Tsimananada COE


Date: January 15, 2016
  • SHARE:

Fact file

Country Madagascar
Province/Region Androy
Number of women councillors 0
Number of men councillors 8
Baseline score 54
Laster score 56
Population 24 484
Joined the COE programme 2014
Summit 2015

7km ny renivohitry ny faritra Androy no ahitana ny kaominin’ny Tsimananada. Anisan’ireo kaominina tena mamokara izy io raha tsy hiresaka ny vokatra bageda ny taona 2013 dia mihoantra ny 300 tonne ka i fort dauphin sy toliara no tena mpividy ireo vokatra ireo. Manana mponina miisa 24 484 ny kaominina, raha ny refin’ny velaran-taniny dia mbola tsy fantatra tamin’ny nandalovanay tany an-toerana. Manana EPP 14 izy ireo ary CEG 1. Tsy mbola manana CSB II kosa ny kaominina.

Olana sedraina eny ifotony ny fotodrafitr’asa satria raha tsy hiresaka ny tsy fananana ny CSB dia ny sekoly ireo dia vita amin’ny akora fahita eny an-toerana. Izany hoe telo (03) ihany amin’ireo 14 ireo no manara-penitra. Ka noho izany ny ankabetsahan’ireo EPP dia efa simba avokoa. Na dia izany aza dia tsara ny vokatra azo any an-toerana satria raha ny vokatra farany ny CEPE 2014 dia 90% ny vokatra.

Betsaka koa ireo olona miompy, omby, osy ary akoho amam-borona no tena ompian’izy ireo.

Changing lives

COE Report card
Stage Description Date Outputs
I Meetings and adoption of COE concept 10 July 2014

Buy-in report

Score card

II Situation analysis 10 July 2014 Situation analysis
III SADC Protocol on gender and development 16 Aug 2014 Village meeting
IV Inception workshop 14-17 Aug 2014 Inception workshop
V Action planning workshop 15-17 Aug 2014 Action Plan
VI Adoption of action plan and signing of statement of commitment Commitment
VII Media skills À“ campaigns planning skills (reinforce skills through campaigns) 30 Nov-02 Dec 2015 Media skills report
VIII IT for advocacy (including use of cell phones) 30 Nov -02 Dec 2015 IT advocacy report
IX Monitoring and evaluation Case study
X Summit June 2015 Summit report

 

 


Download : Stage 1
Download : Stage 2
Download : Stage 3
Download : Stage 4
Download : Stage 5
Download : Score card
Download : Stage 7-8 report

Comment on Tsimananada COE

Your email address will not be published. Required fields are marked *