritreritra ny nanantanteraka izany ary dia nanao izay tratrin-ny heriko aho ny mba hanitatra sy hanavao azy ka lasa tsy nijanona teo amin’ireo ihany ny tenako fa dia lasa mivarotra yaourt à boire aho satria lasa nahay nikajy sy nahay nitantam-bola ny tenako.

Ny nisian’ity fiofanana ity no nahatonga ahy nivoatra toy izany satria tsapako fa lasa nisy fahatokisan-tena be aho, lasa mahay mandray olona, nahazo fahalalana amin’ny resaka ara-barotra,nanana fahasahiana, lasa tia karokaroka.

Ny kaominina no anisan’ny nahitako ity fiofanana ity ary raha nampilaza sy nanentana ahy izy ireo ny hanatrehako ity fiofanana ity dia avy hatrany dia nahasarika ahy ilay izy ary nibahana tato anatiko ihany koa ny fahazotoana ny hanao ny fiofanana ka isaorako azy ireo manokana izany, indrindra moa ny ben’ny Tanana ny kaominina Tsiafahy (Mr Mahefa), ny sefom-pokontanin’Ambatofotsy Gare, sy ireo mpiara-miasa aminy fa dia tena anisany nanampy ahy izy ireo.

Taloha aho raha mbola tsy nisy ity fiofanana itydia nahatsapa aho fa voahilikilika tao an-tokatrano sy ny teo anivon’ny manodidina, indrindra moa ny manodidina ahy dia tena nankahala ahy manao tsinotsinona ahy, raha sendra misy zavatra tiako atao ka mba mety mila fanampiana azy ireo dia tsy afaka nanao izany satria dia tsy afaka ny maneho ny hevitro amin’izy ireo aho, tsy afaka mba mandray fitenena manoloana azy ireo raha mba te hamboraka izay mety sy mba fantatro ihany koa satria dia mihevitra angamba izy ireo dia tsy mba hivoatra mihitsy aho aminny fiainako; ny vadiko teo aloha moa zany dia efa zatra manitsakitsaka ahy toy ny fampirafesana ahy,….

Ankehitriny kosa dia efa lavitra ahy izany rehetra izany satria aho efa nahazo fiofanana aho ary niezaka ny hampiatra izany ao an-tokatranoko sy eo amin’ny fiarahamonina misy ahy izay rehetra voalaza tany amin’ny fiofanana izay nataoko toy ny fihezahana manana fahasahiana mijoro maneho hevitra amin’izay rehetra atao na amin’iza na amin’iza, na dia izany aza dia misy ihany ireo izay tokony ho ataoko ho tsiambarateloko. Nisy ihany koa moa ny fisarahana tamin’ny vadiko ka afaka ifany koa ny herisetra izay nahazo ahy tao an-tokatranoko ary niverina nipetra tao amin’ny misy ny reniko aho raha vao nisy ny fisarahana teo aminay, naleoko nitady izay mahasoa anay.

Ny fifandraisana tamin’ireo akaiky ahy moa raha nahita ny fiovako izy ireo dia lasa nanantona ahy bebe kokoa izy ireo, raha ny tao an-tokatranoko kosa dia tsy dia hitako loatra izay fiovana te amin’ny fifandraisanay.

Raha vantany vao hitan’ireo mpiaramonina amiko sasany ireo aho fa niova ny fiainako, lasa tsy nisy intsony ny olana tao an-tokatranoko, nahavita nizaka tena irery aho ary nahavita nanampy hatrany ny Reniko, ny zandriko, ny zanako, ary lasa nanana faharisiana hitady zava-baovao aho raha somary varimbariana aho teo aloha dia nisy ireo nanantona ka nanontany ahy ny momban’ny fomba nanavaozako ny fiainako izany dia notantaraiko azy izany dia resy lahatra sy liana tamin’izany izy ireo ary nangataka tamiko ny mba hiditra ao anatin’izany fiofanana nataoko izanysatria nahatsapa izy ireo fa nanampy ireo fahaizana kely tato amiko izany fiofanana izany ary lasa nampivoatra ny fiainako ihany koa ny fiofanana. Ary ankehitriny moa aho dia nanambady indray satria hitako fa tsy ahavita tena irery aho mandrakizay na dia misy ny faharisiana be aza tao amiko, ary amin’izao fotoana izao dia manampy anay mivady ihany ireo Ray aman-dRenin’ny vadiko amin’izao ireo.

