Climate change

Mauritius – Association Pour L’Education Des Enfants Defavorisés (APEDED) ensuring economic growth of women through micro enterprise

Operating in the field of poverty alleviation, APEDED provides education and basic necessities to underprivileged children at pre-primary, primary, secondary and tertiary levels. It primarily works with school drop-outs. In 2007, given the high rate of unemployment among women in the region of Chemin-Grenier, the organisation established a medicinal plant nursery on the roof of […]

Africa Renewal April – July 2018

UN Department of Public Information African youth demand a seat at the table Nurturing young leaders Phumzile Van Damme Women: Liberia’s guardians of peace

Swaziland: Climate Smart Agriculture, under SWADE promotes permaculture as a way of generating income

Climate Smart Agriculture, under SWADE promotes permaculture as a way of generating income and mitigating the effects of climate change on the agricultural sector in the Lowveld of Swaziland. Climate Smart Agriculture works with farmers in the lowveld of Swaziland to show them alternative ways for farming. They encourage farmers to move from sustenance farming […]

September 6, 2018 Themes: Agriculture | Climate change Programs: Protocol @ work

Namibia: The Mariental Municipality Embark on ‘Lets use our resources wisely project’

Council accept and adopted the COE concept and sign memorandum of understanding. Councillors as politicians are supporting the staff for gender mainstreaming in local authority. Councillors, staff and community trained in all stages. The aim is to get people to realize how important their care for Mother Nature truly is, and what can be done […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: A.J.I.D.A; (Association des Jeunes Intellectes de District Ankazoabo) ; Vehivavy sahy miara manorina tetikasa, antoka fanarenana ny fiovaovan’ny toe-trandro

Fanazavana fohifohy momba ny tetikasa natao Tena  hiaraha  mahalala  izao  fiovaovan’ny  toetr’andro  izao, toy  ny  fambolena  tsy  manjary  vokatry  izany Ritra  ny  Rano vokatry  izany  ihany  koa. Koa  izany  no  nanosika  anay  hanao  izao fanentanana  sy  asa  momba  ny  fiovaovan’ny  toetr’andro   Mba  hisian’ny  fitoania  araka ny  toetr’andro -Hialana  amin’ny fijaliana  mahazo  vokatry  ny  fiovan’ny  […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: VEMPAMI(VEhivavy MPAmpianatra MIray); Vehivavy MPAmpianatra Miray miaro ny tontolo ianana mba handavorariana ny fiovaovan‘ny toe-trandro

Mitaiza mba ho olom-banona‚hanaja sy hitandrina ny soatoavina sy ny fomba fisainana ary ny fomba fihetsika amin‘ny maha Malagasy .Izany famaritana izany no hitako mampiova ny toetrandro ankehitriny vokatry ny tsy fanajana ireo zava-boarin‘Andriamanitra ireo:vokatry ny fikapana ny ala sy fandoroana ny tanety amin‘izay tsy ara-drariny‚ka mahatonga ny fahalanian‘ny ala sy ny fahamaizan‘ny bozaka ary […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: FIKAMBANANA RANOSOA Fiovaovan’ny toetr’andro sy fampandrosoana maharitra

Fokontany 10 amin’ny Fokontany 10 mandrafitra ny Kaominina Sahambavy no henika  ny rano fisotro madio. Izany dia noho ny fiaraha-miasa akaiky tamin’ireo mpiaramiombon’antoka toy ny GRAND LYON, ONG Ny Tanintsika, ACCORD, FIKRIFAMA, ary ny CARITAS. Noho izany dia tratra ny fenitry ny SADC raha 70% ny mponina no tokony hisitraka amin’ny rano fisotro madio dia […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: MAMAFI, ONN U-PNNC/SSECALINE,MANOVOSOA ANJOMAN’ANKONA; “Fantsarana sy fampiroboroboana ny fanjarian-tsakafo miatrika ny fiovan’ny toe-trandro

Anisany CCDS ny tenako ka mandray andraikitra sy nanatanteraka tamin’ny famolavolana drafitr’asa kaominaly sy ny fampiroboroboana tetik’asa fampandrosoana ara-tsosialy indrindra ny mahakasikan’ny fanjariantsakafo ACN ,CPG,komitin’ny fanjariantsakafo Famaritana: fihinana ireo sakafo maro loko misy ao an-toerana,voalanjalanja,mitondra hery sy otrik’aina ary tanjaka hoan’ny vatana hampahalavorary ny fahasalamana ny mponina.   Fanafoanana ny tsy fahampian-tsakafo amin’ny endriny rehetra […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work

Madagascar: Analavory; ” Fiarovana ny sahandriaka sy lemaka voatondraka “

Ny fiarovana ny sahandriaka sy lemaka voatondraka dia fiarovana ny tontolo iainana noho ny tondra-drano na ny hai-tany sady fampakarana ny taham-bokatra . Fanajariana no fikojana ny tany sy ny zavaboahary . Fampifandanjana ny fitombon’ny mponina sy ny vokatra vokarina. Fiarovana ny tontolo iainana Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Ady amin’ny doro-tanety Voly hazo Fandriampahalemana Asa […]

August 23, 2018 Themes: Climate change Programs: Protocol @ work

Madagascar: MAITSO TSARA / Kaominina Tsiafahy – Antananarivo Atsimondrano; Maitso Tsara mientana ho amin’ny Miralenta antoky ny ady amin’ny Fiovaovan’ny Toetrandro

2012, Hisian’ny fampandrosoana Maharitra sy ny     Miralenta eo amin’ ny Kaominina Tsiafahy dia nivondrona ny tanora miisa 10 ka nanangana Fikambanana ara-panjakana nantsoina hoe “Maitso Tsara”. Araka izany dia tsy maintsy niofana momba ny Miralenta sy ny Fiovaovan’ny toetrandro. (Gender Links – FES), ny fahasalamam-bahoaka (Diorano Wash). Nandrafitra ny Drafitrasa Kaominaly niaraka tamin’ny Gender Links […]

August 23, 2018 Themes: Climate change | Climate Change Programs: Protocol @ work