Climate Change

Swaziland: Zodwa Maseko

Zodwa Maseko is a primary teacher, she teaches lower grades. She has a soft heart for children. She support the needy children who come from poor families through getting assistance from her colleagues. As a school they sometimes have workshops where they equip each other as teachers about the importance of a child. She also […]

August 30, 2018 Themes: Climate Change Programs: Education and training

Namibia: The Mariental Municipality Embark on ‘Lets use our resources wisely project’

Council accept and adopted the COE concept and sign memorandum of understanding. Councillors as politicians are supporting the staff for gender mainstreaming in local authority. Councillors, staff and community trained in all stages. The aim is to get people to realize how important their care for Mother Nature truly is, and what can be done […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: A.J.I.D.A; (Association des Jeunes Intellectes de District Ankazoabo) ; Vehivavy sahy miara manorina tetikasa, antoka fanarenana ny fiovaovan’ny toe-trandro

Fanazavana fohifohy momba ny tetikasa natao Tena  hiaraha  mahalala  izao  fiovaovan’ny  toetr’andro  izao, toy  ny  fambolena  tsy  manjary  vokatry  izany Ritra  ny  Rano vokatry  izany  ihany  koa. Koa  izany  no  nanosika  anay  hanao  izao fanentanana  sy  asa  momba  ny  fiovaovan’ny  toetr’andro   Mba  hisian’ny  fitoania  araka ny  toetr’andro -Hialana  amin’ny fijaliana  mahazo  vokatry  ny  fiovan’ny  […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: VEMPAMI(VEhivavy MPAmpianatra MIray); Vehivavy MPAmpianatra Miray miaro ny tontolo ianana mba handavorariana ny fiovaovan‘ny toe-trandro

Mitaiza mba ho olom-banona‚hanaja sy hitandrina ny soatoavina sy ny fomba fisainana ary ny fomba fihetsika amin‘ny maha Malagasy .Izany famaritana izany no hitako mampiova ny toetrandro ankehitriny vokatry ny tsy fanajana ireo zava-boarin‘Andriamanitra ireo:vokatry ny fikapana ny ala sy fandoroana ny tanety amin‘izay tsy ara-drariny‚ka mahatonga ny fahalanian‘ny ala sy ny fahamaizan‘ny bozaka ary […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: FIKAMBANANA RANOSOA Fiovaovan’ny toetr’andro sy fampandrosoana maharitra

Fokontany 10 amin’ny Fokontany 10 mandrafitra ny Kaominina Sahambavy no henika  ny rano fisotro madio. Izany dia noho ny fiaraha-miasa akaiky tamin’ireo mpiaramiombon’antoka toy ny GRAND LYON, ONG Ny Tanintsika, ACCORD, FIKRIFAMA, ary ny CARITAS. Noho izany dia tratra ny fenitry ny SADC raha 70% ny mponina no tokony hisitraka amin’ny rano fisotro madio dia […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: MAMAFI, ONN U-PNNC/SSECALINE,MANOVOSOA ANJOMAN’ANKONA; “Fantsarana sy fampiroboroboana ny fanjarian-tsakafo miatrika ny fiovan’ny toe-trandro

Anisany CCDS ny tenako ka mandray andraikitra sy nanatanteraka tamin’ny famolavolana drafitr’asa kaominaly sy ny fampiroboroboana tetik’asa fampandrosoana ara-tsosialy indrindra ny mahakasikan’ny fanjariantsakafo ACN ,CPG,komitin’ny fanjariantsakafo Famaritana: fihinana ireo sakafo maro loko misy ao an-toerana,voalanjalanja,mitondra hery sy otrik’aina ary tanjaka hoan’ny vatana hampahalavorary ny fahasalamana ny mponina.   Fanafoanana ny tsy fahampian-tsakafo amin’ny endriny rehetra […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: C L G R C; Lehilahy iray miatrika ny fiovaovany toetrandro sy ny fampandrosoana maharitra eto amin’ny kaominina sahambavy

Fametrahana tanin-janakazo hoentina hanatsarana ny tontolo iainana Fametrahana foto-drafitr’asa ho fanajariana ny tany hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Fametrahana aroriaka mba hiarovana ny nofo-tany. Ny hiakaran’ny vokatra mba hahaleo tena ara-tsakafo sy mba hialana amin’ny tsy fanjariantsakafo ,fialana amin’ny doro tanety ka hampitobmo ny faritra voaaro sy voavoly hazo ary ny hazo fihinam-boa isan-karazany,fanalefahana ny faharefoana […]

August 23, 2018 Themes: Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: MAITSO TSARA / Kaominina Tsiafahy – Antananarivo Atsimondrano; Maitso Tsara mientana ho amin’ny Miralenta antoky ny ady amin’ny Fiovaovan’ny Toetrandro

2012, Hisian’ny fampandrosoana Maharitra sy ny     Miralenta eo amin’ ny Kaominina Tsiafahy dia nivondrona ny tanora miisa 10 ka nanangana Fikambanana ara-panjakana nantsoina hoe “Maitso Tsara”. Araka izany dia tsy maintsy niofana momba ny Miralenta sy ny Fiovaovan’ny toetrandro. (Gender Links – FES), ny fahasalamam-bahoaka (Diorano Wash). Nandrafitra ny Drafitrasa Kaominaly niaraka tamin’ny Gender Links […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: RAZANANAIVO Melchaida

Koperativa mirindra amparaky analavory; voly rakotra hiatrehana ny fiovaovan’ny toe-trandro (semi directe sur couverture vegetale permanante). Koperativa iray ao amin’ny kaominina Analavory ny Koperativa Mirindra, Ny asa atany dia : Miaro ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fambolen-kazo, Aro riada, fanamasahana ny tany ary fampitomboana ny vokatra. Tanjon’ny fikambanana ny fanatsarana nofontany, fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina, Fandraisana andraikitry […]

August 21, 2018 Themes: Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: RANDRIANARISON Arsene

ASSOCIATION EZAKA; “Tanora lahy sy vavy miara-miasa ho antoky  ny fampandrosoana” Ny association Ezaka dia fikambanana mamokatra zana-kazo : kafe, kininina, bambou,sapin,hambolena hanatsarana ny tontolo iainana ao amin’ny kaominina Analavory. Tanjon’izany fikambanana izany ny : Fanampiana ireo mpamboly, fampandrosoana ny faritra misy ny fikambanana; Fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa, hamerina an’i Madagasikara ho nosy maintso; Fanatsarana ny tontolo […]

August 21, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work