Misy ihany koa anefa ireo izay manakivy ahy, tsy dia faly loatra nohon’ny fisiany fivoara teo amiko ary manao hesoeson-teny maro isan-karazany na dia misy aza izany dia tsy nataoko ahakivy ahy daholo izany fa mihezaka hatrany aho ny hanatsara ny fiainako sy ny mba ahatafita ny zandriko sy ny zanako, ary misy kosa ireo manampy ahy hampiroborobo hatrany ny asa izay ataoko izany hoe manome tosika, manome hevitra ahy ary izaho dia miezaka ny mitazona ny herim-po izay efa hananako sy ny traik’efa efa ananako nampianarina ahy nandritra izay fiofanana izay.

Raha ny hevitro aloha dia misy hifandraisana tokoa ny fahazakan-tena ara-bola sy ny herisetra, ny fomba hanazavako azy dia amin’ny alalan’ny ohatra, ohatra: raha misy mahafantatra fa mitahiry vola maro aho dia avy amin’izay ireo mpandroba hanao ny asa ratsiny, izany dia midika fa ny vola no mitarika ny herisetra.

Nahatsapa ny tenako fa nisy fiovana teo amin’ny fiainako dia ny anjara biriky nenteiko ho an’ireo mpiaramonina amiko izay iharan’ny herisetra mitovy ahy dia ny miezaka manantona azy ireo no ataoko ary ny mankahery azy dia mampianatra sy mampita izay mba haiko sy izay azoko tamin’ny fiofanana mba hampehina ny herisetra sy ny mba hanjakan’ny miralenta aminy ihany koa, manaitra azy ireo ihany koa mba tsy hiankin-doha amin’ny vady na koa ny Ray aman-dReny fa mba miezaka mahay mizaka tena irery ary ny mba hanana fahasahiana sy herin-tsaina, ohatra: ny fahaizana mandamina ny fahaizana mitantana na mikaroka lalambarotra hoetina miady amin’ny herisetra satria nahitako tombony ireo voalazako ireo lasa nahatakatra zavatra bebe kokoa noho ny teo aloha

Maro ny tombony azoko miohatra ny amin’ny hafa satria naitako tsena m-barotra vaovao nanana fambolena toy ny frezy, katsaka, anana, ovy ary nahitako fiofanana ireo ary lasa nanana tsiky   lava aho nohon’ny fisondrotako hatrany.

Maro ny lesona azo notsoahina sy ny mahafinaritra ahy dia ny fanaovana busness plane ny momba ny fitatanana sy ny maha izy ahy ary miezaka aho hampiantra ny hafa amin’ ny alalan’ ny fiofanana izay nataoko ary hasehoko amin ‘ny hafa fa vehivavy manana herim-po aho sy manana fahaizamanao   amin’ ny alalany lesona izay azoko rehetra izay.

Ny zavatra ho kasaiko atao indray kosa ny amin’ny ho avy dia manana heritreritra ny hanana trano ho ahy mahaleo tena aho any aorina any sy hanana horinasa ihany koa dia ho samy   ho   tafita izao sy   ny zanako   satria efa mandinika ny   hoavy   mamiratra sahady   na   dia   vao mandinika aza aho

Raha afaka dimy   amby   folo taona kosa indray dia ny faniriako dia ny mba   ifampizara   traikefa amin’ ny hafa ihany koa mba ho lasa lavitra ny zavatra tiako ho marihana dia enga anie mba hitohy hatrany ny fiofanana manaraka   iarahana amin ny genders links fa tena nahitako   zavatra   maro koa isaorako manokana ny mpiara-miasa rehetra ny genders links sy ny   kaominina sy ireo   mpampiofana toan’I Mme LANTO ,Mme KATHIE, Mme CLAUDIA, Mr MAHEFA, ny ben’ny Tanana ny Bongatsara sy ireo mpiara miasa azy rehetra azy.