GJLG Summit Madagascar – COEs


Date: April 24, 2012
  • SHARE:

COUNCIL/ORGANISATION Name
Ambatondrazaka RASOAMANIRY
Anjoman’ankona RALAHAJANAHARY Léonard
Miarinavaratra RAKOTONJANAHARY Lova Adoxie
Mahazina Ambositra RAFANIRIANTSOA Stéphanoel
Miarinavaratra RAHERIMANANTSOA Andrianary Tianarivo
Anjoman’ankona RASOLONDRAIBE Jean Philemon
Analavory RAZANAMAHEFA Njatonirina
Ambohimirary RASOLOFOHERISON Honoré
Antananarivo RATOVOHERY Monique
Ivato aéroport RASOAMIARAMANANA Goddefrin
Mankajandriana RAKOTONDRASOA François Victor
Miantso RAJAOVELO Rivonarinjaka
Tsiafahy RANDRIAMAHEFA Justin
Mahanoro TELOLAHY Pierre
Foulpointe RAKOTONIAINA Erick
Toamasina RAZANARAZO Yvonne Arlette
Toamasina RAKOTOMALALA Fanjaharisoa
Antanamitarina TOMBOROBY
Ambilombe SAFY Marie Laurette
Analavory RABEMANANJARA Justin
Soavinandriana RAMILISON HERY Lalaina
Alakamisy Itenina RAHARISON Roger Fidèle
Anadoharanomaintso RAZANADRAKOTO Noeline
Ialananindro RASOAMANANDRAY Jeannette
Sahambavy RANDRANIRINA Aimé Robert
Manambina RAKOTONDRASOA Francklin
Anosimena MAHAMBY Romain
Isalo RAZANADRAVAO Marie Joséphine
Malaimbandy RAKOTONINDRINA Lalaorihova Annicet
Anjinjaomby BEANARANA Jeanne Ursela
Ambohibary RATSIMBAZAFY Gisèle Annick
Andriambilana RAKOTOMALALA Yvette Marine
Antananarivo RAKOTOHARIJAONA Henitsoa
Andoharanofotsy RAVELOARIMANANA Harivola Yolande
Antananarivo NANTENAINA Sariaka
Antananarivo RAMANAMISATA Julie Beby
Antananarivo RAKOTOVAO Razaivelo Noro Heritinana
Ambovombe RALALARISOA Celine
Antsahapano NOROZAFY Marie Emma
Diégo RANDIMBIALIFERA Alice Aimée
Sahambavy VONJIARIMAMPIONONA Justine Narhies Francine
Fianarantsoa RAMANANTENASOA Helena
Ampanihy BOTO
Anjinjaomby BEANONA Paulson


Comment on GJLG Summit Madagascar – COEs

Your email address will not be published. Required fields are marked *